Main content

Deze pagina beschrijft het beleid voor het acceptabel gebruik van het Standaard Platform en haar componenten.

Versiegegevens

Publicatiedatum: oktober 2016
Versie: 2.1 

Misbruik

U mag de onderliggende infrastructuur noch de dienst Standaard Platform noch infrastructuur of diensten van de providers van het Standaard Platform gebruiken voor onwettige, beledigende of onverantwoorde handelingen dan wel voor het bevorderen of stimuleren daarvan. Het gaat dan mede om het volgende:

 • Activiteiten of gedragingen waarvan kan worden aangenomen dat zij een schending van de geldende wetgeving, codes of regels vormen, zoals wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy en met betrekking tot ongevraagde commerciële elektronische berichten
 • Gebruik van een internetaccount of computer zonder de goedkeuring van de eigenaar
 • Ongeoorloofde toegang tot of ongeoorloofd gebruik van gegevens, systemen of netwerken, met inbegrip van elke poging tot het uitproberen, verkennen of testen van de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk of het schenden van veiligheidsmaatregelen of verificatiemaatregelen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk
 • Monitoren van gegevens of verkeer op netwerken of systemen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de eigenaar van het systeem of netwerk
 • Intentioneel, willens en wetens of roekeloos een virus of andere besmettende code of kwaadaardige code in het systeem invoeren
 • Het verzamelen of gebruiken van informatie, inclusief e- mailadressen, beeldschermnamen of andere identificatiemiddelen, door misleiding (met inbegrip van, o.a. phishing, Internet scamming, het stelen van wachtwoorden, spidering en harvesting)
 • Verspreiden van software die heimelijk informatie over een gebruiker verzamelt of verzendt
 • Verspreiden van advertisement delivery software tenzij:
  1. de gebruiker uitdrukkelijk toestemming voor het downloaden en installeren van zulke software verleent op grond van een heldere en duidelijk zichtbare vermelding van de aard van de software, en
  2. de software eenvoudig te verwijderen is door het gebruik van standaardtools voor dit doel die binnen de grote besturingssystemen aanwezig zijn (zoals de tool “toevoegen/verwijderen” van Microsoft Windows)
 • Gedragingen die vermoedelijk zullen leiden tot wraakacties ten opzichte van het Standaard Platform, dan wel tegen werknemers, functionarissen of andere vertegenwoordigers van het Standaard Platform, met inbegrip van enige vorm van gedrag die ertoe leidt dat een server het doelwit wordt van een weigering van diensten (DDoS) aanval
 • Activiteiten bedoeld om identiteit of contactinformatie achter te houden of te verhullen, inclusief de weglating, het wissen, vervalsen of geven van een verkeerde voorstelling van transmissie- of identificatie-informatie, zoals retour e-mail- en IP- adressen
 • Bemoeienis met de diensten die worden geleverd aan gebruikers van het Standaard Platform of haar providers, met inbegrip zonder beperking van mail bombing, flooding, moedwillige pogingen tot overbelasting van een systeem en broadcastaanvallen
 • Handelingen die direct of indirect resulteren in de vermelding van de IP-ruimte van het Standaard Platform of haar providers op een misbruik-database (zoals bv. Spamhaus)
 • Gokactiviteiten die vereiste vergunningen, gedragscodes of noodzakelijke technische normen krachtens de wet- of regelgeving van rechtsgebieden waar onze site wordt gehost of gebruikt overtreden; of
 • Handelingen die anderszins illegaal zijn of gedrag uitlokken dat illegaal is krachtens de wetgeving die op u of het Standaard Platform van toepassing is.

Aanstootgevende Content

Het is u niet toegestaan om op of via de infrastructuur of diensten content te publiceren, verzenden of op te slaan waarvan het Standaard Platform in redelijkheid vindt dat:

 • deze seksuele handelingen omvat, uitbeeldt, bevordert, stimuleert of ermee verband houdt
 • deze discriminatoir gedrag of uitingen bevat
 • die gewelddadig is, tot geweld aanzet, met geweld dreigt of pesterige content dan wel haatzaaiende uitlatingen bevat, die de veiligheid of gezondheid van personen in gevaar brengt of een gevaar vormt voor de openbare veiligheid of de volksgezondheid, de openbare orde in gevaar brengt of een onderzoek door rechts- handhavingsinstanties belemmert
 • die onrechtvaardig of misleidend is krachtens de wetten ter bescherming van de consument in een rechtsgebied, met inbegrip van kettingbrieven en piramideschema’s
 • die smaad inhoudt of de privacy van een individu aantast; of
 • die anderszins kwaadaardig, frauduleus of moreel weerzinwekkend is

Gebeurtenissen die “live” plaatsvinden

Het is niet toegestaan de dienst Standaard Platform te gebruiken voor het streamen van “live” seksuele handelingen van welke soort dan ook, zelfs als de content voor het overige aan het voorliggende Beleid Acceptabel Gebruik (BAG) voldoet.

Verbod op risicovol gebruik

U mag de dienst niet in een situatie gebruiken waarin storing van of fouten in de Dienst tot de dood of ernstig lichamelijk letsel van personen zouden kunnen leiden of tot fysieke schade of schade aan het milieu. Zo mag u de Dienst niet gebruiken of de Dienst door een andere persoon laten gebruiken in relatie tot luchtvaartuigen of andere middelen van grootschalig personenvervoer of nucleaire of chemische faciliteiten.

Voorschriften voor e-mail

U dient de wet- en regelgeving in uw rechtsgebied inzake bulk of commerciële e-mail na te leven. Voorts dient uw bulk en commerciële e-mail aan de hierna volgende vereisten te voldoen:

 • U dient een privacybeleid te vermelden voor elk domein dat met de mailing wordt geassocieerd
 • U dient over de middelen te beschikken om anonieme klachten te traceren
 • U mag op geen enkele wijze de afkomst van uw e-mail verbergen
 • U dient een e-mailadres te vermelden (zoals misbruik@yourdomain.com) voor klachten op een in het oog springende plek op elke website die met de e-mail wordt geassocieerd, en u dient snel te reageren op berichten die op dit adres zijn ontvangen
 • De beoogde ontvangers hebben hun toestemming verleend om e- mail te ontvangen via een bevestiging, zoals een registratieprocedure en u levert het bewijs van deze goedkeuring binnen 72 uur na ontvangst van een verzoek van de ontvanger of het Standaard Platform
 • U dient redelijke maatregelen te nemen om te garanderen dat de persoon die toestemming geeft de eigenaar is van het e-mailadres waarvoor de toestemming is verleend
 • U dient het e-mailadres van de ontvanger in de hoofdtekst van het bericht of in de “TO/AAN”–regel van de e-mail te vermelden
 • U dient gevolg te geven aan de wens van ontvangers de toestemming in te trekken en de ontvangers hiervan op de hoogte te stellen

Dit beleid is van toepassing op berichten die worden gestuurd met gebruik van de Diensten of op berichten die vanuit een netwerk worden verzonden door u of door iemand die dit namens u doet waarbij de ontvanger direct of indirect naar een site of e-mail wordt verwezen dat via de Diensten wordt geleverd. Bovendien mag u geen gebruik maken van e-maildiensten van derden die niet dezelfde procedures volgen voor al hun klanten. Deze eisen gelden op dezelfde wijze voor distributielijsten die door derden zijn opgesteld als voor distributielijsten die door uzelf worden opgesteld.

Nieuwsgroep, Chat Forums, Andere Netwerken

U dient de regels en conventies na te leven die gelden voor het plaatsen van berichten op een bulletin board, chat groep of ander forum waaraan u deelneemt met gebruikmaking van diensten geleverd door het Standaard Platform, zoals IRC end USENET-groepen, met inbegrip van hun regels over content en commerciële berichten. Deze groepen verbieden meestal het plaatsen van commerciële berichten over een ander onderwerp of massale plaatsingen op vele forums. U dient de regels na te leven van alle andere netwerken waartoe u toegang heeft of waaraan u deelneemt met gebruikmaking van het aan u ter beschikking gestelde Standaard Platform.

Controle op export

De Dienst mag niet worden gebruikt om wetgeving, controle, regels of sanctiebeleid ten aanzien van export van uw relevante rechtsgebied te overtreden.

Door intellectueel eigendomsrecht beschermd materiaal

Het is u niet toegestaan om onze Dienst te gebruiken op een wijze die inbreuk of misbruik maakt van de rechten van een derde op enig werk dat door copyright, handels- of dienstenmerk, uitvinding of andere intellectuele eigendom of eigendomsinformatie wordt beschermd. Zo mag u:

 • de Dienst niet gebruiken om tekst, muziek, software, kunst, afbeeldingen of ander werk dat door de copyrightwetgeving wordt beschermd te downloaden, publiceren, torrenten, verspreiden, gebruiken of anderszins op enigerlei wijze te kopiëren tenzij het u uitdrukkelijk is toegestaan door de eigenaar van het werk om het werk op die manier te gebruiken of te kopiëren of het u anderszins op grond van geldend intellectueel eigendomsrecht is toegestaan om het werk op een zodanige manier te gebruiken of te kopiëren
 • de Dienst niet gebruiken om content te publiceren die bedoeld is om anderen te helpen bij het tenietdoen van technische copyrightbescherming; en
 • zonder toestemming geen handelsmerken van andere personen tonen

Bovendien is het u niet toegestaan de Dienst te gebruiken om de handelsgeheimen van een ander te publiceren of om informatie te publiceren waarmee een geheimhoudingsplicht wordt geschonden. Het is het beleid van het Standaard Platform om in toepasselijke omstandigheden de dienst te beëindigen voor klanten die herhaaldelijk dit soort schendingen plegen.

Medewerking verlenen aan onderzoeken en gerechtelijke procedures

Indien het Standaard Platform wettelijk verplicht is een bevoegde instantie toe te staan uw content of verkeer te inspecteren, stemt u ermee in dat het Standaard Platform dit mag doen; op voorwaarde echter, voor zover mogelijk zonder schending van wettelijke of regelgevende voorschriften, dat het Standaard Platform u redelijke voorafgaande kennisgeving verleent van een dergelijk vereiste.

Het Standaard Platform mag zonder u daarvan op de hoogte te stellen de toepasselijke autoriteiten op de hoogte stellen van gedrag door u waarvan het Standaard Platform vindt dat het de geldende wetgeving overtreedt en alle informatie verstrekken die het Standaard Platform over u of uw gebruikers of uw verkeer heeft en medewerking verlenen in reactie op een formeel verzoek van een wetshandhaver of regelgever die dergelijke activiteiten onderzoekt, of in reactie op een formeel verzoek in een civiele zaak dat ogenschijnlijk aan de vereisten van een dergelijk verzoek voldoet.

Overmatig gebruik van gedeelde systemen

U mag door het Standaard Platform verstrekte gedeelde systemen en andersoortige faciliteiten niet zodanig gebruiken dat de normale werking van het gedeelde systeem of de gedeelde faciliteit onnodig wordt belemmerd of er een onevenredig deel van de systeembronnen wordt gebruikt. Het Standaard Platform mag bijvoorbeeld u verzoeken codeerafwijkingen in uw op het Standaard Platform gehoste code te herstellen indien dit onnodig conflicteert met het gebruik van het Standaard Platform door andere klanten van het Standaard Platform. U stemt ermee in dat het Standaard Platform op een gedeeld systeem opgeslagen gegevens in quarantaine mag plaatsen of verwijderen indien die gegevens een virus bevatten of anderszins gecorrumpeerd zijn waardoor het risico bestaat dat het systeem of op dat systeem bewaarde gegevens van andere klanten worden besmet of gecorrumpeerd.

Gedrag van derden

U bent verantwoordelijk voor schending van dit BAG door iedereen die uw Diensten met uw toestemming of op basis van bevoegdheid gebruikt als gevolg van uw nalatigheid om redelijke beveiligingsmaatregelen te nemen. Uw gebruik van de Diensten om anderen bij een activiteit te helpen die inbreuk op dit BAG zou maken indien deze door u zou zijn uitgevoerd is een schending van het BAG.

U dient zich redelijke inspanningen te getroosten om programmatuur, apparatuur en netwerken onder uw beheer te beveiligen tegen gebruik in strijd met de geldende wetgeving tegen spam of ongevraagde e-mail inclusief waar toepasselijk door de installatie van antivirus software, firewallsoftware en softwarepatches en -updates voor besturingssystemen en applicaties. Het recht van het Standaard Platform om uw dienst op te schorten of te beëindigen is van toepassing zelfs als een schending onbedoeld of zonder uw toestemming is begaan, inclusief via een Trojaans paard of virus.

Overige bepalingen

De informatie in uw dossier met domeinnaamregistratie of dergelijke moet geldig en up-to-date zijn met betrekking tot elk van uw domeinen die op het Standaard Platform worden gehost.

Wijzigingen in het Beleid Acceptabel Gebruik

Internet wordt voortdurend verder ontwikkeld en de manieren waarop misbruik van internet kan worden gemaakt, worden eveneens steeds verder uitgebreid. Het Standaard Platform past daarom dit BAG van tijd tot tijd aan om redelijke beperkingen verder te detailleren of te beschrijven aangaande uw gebruik van de door het Standaard Platform aangeboden Diensten, door de herziene versie van het BAG te publiceren en onder haar klanten te verspreiden. In het geval van een belangrijke nadelige wijziging in het BAG, zal het Standaard Platform u dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving geven.

Het herziene BAG wordt voor u van kracht wanneer de eerste van de volgende voorvallen plaatsvindt:

 1. uw uitvoering van een nieuwe of aanvullende overeenkomst voor het geheel of een deel van uw Gehoste Systeem waarvan het herziene BAG integraal deel uitmaakt
 2. de eerste dag van een verlengingstermijn van een Overeenkomst die ten minste dertig (30) dagen begint na het tijdstip waarop het herziene BAG is gepost, of
 3. dertig (30) dagen na schriftelijke kennisgeving door het Standaard Platform aan u van een belangrijke wijziging in het BAG

Als uw naleving van het herziene BAG uw gebruik van de Gehoste Diensten nadelig zou beïnvloeden, kunt u ervoor kiezen de Overeenkomst te beëindigen door het Standaard Platform schriftelijk in kennis te stellen van uw bezwaar uiterlijk dertig (30) dagen na de datum waarop het herziene BAG anderszins voor u van kracht zou zijn geworden. Wij brengen u geen voortijdige beëindigingskosten in rekening voor beëindiging op deze gronden. Indien u voor beëindiging kiest, kunt u de Diensten nog maximaal negentig (90) extra dagen gebruiken en zullen wij de herziening met betrekking tot u in deze periode niet opleggen. U blijft onderworpen aan de eerdere versie. Als u ervoor kiest onze Diensten krachtens deze Clausule te beëindigen kunnen wij ervoor kiezen afstand te doen van die wijziging met betrekking tot u en uw Overeenkomst voor de rest van de contractperiode te continueren.

Consequenties van overtreding van het BAG

Indien u het BAG schendt, kan het Standaard Platform de dienst krachtens de Overeenkomst opschorten of beëindigen. Het Standaard Platform kan content of verkeer dat u of gebruikers toebehoort onderscheppen of blokkeren in gevallen waarin diensten onwettig of niet in overeenstemming met dit BAG worden gebruikt.
Voor zover van toepassing, heeft u geen recht op een tegoed krachtens uw Service Level Agreement met het Standaard Platform voor onderbrekingen van de diensten ten gevolge van het schenden van het BAG.

Vrijwaring

U vrijwaart het Standaard Platform tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van het niet naleven van dit BAG.

Op verzoek van het Standaard Platform treedt u ter vrijwaring van het Standaard Platform op in iedere procedure welke tegen het Standaard Platform in verband met handelingen in strijd met dit BAG wordt aangespannen.