Main content

Op 5 oktober 2017 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten de beheer- en exploitatiekosten van DigiD en MijnOverheid vanaf 1 januari door te belasten op basis van een ‘prijs maal hoeveelheid’ (p*q) tariefstructuur. Hiermee volgt het Nationaal Beraad het advies van de stuurgroep ‘Follow up MR besluit’.

Omdat de al in gebruik zijnde tariefstructuur voor Digipoort niet is gewijzigd, is met dit besluit nu duidelijk op welke manier de kosten voor deze drie voorzieningen over de verschillende afnemers worden verdeeld.

Hiermee wordt uitwerking gegeven aan het kabinetsbesluit van 24 februari 2017 om vanaf 1 januari 2018 de toerekenbare beheer- en exploitatiekosten op basis van het profijtbeginsel door te belasten aan afnemers (overheidsdiensten en organisaties die gebruik maken van de voorzieningen). De werking van de doorbelastingsmethodiek zal conform dat kabinetsbesluit worden geëvalueerd.

Tariefstructuur biedt transparantie; oog voor administratieve lasten

Het Nationaal Beraad heeft de voorgestelde (p*q) tariefstructuur verkozen ten opzichte van het eerder voor het Ministerraadsbesluit gehanteerde verdelingsmodel. Het is uitlegbaar, eerlijker en biedt transparantie.

Voor alle afnemers geldt tot 1000 afname eenheden (verzonden berichten of logins) een nultarief. Dat betekent dat afnemers die minder dan 1000 afname eenheden afnemen, geen rekening krijgen en dat de afnemers die meer gebruiken vanaf 1000 eenheden gaan betalen. Dit om de administratieve lasten te verminderen en gebruik te stimuleren.

Afnemers waarvoor de toepassing van deze nieuwe tariefstructuur leidt tot een hogere totaalrekening voor 2018 ten opzichte van de in februari 2017 gehanteerde ramingen, worden eenmalig gecompenseerd. Deze compensatie wordt gefinancierd uit de Aanvullende Post GDI.

Sturing

In het Nationaal Beraad is tenslotte uitgebreid gesproken over de sturing op de GDI-voorzieningen en op Logius als beheerorganisatie van deze voorzieningen. Op korte termijn wordt gezamenlijk gesproken over hoe de afnemers binnen de beleidskaders kunnen sturen op de (kosten)ontwikkeling van de GDI-voorzieningen die zij afnemen en betalen.

Met het op orde brengen van de financiering van de voorzieningen van de GDI kan er – in gezamenlijkheid – verder worden gewerkt aan doorontwikkeling, gebruik en innovatie van een solide, toekomstvaste digitale infrastructuur.

Gerelateerde dienst