Main content

DigiInkoop en e-factureren maken gebruik van Digipoort voor het uitwisselen van berichten. Hierbij worden de berichtstandaarden UBL-OHNL en SETU (HR-XML)-OH gebruikt voor de inhoudelijke berichten. Deze pagina geeft aan hoe een inkooporganisatie deze berichten met een ebMS envelop kan verzenden via Digipoort. De rol van inkooporganisatie zal altijd ingevuld worden door een overheid.

Versiegegevens

Publicatiedatum: Juni 2018
Versie: 1.6

Inleiding

Product Digipoort en DigiInkoop
Koppelvlak Digikoppeling ebMS 2.0
ebMS 2.0 voor overheden
Koppelvlak versies 1.1 en 1.2
Services Aanleverservice

Digipoort biedt een aantal generieke services waarmee berichten kunnen worden verzonden en ontvangen tussen overheden en bedrijven. DigiInkoop gebruikt deze infrastructuur om de berichten voor het inkoopproces van overheden te distribueren.

Een inkooporganisatie kan dus berichten verzenden, en ontvangen, via Digipoort. DigiInkoop verwacht daarbij wel dat de berichten voldoen aan een aantal specifieke eisen. Het gaat om:

  • Verplichte opname van als optioneel gedefinieerde elementen
  • Specifieke elementwaarden die moeten worden ingevuld

Hieronder volgt een overzicht van deze specifieke elementen. De overige elementen zijn beschreven in de koppelvlakspecificatie Digikoppeling ebMS 2.0. Deze specificatie is beschikbaar gesteld op de website van Logius.

Gerelateerde documenten

Deze pagina maakt onderdeel uit van een bredere documentatieset die kan ondersteunen bij het aansluiten op Digipoort. Deze set is hieronder weergegeven.

De bredere documentatieset die ondersteunt bij het aansluiten op digipoort bestaat uit vijf pagina's. Ten eerste de pagina Handleiding aansluiten op Digipoort. Hierop staat een overzicht met algemene uitleg van de stappen in het aansluitproces en verwijzingen naar aanvullende informatie. Ten tweede de pagina DigiPoort Koppelvlak Specificaties voor WUS of eBMS. Ten derde een set van drie pagina's over DigiInkoop berichten. Dit zijn de pagina Berichtstandaard UBL Overheid NL, hierop staat de specificatie van de op UBL gebaseerde berichtstandaard. Ten tweede de pagina Berichtstandaard HRXML Overheid NL, hierop staat de specificatie van de op SETU gebaseerde berichtstandaard. Ten derde de pagina Bericht stroom Specificaties, hierop wordt ingegaan op de verbinding tussen berichtstandaard en koppelvlak.

Voor een goed begrip van deze pagina is het raadzaam kennis te nemen van de benodigde berichtstandaarden UBL-OHNL en/of SETU (HR-XML)-OH. Deze zijn te vinden op:

Daarnaast is kennis van het ebMS koppelvlak vereist voor E-facturatie en voor DigiInkoop ook WUS. Deze is beschreven op:

Nadere specificatie voor verzending van berichten

Wanneer een inkooporganisatie berichten verzendt via de aanleverservice, dient hiervoor een bericht van het type aanleverRequest gebruikt te worden, waarbij de elementen worden gevuld conform Tabel 1.

Tabel 1 – Specificatie aanleverRequest voor inkoop
Element Specificatie
kenmerk Niet van toepassing. Dit element weglaten.
berichtsoort Een van de mogelijke waarden uit tabel 2
aanleverkenmerk (optioneel)
eerderAanleverkenmerk Niet van toepassing. Dit element weglaten.
identiteitBelanghebbende/nummer* Identificerend nummer van de inkooporganisatie. Doorgaans het OIN.
identiteitBelanghebbende/type BSN, BTW, Fi, KvK, of OIN
rolBelanghebbende KLANT (letterlijke tekst)
identiteitOntvanger/nummer Identificerend nummer van de leverancier. Doorgaan het KvK
identiteitOntvanger/type BSN, BTW, Fi, KvK, of OIN
rolOntvanger LEVERANCIER (letterlijke tekst)
berichtInhoud Het XML-document van het type dat hoort bij de opgegeven berichtsoort. Zie tabel 2
berichtInhoud/mimeType application/xml (letterlijke tekst)
berichtInhoud/bestandsnaam Naam van het inhoudelijke XML- document
berichtInhoud/inhoud Het XML-document in base64.
berichtBijlagen (optioneel)
autorisatieAdres Niet van toepassing. Dit element weglaten

* Let op dat het element identiteitBelanghebbende altijd het de gegevens van de originele verzender bevat. Stuurt u berichten als intermediair namens een andere organisatie? Neem dan in het element identiteitBelanghebbende het OIN op van de organisatie waarvoor u het bericht verzendt en niet het OIN van uw eigen organisatie.

Overheden in de rol van inkooporganisatie kunnen de volgende berichtsoorten aanleveren aan de aanleverservice voor verzending via Digipoort.

Tabel 2 - Berichtsoorten vanuit de inkooporganisatie
Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType* OHNL versie
Inkoop producten BUDGETCHECK- ANTWOORD-UBL UBL:ApplicationResponse UBL-OHNL1.8/1.9
  BESTELLING-UBL UBL:Order UBL-OHNL1.8/1.9
Inhuur personeel BESTELLING-HRXML HRXML:StaffingOrder SETU-OHNL1.8/2.0
  TIMECARD-HRXML HRXML:TimeCard SETU-OHNL1.8/2.0

*De beschreven berichtstandaarden zijn UBL-OHNL, kortweg UBL, en SETU (HRXML)-OH, kortweg HRXML.

Nadere specificatie voor ontvangst van berichten

Overheden in de rol van inkooporganisatie kunnen de volgende berichtsoorten ontvangen vanuit Digipoort op hun afleverservice.

Tabel 3 - Berichtsoorten aan inkooporganisatie
Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType OHNL versie
Inkoop producten BUDGETCHECK-VRAAG-UBL UBL:Commitment UBL-OHNL1.8/1.9
  BESTELLING-BEVESTIGING-UBL UBL:OrderResponse UBL-OHNL1.8/1.9
  BESTELLING-VERPLICHTING-UBL UBL:Commitment UBL-OHNL1.8/1.9
  FACTUUR-UBL UBL:Invoice UBL-OHNL1.8/1.9
  FACTUUR-AKKOORD-UBL UBL:Invoice UBL-OHNL1.8/1.9
Inhuur personeel BESTELLING-BEVESTIGING-HRXML HRXML:HumanResource SETU-OHNL1.8/2.0
  TIMECARD-HRXML HRXML:TimeCard SETU-OHNL1.8/2.0
  FACTUUR-HRXML HRXML:Invoice SETU-OHNL1.8/2.0

Overheden die alleen gebruik maken van e-factureren kunnen de volgende berichtsoorten ontvangen.

Tabel 4 - e-factureren aan de inkooporganisatie
Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType OHNL versie
E-factureren E-Factuur-UBL UBL:Invoice UBL-OHNL1.8/1.9
  E-Factuur-HRXML HRXML:Invoice SETU-OHNL1.8/2.0