Main content

De voorwaarden Routeringsvoorziening bevatten de voorwaarden die gelden tussen Logius en Dienstverleners bij het ter beschikking stellen van de diensten van de Routeringsvoorziening.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 22 juni 2020
Versie: 1.1

1. Begrippen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:

Aanvraagformulier: het formulier waarmee door de Dienstverlenereen opdracht voor beschikbaarstelling van de Diensten van de Routeringsvoorziening in de productieomgeving wordt gegeven.

Dienstverlener: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie, of college of een persoon met een publieke taak of bevoegdheid, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere overheden en burgers en/of bedrijven wenselijk acht en daarbij gebruik kan en mag maken van één of meer Diensten van Logius.

Dienstverlenersdienst: de door de Dienstverlener aangeboden elektronische dienst in het kader van het elektronisch verkeer tussen Dienstverlener en Gebruiker.

Checklist testen: document bevattende communicatieve en technische eisen waaraan een Dienstverlener dient te voldoen.

Gebruiker: degene die gebruikmaakt van de diensten van de Dienstverlener.

Koppelvlakspecificaties: de beschrijving van de technische eisen voor aansluiting op de Routeringsvoorziening.

Routeringsvoorziening: het geheel van technische en organisatorische componenten bedoeld ter ontzorging van publieke dienstverleners, zoals bedoeld in het wetsvoorstel Digitale overheid (artikel 5, lid 1, sub c).

Regieorganisatie: Logius die in opdracht van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de Routeringsvoorziening beheert.

Routeringsdienst: de dienst die onder regie en auspiciën van de Regieorganisatie Logius wordt geleverd aan Dienstverleners.

Norm ICT-beveiligingsassessment: beveiligingsnorm vastgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en gepubliceerd op de website van Logius.

Leverancier van een Dienstverlener: is een ICT-partij van een Dienstverlener die namens de Dienstverlener aansluit op de pre- en productieomgeving om voor de Dienstverlener de technische aansluiting te realiseren. Voorbeeld: een Dienstverlener kan het mandaat aan de ICT-leverancier geven om alles op te bouwen en bij technische vragen direct contact op te nemen met Logius. Dienstverlener blijft eindverantwoordelijk.

 

2. Gebruik en Diensten

2.1. Deze Voorwaarden houden tezamen met de Algemene Voorwaarden Logius de voorwaarden in waaronder Logius de Routeringsvoorziening aan Dienstverlener aanbiedt.

2.2. Deze voorwaarden treden in werking op de datum van ondertekening van het Aanvraagformulier Routeringsvoorziening.

2.3. Op punten waarin deze Voorwaarden niet voorzien, geldt het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Logius.

2.4. Logius kan aanwijzingen geven over de wijze van aanduiden en communicatie ten aanzien van Diensten. Dienstverlener handelt conform deze aanwijzingen van Logius.

2.5. Dienstverlener maakt in eigen publicaties of reclame-uitingen geen melding van Diensten van Logius of Logius zelf als referentie, tenzij daarvoor in overleg of schriftelijk toestemming is gegeven door Logius. Logius weigert de toestemming niet zonder redelijke grond.

 

3. Aanbieden

3.1. In aanvulling op de in de Algemene Voorwaarden opgenomen Diensten, biedt Logius de Dienstverlener één koppelvlak voor de Dienstverlener en de achterliggende authenticatielandschappen aan.

3.2. Logius zal zich naar beste vermogen inspannen om de Routeringsvoorziening in te richten, beschikbaar te stellen en in stand te houden.

3.3. Voor de levering van de Diensten van de Routeringsvoorziening kan Logius kosten in rekening brengen.

3.4. Nadere afspraken ten aanzien van onderhoud en/of dienstenniveaus zijn vastgelegd in de bij deze Voorwaarden behorende serviceniveau overeenkomst (SNO).

3.5. Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot nakoming van de afspraken in de serviceniveau overeenkomst. Indien Dienstverlener zich niet aan de afspraken in de serviceniveauovereenkomst houdt, is Logius niet verplicht tot nakoming van de afspraken met betrekking tot kwaliteit van de Dienst.

3.6. Logius mag bij de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht derden inschakelen.3.7. Logius mag rechten en verplichtingen die voorvloeien uit het verrichten van Diensten overdragen aan derden en zal Dienstverlener daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte stellen. Dienstverlener is bevoegd na toestemming van Logius rechten en verplichtingen in het kader van de Diensten over te dragen aan derden.

 

4. Gebruik

4.1 Dienstverlener kan alleen gebruikmaken van de Routeringsvoorziening indien zij geregistreerd staat op de Autorisatielijst BSN’s. Een bewijs hiervan dient bij het aansluiten te zijn overgelegd.

4.2 Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van het gewenste Betrouwbaarheidsniveau voor zijn Dienstverlenersdiensten (webdiensten).

4.3 Dienstverlener is verplicht te voldoen en blijvend te voldoen aan de eisen gesteld in de geldende versie van Checklist testen.

4.4 Dienstverlener is verplicht zich te conformeren aan de door Logius vastgestelde Koppelvlakspecificaties.

4.5 Dienstverlener dient zich te onthouden van (technische) handelingen die de kwaliteit van de Routeringsvoorzieningnegatief zouden kunnen beïnvloeden.

4.6 Afnemer is verplicht te voldoen en blijvend te voldoen aan de geldende Norm ICT-beveiligingsassessments, en dit jaarlijks per autorisatieaansluiting aan te tonen door middel van een verklaring die is afgegeven door een Register EDP-auditor. De periode waarin deze verklaring jaarlijks bij Logius dient te worden ingediend is van 1 januari tot 1 mei.

4.7 Voor elke nieuwe aansluiting van Afnemer op de productieomgeving van de Routeringsvoorziening dient binnen 2 maanden na aansluiting een aparte verklaring te worden ingediend. De eerstvolgende verklaring dient te worden ingediend conform de regeling in artikel 4.6, met dien verstande dat in de eerste 12 maanden na aansluiting hooguit eenmaal een verklaring hoeft te worden ingediend.

4.8 Een in het kader van het assessment afgegeven Third Party Mededeling is maximaal 12 maanden geldig en kan slechts eenmaal gebruikt worden.

4.9 De kosten voor het assessment en de verklaring komen volledig voor rekening van Afnemer.

4.10 Indien uit de verklaring blijkt dat niet of niet volledig wordt voldaan aan de geldende Norm ICT-beveiligingsassessments heeft Logius het recht zonder aankondiging vooraf de levering van de Routeringsdienst op te schorten.

4.11 Dienstverlener informeert Logius schriftelijk over technische, dan wel personele gegevenswijzigingen die rechtstreeks verband houden met de aansluiting op de Routeringsvoorziening.

4.12 Dienstverlener geeft toestemming voor vermelding van zijn organisatie op de website van de Routeringsvoorziening.

 

5. Wijziging van de Voorwaarden

5.1 Logius heeft het recht deze Voorwaarden te wijzigen. De Dienstverlener wordt uiterlijk 20 werkdagen voor de wijzigingsdatum hierover schriftelijk geïnformeerd.

5.2 In het geval Dienstverlener een wijziging in de Voorwaarden niet aanvaardt, wordt de levering van diensten van de Routeringsvoorziening beëindigd met inachtneming van twee maanden na wijzigingsdatum.

 

6. Geheimhouding

6.1 Indien vertrouwelijke informatie van een partij ter kennis komt van de andere partij, zal de andere partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie, aangaande de beveiliging van de Routeringsdienst omgevingen en de Programmatuur zullen partijen strikte vertrouwelijkheid betrachten.

 

7. Duur en Beëindiging

7.1 Deze Voorwaarden treden in werking op de datum van de ondertekening van het Aanvraagformulier.

7.2 Zowel dienstverlener als Logius zijn gerechtigd de afname dan wel levering van de Diensten schriftelijk te beëindigen in het geval sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verplichting, met inachtneming van een redelijke termijn.

7.3 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van één of meer verplichtingen uit de Voorwaarden, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.