Main content

De wensen en eisen van mensen en organisaties veranderen voortdurend, ook ten aanzien van de digitale overheid. Afnemers van Logius stellen nieuwe eisen aan het beheer en de ontwikkeling van de diensten van Logius en daarbij verwachten afnemers transparantie en flexibiliteit. Logius wil diensten ontwikkelen met oog voor de eindgebruiker (burgers en bedrijven) en deze aanbieden op een manier die past bij het tempo van een samenleving die nooit stilstaat. Daarom wil Logius graag met haar afnemers in gesprek over hun wensen en verwachtingen.

SAFe

Logius werkt sinds 1 januari 2019 SAFe. Volgens de SAFe-werkwijze wordt voorafgaand aan de Logius PI Planning, waar de werkplanning voor de komende drie maanden wordt gepland, in verschillende gremia het werk geprioriteerd. Om de prioriteiten helder te krijgen moet eerst met de afnemers gesproken worden over de wensen, behoeften en verwachtingen. Dit is het doel van de Klantenraden van Logius.

Interessant voor stakeholders

Er zijn drie Klantenraden betreffende de onderwerpen: Infrastructuur GDI (Generieke Digitale Infrastructuur), Authenticatie & Portalen en Gegevensuitwisseling.

Het mandaat van de klantenraden beperkt zich tot het gevraagd en ongevraagd adviseren van Logius, de Programmeringsraad Logius en de eigenaar van Logius (de secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). De Klantenraden geven input en kan voorstellen doen voor (wijzigingen op) de portfolio roadmap. De afnemers in de Klantenraden vertegenwoordigen de gezamenlijke belangen van alle afnemers. Het kan zijn dat uw belangen worden behartigd door een koepelorganisatie. In dat geval wordt een afgevaardigde van de koepel uitgenodigd. Indien u een afnemer bent en toe wilt treden tot één van de drie Klantenraden dan kunt een verzoek tot toetreding indienen bij Logius.

Organisatie Klantenraden

De voorzitter van de Klantenraden is de algemeen directeur van Logius, die inhoudelijk wordt ondersteund door de secretaris van de Klantenraden. De Klantenraden hebben een standaard-agenda, waarin het Logius Portfolio, algemene ontwikkelingen, het gebruik van de diensten en ontwikkelingen van Logius aan de orde komen. Aan het einde van elke Klantenraad worden het verslag en de presentaties aan de leden rondgestuurd en dit verslag vormt input voor de Routekaartoverleggen. De agenda en stukken van de drie Klantenraden zijn op deze PLEIO-pagina te vinden.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.