Main content

De voorwaarden Routeringsvoorziening bevatten de voorwaarden die gelden tussen Logius en Dienstverleners bij het ter beschikking stellen van de diensten van de Routeringsvoorziening.

Versiegegevens

Publicatiedatum: augustus 2020
Versie: 1.0

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Aanvraagformulier: het formulier waarmee door de Dienstverlener een opdracht voor beschikbaarstelling van de Diensten en Programmatuur van de Routeringsvoorziening in de preproductieomgeving wordt gegeven.

Dienstverlener: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.

Dienstverlenersdienst: de door de Routeringsvoorziening aangeboden elektronische dienst in het kader van het elektronisch verkeer tussen Dienstverlener en Gebruiker.

Checklist testen: document bevattende communicatieve en technische eisen waaraan een Dienstverlener dient te voldoen.

Gebruiker: degene die gebruik maakt van de diensten van de Dienstverlener.

Koppelvlakspecificaties: de beschrijving van de technische eisen voor aansluiting op de Routeringsvoorziening.

Routeringsvoorziening: het geheel van technische en organisatorische componenten bedoeld ter ontzorging van publieke dienstverleners, zoals bedoeld in het wetsvoorstel Digitale overheid (artikel 5, lid 1, sub c).

Regieorganisatie: Logius die in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de Routeringsvoorziening beheert.

Routeringsdienst: de dienst die onder regie en auspiciën van de Regieorganisatie Logius wordt geleverd aan Dienstverleners.

Testen: het vergelijken van de Dienstverlening met de eisen van de Regieorganisatie zoals die zijn opgenomen in de checklist testen van de Routeringsvoorziening teneinde vast te stellen dat hieraan wordt voldaan.

Preproductieomgeving: de infrastructuur van de Routeringsvoorziening die vrijwel gelijk is aan de productieomgeving waarbinnen de Dienstverlening wordt aangeboden, met als doel het Testen.

Programmatuur: alle computerprogrammatuur, waaronder de Koppelvlakspecificaties van Routeringsvoorziening inclusief documentatie, die door Logius ten behoeve van het gebruik van de Preproductieomgeving aan Dienstverlener / Leverancier beschikbaar wordt gesteld.

Leverancier van een Dienstverlener: is een ICT-partij van een Dienstverlener die namens de Dienstverlener aansluit op de Pre- en productieomgeving om voor de Dienstverlener de technische aansluiting te realiseren. Voorbeeld: een Dienstverlener kan de mandaat aan de ICT-leverancier geven om alles op te bouwen en bij technische vragen direct contact op te nemen met Logius. Dienstverlener blijft eindverantwoordelijk.

Leverancier: is een ICT-partij die aansluit op alleen de preproductieomgeving de technische aansluiting te realiseren en voor test doeleinden. Voorbeeld: een ICT-leverancier kan een alleen een preproductieomgeving aanvragen om de RV door te kunnen ontwikkelen voor zijn klanten. Hierdoor hoeft de ICT-leverancier geen gebruik te maken van de DV-aansluiting maar van zijn eigen preproductiekoppeling.

Partijen: hiermee wordt bedoeld, Dienstverlener, Leverancier van een Dienstverlener, Leverancier, Logius.

 

2. Toepassing

2.1. Deze Voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden Logius de voorwaarden in die van toepassing zijn op alle (rechts)handelingen tussen Logius en Dienstverlener / Leverancier met betrekking tot het Testen.

2.2. Logius biedt Dienstverlener / Leverancier de mogelijkheid gebruik te maken van de preproductieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om de preproductieomgeving beschikbaar te maken en te houden. Logius garandeert niet dat de preproductieomgeving en Programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zullen werken. Logius zal, voor zover de ondersteuning een directe relatie heeft met het Testen, zich naar beste vermogen hiervoor inspannen.

2.3. Dienstverlener is verplicht ten behoeve van de preproductieomgeving een eigen permanente testomgeving in te richten die niet gebruikt mag worden voor de productieomgeving.

2.4. Dienstverlener is verplicht zich te conformeren aan de door Logius vastgestelde Koppelvlakspecificaties die te vinden zijn op www.logius.nl.

2.5. Logius behoudt zich het recht voor de door haar vastgestelde Koppelvlakspecificaties te wijzigen. Daarbij geeft Logius Dienstverlener 20 werkdagen om de wijzigingen door te voeren.

2.6. Dienstverlener dient te voldoen aan de checklist testen die onderdeel is van deze Voorwaarden en te vinden zijn op www.logius.nl.

2.7. Dienstverlener dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de preproductieomgeving negatief zou kunnen beïnvloeden. Het is Dienstverlener uitdrukkelijk niet toegestaan om de preproductieomgeving te gebruiken voor het testen van de performance of security van de Routeringsvoorziening.

2.8. Aan het succesvol doorlopen van het testtraject kan Dienstverlener geen rechten ontlenen voor het daadwerkelijk aansluiten op de Routeringsvoorziening.

2.9. Logius wijst Dienstverlener erop en Dienstverlener aanvaardt dat internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overbrenging van en de toegang tot informatie, en dat zich hierdoor op willekeurige momenten storingen, vertragingen en fouten kunnen voordoen in (de beschikbaarheid) van de preproductieomgeving.

 

3. Overleg

3.1. Partijen wijzen ieder een technisch en administratief contactpersoon aan.

3.2. Partijen informeren elkaar indien er wijzigingen optreden in deze contactpersonen.

 

4. Prijzen en betaling

Dienstverlener is Logius geen vergoeding verschuldigd voor:

  • het gebruik van de preproductieomgeving en de daarbij behorende Programmatuur (inclusief documentatie en materialen);
  • de (eventueel te verlenen) ondersteuning, indien deze ondersteuning een directe relatie heeft met het uitvoeren van de testwerkzaamheden.

 

5. Toepasselijkheid en beëindiging van Testen

5.1. Deze Voorwaarden zijn op Dienstverlener van toepassing vanaf het moment van het indienen van het Aanvraagformulier preproductieomgeving of door het door Dienstverlener feitelijk gebruik maken van de preproductieomgeving of Programmatuur, waardoor acceptatie van deze Voorwaarden door Dienstverlener plaatsvindt.

5.2. Buiten hetgeen elders in deze Voorwaarden is bepaald, is ieder, zowel aanvrager als der Partijen gerechtigd het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

5.3. Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van het Testen voort te duren, blijven na beëindiging in stand. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: artikel 6 (intellectueel eigendom), artikel 8 (geheimhouding), artikel 9 (aansprakelijkheid).

 

6. Intellectueel eigendom

6.1. Alle intellectuele (eigendoms-)rechten op de preproductieomgeving en Programmatuur, die Logius in het kader van het Testen aan Dienstverlener ter beschikking stelt, blijven berusten bij Logius of bij de derde van wie Logius het recht heeft verkregen om (delen van) de preproductieomgeving en Programmatuur aan Dienstverlener ter beschikking te stellen. Met betrekking tot daarvoor in aanmerking komende (delen van) de preroductieomgeving en Programmatuur, verleent Logius hierbij aan Dienstverlener voor de duur van de testperiode een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht. Dienstverlener is gerechtigd de door Logius ter beschikking gestelde documentatie slechts voor intern gebruik te reproduceren.

6.2. Logius zorgt ervoor dat de door hem geleverde en te onderhouden documentatie – en bij wijziging Programmatuur de dan te leveren documentatie – zo spoedig mogelijk op zijn kosten wordt vervangen, gewijzigd of aangepast indien op enig moment tijdens gebruik door Dienstverlener van Programmatuur blijkt dat de documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onvoldoende, onduidelijk of verouderd is. Indien documentatie onjuiste informatie bevat of anderszins onvolledig, onduidelijk of verouderd is, zal Dienstverlener Logius hierop wijzen.

6.3. Indien naar het oordeel van Logius aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Logius ter beschikking gestelde (delen van) de preproductieomgeving of Programmatuur inbreuk maken op enig recht van een derde, is Logius gerechtigd, naar eigen keuze:

  • ervoor te zorgen dat Dienstverlener gebruik kan blijven maken van het ter beschikking gestelde, of
  • terbeschikkingstelling van de desbetreffende (delen van) de preproductieomgeving of Programmatuur te staken, of
  • naar het redelijke oordeel van Logius gelijkwaardige (delen van) preproductieomgeving of Programmatuur ter beschikking te stellen, het voorgaande zonder dat Dienstverlener recht heeft op enige schadevergoeding.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid van Logius ter zake is hiermee uitgesloten.

6.4. Dienstverlener mag aanduidingen van Logius of andere rechthebbenden met betrekking tot intellectuele (eigendoms-)rechten en andere herkomst-aanduidingen niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

 

7. Persoonsgegevens

7.1. Gebruik van persoonsgegevens in de Preproductieomgeving is niet toegestaan.

 

8. Geheimhouding

8.1. Indien bij het Testen vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij, zal de andere Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van het Testen en toegang tot die vertrouwelijke informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat Partijen en deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Ook over informatie aangaande de beveiliging van de preproductieomgeving en de Programmatuur zal Dienstverlener strikte vertrouwelijkheid betrachten.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Partijen zijn jegens elkaar in geen geval aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van schade als gevolg van opzet of grove schuld van één der Partijen.

 

10. Overmacht

10.1. Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen uit de Voorwaarden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers van Logius.

10.2. Zodra duidelijk is dat de overmachtssituatie langer dan één maand zal duren, heeft de andere Partij het recht om het Testen met onmiddellijke ingang te beëindigen.

 

11. Beveiliging en techniek

11.1. Dienstverlener zorgt ervoor dat ter uitvoering van het Testen wordt voldaan aan de door Logius bekendgemaakte (technische) eisen en gebruik wordt gemaakt van de door Logius voorgeschreven beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen. Deze voorgeschreven (technische) eisen, beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen zijn opgenomen in de Koppelvlakspecificaties en de checklist Testen.

11.2. Logius heeft het recht de (technische) eisen, beveiligingsmiddelen en beveiligingsmaatregelen tijdens de duur van het Testen te wijzigen. Dienstverlener wordt van een dergelijke wijziging uiterlijk twintig werkdagen voordat hieraan voldaan moet worden, schriftelijk of elektronisch geïnformeerd, tenzij een kortere termijn nodig is in verband met (mogelijke) beveiligingsincidenten.

11.3. Indien naar het redelijke oordeel van Logius door Dienstverlener niet wordt voldaan aan de door Logius gestelde (technische) eisen, beveiligingsmiddelen of beveiligingsmaatregelen, heeft Logius het recht eenzijdig de toegang tot de preproductieomgeving en de Programmatuur tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen.

11.4. Logius heeft het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot de preproductieomgeving tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een (mogelijk) beveiligingsincident. 11.5. Logius heeft het recht na aankondiging de toegang tot de preproductieomgeving of Programmatuur tijdelijk op te schorten indien onderhoud of aanpassing plaatsvindt aan de Preproductie en/of Programmatuur.

 

12. Toepasselijk recht

12.1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

13. Varia

13.1. Algemene leverings-, betalings-, of inkoopvoorwaarden, dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Partijen (met uitzondering van de Algemene Voorwaarden Logius die van toepassing zijn) worden hierbij uitdrukkelijk afgewezen en zijn niet van toepassing.

13.2. Nadere afspraken ten aanzien van onderhoud en/of dienstenniveaus zijn vastgelegd in de bij deze Voorwaarden behorende serviceniveauovereenkomst (SNO).

13.3. Logius is gerechtigd deze preproductie voorwaarden te wijzigen. Dienstverlener wordt uiterlijk twintig werkdagen voor wijzigingsdatum hierover schriftelijk of elektronisch (bijvoorbeeld via de internetsite van Logius) geïnformeerd.

13.4. De bepalingen in deze preproductie voorwaarden bepalen de rechtsverhouding tussen Partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Logius ter zake van het Testen.

13.5. Logius mag bij de uitvoering van het Testen naar eigen inzicht derden inschakelen.

13.6. Logius mag rechten en verplichtingen in het kader van het Testen overdragen aan derden en zal Dienstverlener daarvan vooraf op de hoogte stellen. Dienstverlener is bevoegd na voorafgaande schriftelijke toestemming van Logius rechten en verplichtingen in het kader van het Testen over te dragen aan derden.

13.7. Logius kan aanwijzingen geven over de wijze van aanduiden en communicatie ten aanzien van Diensten. Dienstverlener handelt conform deze aanwijzingen van Logius.

13.8. Dienstverlener maakt in eigen publicaties of reclame-uitingen geen melding van Diensten van Logius of Logius zelf als referentie, tenzij daarvoor in overleg of schriftelijk toestemming is gegeven door Logius. Logius weigert de toestemming niet zonder redelijke grond.