Main content

DigInkoop en e-factureren maken gebruik van Digipoort voor het uitwisselen van berichten. Hierbij worden de berichtstandaarden UBL Overheid NL en HRXML Overheid NL gebruikt voor de inhoudelijke berichten. Deze pagina geeft aan hoe een leverancier deze berichten met een SOAP envelop (WUS of ebMS) kan verzenden via Digipoort.

Versiegegevens

Publicatiedatum: Juni 2018
Versie: 1.6

Inleiding

Product Digipoort en DigiInkoop    
Koppelvlak WUS 2.0 voor bedrijven Versies 1.1 1.2
Koppelvlak Digikoppeling ebMS 2.0 ebMS 2.0 voor overheden Versies 1.1 1.2
Services Aanleverservice    

Digipoort biedt een aantal generieke services waarmee berichten kunnen worden verzonden en ontvangen tussen overheden en bedrijven. DigiInkoop gebruikt deze infrastructuur om de berichten voor het inkoopproces van overheden te distribueren.

De rol van leverancier wordt voornamelijk door bedrijven ingevuld, maar kan ook door een overheidsorganisatie ingevuld worden die aan een andere overheidsorganisatie levert.

Een inkooporganisatie kan dus berichten verzenden, en ontvangen, via Digipoort. DigiInkoop verwacht daarbij wel dat de berichten voldoen aan een aantal specifieke eisen. Het gaat om:

  • Verplichte opname van als optioneel gedefinieerde elementen
  • Specifieke elementwaarden die moeten worden ingevuld

Hieronder volgt een overzicht van deze specifieke elementen. De overige elementen zijn beschreven in de koppelvlakspecificatie WUS 2.0 voor bedrijven, of in de koppelvlakspecificatie Digikoppeling ebMS 2.0. Beide specificaties zijn beschikbaar gesteld op de website van Logius.

Gerelateerde documenten

Deze pagina maakt onderdeel uit van een bredere documentatieset die kan ondersteunen bij het aansluiten op Digipoort. Deze set is hieronder weergegeven.

De bredere documentatieset die ondersteunt bij het aansluiten op digipoort bestaat uit vijf pagina's. Ten eerste de pagina Handleiding aansluiten op Digipoort. Hierop staat een overzicht met algemene uitleg van de stappen in het aansluitproces en verwijzingen naar aanvullende informatie. Ten tweede de pagina DigiPoort Koppelvlak Specificaties voor WUS of eBMS. Ten derde een set van drie pagina's over DigiInkoop berichten. Dit zijn de pagina Berichtstandaard UBL Overheid NL, hierop staat de specificatie van de op UBL gebaseerde berichtstandaard. Ten tweede de pagina Berichtstandaard HRXML Overheid NL, hierop staat de specificatie van de op SETU gebaseerde berichtstandaard. Ten derde de pagina Bericht stroom Specificaties, hierop wordt ingegaan op de verbinding tussen berichtstandaard en koppelvlak.

Voor een goed begrip van deze pagina is het raadzaam kennis te nemen van de benodigde berichtstandaarden UBL-OHNL en/of SETU (HR-XML)- OH. Deze zijn te vinden op:

Daarnaast is kennis van het WUS en/of ebMS koppelvlak vereist. Deze zijn beschreven op:
Voor bedrijven:

Voor overheden:

Nadere specificatie voor verzending van berichten

Wanneer een leverancier berichten verzendt via de aanleverservice, dient hiervoor een bericht van het type aanleverRequest gebruikt te worden, waarbij de elementen worden gevuld conform Tabel 1.

Tabel 1 – Specificatie aanleverRequest voor leverancier
Element Specificatie
kenmerk Niet van toepassing. Dit element weglaten.
berichtsoort Een van de mogelijke waarden uit tabel 2 en 3
aanleverkenmerk (optioneel)
eerderAanleverkenmerk Niet van toepassing. Dit element weglaten.
identiteitBelanghebbende/nummer* Identificerend nummer van de leverancier. Doorgaans het KvK- nr.
identiteitBelanghebbende/type BSN, BTW, Fi, KvK, of OIN
rolBelanghebbende LEVERANCIER (letterlijke tekst)
identiteitOntvanger/nummer Identificerend nummer van de leverancier. Doorgaan het OIN
identiteitOntvanger/type BSN, BTW, Fi, KvK, of OIN
rolOntvanger KLANT (letterlijke tekst)
berichtInhoud Het XML-document van het type dat hoort bij de opgegeven berichtsoort. Zie tabel 2 en 3
berichtInhoud/mimeType application/xml (letterlijke tekst)
berichtInhoud/bestandsnaam Naam van het inhoudelijke XML- document
berichtInhoud/inhoud Het XML-document in base64.
berichtBijlagen (optioneel)
autorisatieAdres Niet van toepassing. Dit element weglaten

* Let op dat het element identiteitBelanghebbende altijd het de gegevens van de originele verzender bevat. Stuurt u berichten als intermediair namens een ander bedrijf? Neem dan in het element identiteitBelanghebbende het KvK-nummer op van het bedrijf waarvoor u het bericht verzendt en niet het KvK-nummer van uw eigen bedrijf.

Bedrijven of overheidsorganisaties in de rol van leverancier kunnen de volgende berichtsoorten aanleveren aan de aanleverservice voor verzending via Digipoort.

Tabel 2 - Berichtsoorten vanuit de leverancier
Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType* OHNL versie
Inkoop producten BESTELLING- BEVESTIGING-UBL UBL:OrderResponse UBL-OHNL1.8/1.9
Inkoop producten FACTUUR-UBL UBL:Invoice UBL-OHNL1.8/1.9
Inhuur personeel BESTELLING- BEVESTIGING-HRXML HRXML:HumanResource SETU-OHNL1.8/2.0
Inhuur personeel FACTUUR-HRXML HRXML:Invoice SETU-OHNL1.8/2.0

*De beschreven standaarden zijn UBL-OHNL, kortweg UBL, en SETU (HR-XML)-OH, kortweg HRXML.

Bedrijven die alleen gebruik maken van e-factureren, kunnen dit via de volgende berichtsoorten doen.

Tabel 3 - e-factureren vanuit de leverancier
Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType OHNL versie
E-factureren E-Factuur-UBL UBL:Invoice UBL-OHNL1.8/1.9
E-factureren E-Factuur-HRXML HRXML:Invoice SETU-OHNL1.8/2.0

Nadere specificatie voor ontvangst van berichten

Bedrijven en overheidsorganisaties in de rol van leverancier kunnen de volgende berichtsoorten ontvangen van Digipoort op hun afleverservice.

Proces Berichtsoort Standaard:BerichtType OHNL versie
Inkoop producten BESTELLING-UBL UBL:Order UBL-OHNL1.8/1.9
Inhuur personeel BESTELLING-HRXML HRXML:StaffingOrder SETU-OHNL1.8/2.0
Inhuur personeel TIMECARD-HRXML HRXML:TimeCard SETU-OHNL1.8/2.0