Main content

Om als deelnemer vanuit DigiInkoop direct in de webwinkel van een leverancier in te kunnen loggen en producten of diensten te selecteren is een punch out met de webwinkel van de leverancier nodig. Dit document beschrijft wat een leverancier doet zodat een succesvolle punch out tussen zijn webwinkel en DigiInkoop kan worden gerealiseerd.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 22 juli 2014
Versie: 1.1

Inleiding

Met een punch out gaat de deelnemer via DigiInkoop (EPV) naar de externe catalogus van de leverancier om te bestellen. Deze webwinkel toont het juiste assortiment en de juiste prijzen zoals contractueel afgesproken. De koppeling zorgt ervoor dat de geselecteerde artikelen of diensten automatisch in een bestelaanvraag in DigiInkoop worden overgenomen.

De deelnemer dient een verzoek voor een punch out bij Logius in. Logius stuurt deze handleiding naar de leverancier. De leverancier vult deze handleiding in, eventueel ondersteund door de betreffende deelnemer1, en levert de ingevulde handleiding bij Logius aan. In het document ‘Procesbeschrijving Punch out aansluiting’ staat het hele proces uitgelegd.

Doelgroep

Deze pagina is bedoeld voor de leverancier en de deelnemer die een punch out met DigiInkoop willen realiseren.

Koppeling

Met de OCI-koppeling kan een deelnemer vanuit DigiInkoop direct in de webwinkel van de leverancier inloggen en producten en/of diensten selecteren. Deze koppeling zorgt dat de geselecteerde artikelen en diensten automatisch in een bestelaanvraag in DigiInkoop worden overgenomen.

De punch out maakt gebruik van OCI (Open Catalog Interface) van SAP. Deze koppeling bevat de informatie die nodig is om het product of de dienst, zoals deze bij de leverancier bekend is, in DigiInkoop over te nemen.

Raadpleeg de Punchout SAP handleiding (de ‘SAP Open Catalog Interface’ van 4 november 2003) voor informatie over het realiseren van de koppeling en de daarvoor benodigde gegevens.

Deze handleiding vindt u op http://www.sdn.sap.com/irj/scn/go/portal/prtroot/docs/library/uuid/e020a28 3-e6ce-2d10-0ebb-bd4de8c32036?overridelayout=true

Randvoorwaarden

Om een nieuwe punch out te koppelen aan een deelnemer, dient binnen DigiInkoop aan onderstaande randvoorwaarden te zijn voldaan:

  1. De leverancier bestaat in DigiInkoop;
  2. De vestiging van de leverancier is in DigiInkoop gekoppeld aan de deelnemer;
  3. Technische setup is uitgevoerd, zodat communicatie op netwerkniveau mogelijk is tussen DigiInkoop en de leverancier;
  4. De deelnemer waarvoor de punch out beschikbaar komt, beschikt binnen DigiInkoop over een goedgekeurde overeenkomst met de leveranciersvestiging.

Specificaties

De volgende gegevens worden voor het koppelen van de webshop met DigiInkoop aangeleverd:

Indien een leverancier reeds een punch out koppeling heeft met de EPV ( voor een andere deelnemer) dan moeten deze gegevens toch opnieuw worden aangeleverd. Een aantal gegevens zal wellicht hetzelfde zijn en kan worden hergebruikt (bijvoorbeeld mapping eenheden).

Connectiegegevens en Datamapping

Connectie gegevens

Indien er sprake is van een afwijkende waarde t.o.v. de default waarde deze vullen in de betreffende cel!
De blauw gearceerde cellen hoeven niet te worden gevuld.

LEVERANCIER CONNECTIEGEGEVENS
GEGEVEN VELDNAAM WAARDE
Website leverancier Niet van toepassing (De complete link waaronder de leveranciersite wordt benaderd inclusief variabelen met gebruikersnaam en wachtwoord
Voorbeeld: https://www.leverancier.com/DC/FH1/OC I/Login/StdLogin.do?LANGUAGE=nl- NL&username=#UN#&password=#PW#& HOOK_URL=#RU#)
http GET of POST Niet van toepassing (Opties: GET of POST. GET is default waarde)
Website link DigiInkoop (Return URL) (De veldnaam waaronder de link terug naar DigiInkoop bij de leverancier bekend is.
Voorbeeld: HOOK_URL
Default waarde is: HOOK_URL)
Niet van toepassing (de waarde wordt per instantie/sessie apart gegenereerd)
Gebruikersnaam (De naam waaronder het veld bij de leverancier bekend is.
Voorbeeld: username
Default waarde is: username)
(De gebruikersnaam van het account dat gebruikt mag worden om vanuit DigiInkoop op de website van de leverancier in te loggen
Voorbeeld: Gebruiker122)
Wachtwoord (De naam waaronder het veld bij de leverancier bekend is.
Voorbeeld: password
Default waarde is: password)
(Het wachtwoord van bovenstaand account
Voorbeeld: Toegang122)
Overige parameters (De naam waaronder het veld bij de leverancier bekend is) (De waarde van het veld bij de leverancier)

Datamapping

GEGEVENS DIE IN EPV WORDEN VERWERKT (PER ARTIKEL)
ID GEGEVEN WAARDE VERPLICHT
1 NEW_ITEM-QUANTITY: (Hoeveelheid) J
2 NEW_ITEM-PRICE: (Dit is de unitprice, tenzij NEW_ITEM-PRICEUNIT gevuld is) J
3 NEW_ITEM-PRICEUNIT: (Als dit veld gevuld is wordt de unitprice berekend als NEW_ITEM-PRICE / NEW_ITEM-PRICEUNIT) N
4 NEW_ITEM-DESCRIPTION: (Artikelomschrijving) J
5 NEW_ITEM-UNIT: (Unit code, wordt gemapt naar eBS waarde) J
6 NEW_ITEM-VENDORMAT (Leverancier artikelnummer) N
7 NEW_ITEM-MATGROUP: (Category code, wordt gemapt naar eBS waarde) J
8 NEW_ITEM-CURRENCY: (Currency code, wordt gemapt naar eBS waarde) J
9 NEW_ITEM-VENDOR: (Als deze niet wordt gevuld, dan wordt de SupplierName uit de setup gebruikt) N
10 NEW_ITEM-CUST_FIELD1: (BTW codering; indien niet gevuld wordt BTW HOOG toegepast. Waardelijst: BTW HOOG, BTW LAAG, BTW NUL, BTW VRIJ, BTW INCLUSIEF) N
  • Let op bij ID 2 en 3: De bedragen worden exclusief BTW aangeleverd, anders wordt de BTW nogmaals toegepast op het geleverde bedrag (default = BTW HOOG).
  • De kolom ID (kolom 1) is enkel ter referentie en heeft verder geen betekenis.
  • Er mogen additionele velden worden aangeleverd; deze worden echter niet verder verwerkt.

Zie bijlage 1 voor de link naar het invulformulier Connectiegegevens en Datamapping.

Mapping categorieën

De leverancier en deelnemer (contractmanager) vullen gezamenlijk het Excel-document ‘Punch out koppeling – Invulformulier Categorieën’ (Bijlage 2) in. Hierbij maakt u gebruik van van UNSPSC codering (UNSPSC codering V13.1201). Als leverancier en deelnemer (contractmanager) akkoord zijn, verwerkt Logius deze gegevens.

Met deze gegevens worden de categorieën van de leverancier gekoppeld aan de inkoopcategorieën binnen DigiInkoop. Deze koppeling is DigiInkoop specifiek en noodzakelijk om de punch out werkend te krijgen .

Let op: Alleen tabblad 2 (Mapping) invullen (conform het voorbeeld).

Mapping eenheden

In het bijgevoegde Excel-document ‘Punch out koppeling – Invulformulier Eenheden’ (bijlage 3) vult de leverancier de lijst met gehanteerde eenheden in.

Met deze gegevens worden de eenheden die de leverancier gebruikt, gekoppeld aan de eenheden binnen DigiInkoop.
Op de eerste tab geeft de leverancier aan, d.m.v. het invullen van ‘Ja’ of ‘Nee’, of de betreffende eenheid wordt gebruikt. Alle eenheden moeten gevuld worden met ‘Ja’ of ‘Nee’. Op de tweede tab kunnen eenheden worden gevuld die de leverancier hanteert maar momenteel nog niet gebruikt worden binnen DigiInkoop.