Main content

Van 25 tot en met 30 juni 2020 vond de derde Program Increment (PI) Planning van Logius voor 2020 plaats. De planning van deze objectives kent een doorlooptijd tot en met 1 oktober 2020 wanneer de volgende PI Planning plaatsvindt.

De voortbrenging van de producten en diensten van Logius vindt plaats volgens de SAFe methodiek in vijf Releasetrains.

 1. De Authenticatie & Machtigen-trein staat voor burgers die digitale publieke diensten willen gebruiken. A&M ontwikkelt en beheert toegang, authenticatie- en aansluitoplossingen die veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk zijn. Deze oplossingen maken diensten van dienstenverleners (beter) beschikbaar en bereikbaar;
 2. De Gegevens & Berichten-trein maakt interactie met de overheid zo gemakkelijk mogelijk door eenvoudige toegang tot berichten en (persoonlijke) gegevens te leveren. Dit doen we met zorg voor continuïteit en veiligheid;
 3. De P&C-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen op het gebied van Platform en Connectiviteit;
 4. De GU-trein staat voor alle generieke digitale bouwstenen die nodig zijn op het gebied van Gegevensuitwisseling;
 5. De 4Logius-trein werkt aan de kaders, organisatie en doorontwikkeling van Logius.

A&M-trein

Voor de A&M-trein zijn voor het derde increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd.

 • De toegankelijkheid van de website DigiD Machtigen is verbeterd en voldoet grotendeels aan de webrichtlijnen WCAG 2.1. AA
 • De toegankelijkheidsverklaring is gepubliceerd voor de websites van Machtigen en DigiD
 • Hulpgever kan snel gemachtigd worden en direct aan de slag voor de hulpvrager
 • Hulpvrager kan direct iemand machtigen als de machtigingsrelatie al eerder heeft bestaan (historische machtiging). Er is geen brief meer nodig
 • Verbeteringen vanuit gebruikerstesten zijn doorgevoerd op de website DigiD Machtigen
 • De DigiD app kan Mijn DigiD raadplegen
 • De gebruiker kan een nieuwe app activeren door meteen de langst niet gebruikte app te deactiveren, zonder dat hij hiervoor naar Mijn DigiD hoeft
 • Een gebruiker kan zijn of haar e-mailadres toevoegen wanneer hij of zij een account in de DigiD app activeert
 • De gebruiker krijgt een duidelijkere signaal bij diensten die binnenkort substantieel willen vereisen
 • De gebruiker kan in het aanvraagproces het telefoonnummer wijzigen als bij het invullen van de sms-controle blijkt dat zij deze foutief hebben ingevuld
 • De gebruiker ontvangt push-notificaties in de DigiD app als notificatiebericht wanneer iets aan zijn of haar account is gewijzigd
 • Het menu in de DigiD app is geoptimaliseerd, zodat de gebruiker sneller datgene kan vinden waarnaar hij op zoek is
 • Er is een nieuw koppelvlak beschikbaar voor dienstverleners waarmee ze via een routeringsdienst zowel aansluiten op DigiD als op Machtigen
 • De DigiD clusteraansluiting met TVS wordt beproefd
 • In SAML 4.4 wordt ook de mogelijkheid geboden om SAML 4.0 te ondersteunen voor TVS
 • Er zijn 1 of meer organisaties aangesloten
 • De dienstencatalogus van DigiD en Machtigen wordt in 1 beheeromgeving beschikbaar gemaakt, zodat aansluitondersteuning centraal kan plaatsvinden
 • DigiD (d.m.v. CI/CD) en DigiD app v5.16 is gereleaset
 • Fraudeteam en Dataloket heeft toegang tot DigiD data
 • MVP: Op de A6 omgeving is Nginx ingericht ter vervanging van F5 en is Ubuntu naar Redhat gemigreerd, My SQL naar versie 8 en het back-up proces is geoptimaliseerd
 • CI/CD framework is uitgebreid met extra functionaliteiten en automatische tests
 • Dienstencatalogus DigiD verbeterd n.a.v. feedback ketenbeheer en het aansluitteam
 • DigiD Hoog: acceptatiebevindingen zijn opgelost en testen zijn doorlopen inclusief de desktop app
 • Ter voorbereiding op de migratie is de DigiD applicatie in dockers containers geplaatst
 • De DigiD beheermodule – weergave DigiD account is verbeterd naar aanleiding van feedback van ketenbeheer en Klant Contact Center zodat zij makkelijker informatie over het account kunnen terugvinden en gebruikers beter kunnen helpen
 • De DigiD app heeft hook detectie, zodat hij minder gevoelig is voor fraude
 • Hulpgever kan inloggen bij een dienst (welke is aangesloten op het nieuwe SAML-koppelvlak) en kiezen voor wie hij zaken wil regelen (Vrijwillige machtigingen zijn zichtbaar in de Bevoegdheidsverklaringsdienst)
 • Communicatiestrategieën herijkt (korte en lange termijn)
 • Security- en compliancy processen ingericht
 • Kwaliteitstoets nieuwe voorziening
 • DigiD Hoog: de desktop app is up-to-date gemaakt
 • De gebruiker kan een nieuwe DigiD app activeren op niveau Substantieel met zijn eigen andere DigiD app op Substantieel
 • De ontwikkel- en testomgevingen van Machtigen zijn gemigreerd naar het containerplatform Equinix (EQAP)
 • CI/CD pipeline EQAP van Machtigen is ingericht
 • We gaan bij Development teams van Machtigen aan de slag met de integratie van het NGRX-framework (in Angular) waarmee een eenvoudiger fundament beschikbaar komt voor front-end developers. Hiermee kunnen developers in de toekomst sneller en stabieler ontwikkelen
 • De nieuwe DigiD van de website DigiD Machtigen is succesvol aangesloten
 • Een aantal databaseservers van Machtigen zijn geüpgraded naar My SQL versie 8
 • De inrichting van de huidige Virtual Private Cloud's van Machtigen wordt vereenvoudigd, ter voorbereiding op de Logius Migratie
 • Onderzoek gedaan naar Logius Private Cloud Gitlab dienst: bruikbaarheid, veiligheid, firewallaanpassingen, SLA/contractuele zaken

G&B-trein

Voor de G&B-trein zijn voor het derde increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Beheer & exploitatie
  • Serviceniveaus worden gehaald
  • Noodzakelijke beschikbare upgrades & patches zijn geïmplementeerd
  • Informatiebeveiliging & Compliancy op orde
  • 3e lijns burgermeldingen worden afgehandeld conform afgesproken afhandeltijden
 • Red Hat upgrade (MO)
  • Acceptatieomgeving MijnOverheid is gemigreerd (zodat upgrade in PI-2020-4 kan worden afgerond)
  • Benodigde servers t.b.v. productie-omgeving zijn besteld
 • Aanbesteding BBX / Realisatie BBO
  • Dialoog mantelpartijen gevoerd
  • Uitvraag voor NOK uitgezet onder mantelpartijen (stretch)
 • MijnGegevens app (MG app)
  • Pilot afgerond, tussentijdse analyse uitgevoerd en evaluatie gestart
 • Toegankelijkheidsverklaring
  • Verklaring gepubliceerd (vóór 23 september 2020)
 • Berichtenbox app
  • Berichtenbox app 2.0 is uitgerold
  • Teller notificaties n.a.v. ontvangen berichten op Android is uitgerold
 • Keuzeregeling EBV (spike)
  • Impact bepalen (op hoofdlijnen) van gekozen invoeringsscenario
 • Berichten over uw buurt (Bekendmakingen)
  • Het opleveren op acceptatie-omgeving van:
   • een werkende (geïntegreerde en geteste) attenderingsketen voor Officiële Bekendmakingen;
   • functionaliteit waarmee de burger zich kan aan- en afmelden voor attenderingen;
   • inzage bekendmakingen, in de vorm van een lijst.
 • Energielabel inzien
  • UX ontwerp gereed, realisatie is gestart
 • Digitaal Betekenen
  • Berichtenbox aanpassingen voor Digitaal Betekenen gerealiseerd en klaar voor testen (realisatie Portaal en testen in een volgend PI)
 • Delen van gegevens t.b.v. WoCo-pilot
  • Realiseren van de foutscenario's die het koppelvlak met de Woonruimteverdelers (WRV's) raken
  • Aansluitdocumentatie gereed voor delen met pilotgroep Delen van gegevens
 • Authenticatie connector
  • Oplossingsrichting bepaald om invulling te kunnen geven aan verschillende authenticatievraagstukken (zoals eIDAS verplichting, Machtigen, eHerkenning (machtigen professionals), BSNk inzage
 • Volgende stap DevOps en CI/CD
  • Secret management CI/CD tooling (o.a. beheer-wachtwoorden) is geïmplementeerd
  • Architectural runway is gedefinieerd en uitgewerkt voor de delivery pipeline en migratie naar nieuwe infrastructuur

P&C-trein

Voor de P&C-trein zijn voor het derde increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Klantteams kunnen in productie op Logius Private Cloud
 • Self assessment en inkoop voor audit in PI 4
 • Inzicht in performance tests, eerste rapportages
 • Resultaten contractverlenging verwerkt in contractdocumenten
 • Racks (housing) besteld
 • CMDB actueel en afspraken gemaakt voor borging
 • Voorbereiden transitie en migratie afgerond
 • Processen en concept capaciteitsmanagement uitgewerkt
 • Uitwijk- en securitytest uitgevoerd
 • Productie performance-, acceptatie- en veiligheidstesten
 • Monitoring en rapportage ingericht
 • Beheerafspraken KOOP, MO, Logius Private Cloud en ICTU gereed
 • Percelen zijn gegund
 • Contractdocumenten zijn opgeleverd
 • Start verificatie- en planningsfase
 • Transformatie naar transitie- en migratieteam
 • Migratie Rijksconnect en RijksDNS
 • SIEM SOC leverancier bekend
 • Internet en anti-DDoS via ON2013 aangevraagd
 • Infra-migratiemenukaart presentatie naar SA’s en voorzieningen
 • ON 2013 identificeren en beschrijving additionele eisen

GU-trein

Voor de GU-trein zijn voor het derde increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • ROAP is in beheer genomen
 • Afronden transitie H&T naar Douane
 • Kleine wijzigingen KVK, SBR
 • Stelselcatalogus functionaliteiten als API zijn beschikbaar gesteld
 • Stabiliteit en performance van berichtenstroomverwerking verbeteren
 • IPv6 is geïmplementeerd
 • Uitwijktests voor alle stelselvoorzieningen zijn uitgevoerd
 • Migratie aanpak voor infra platform is getest en verbeterd
 • Voorzieningen voorbereiden voor migratie naar Logius private Cloud
 • Aansluitproces machtigingsvoorzieningen, routeringsdienst en clusteraansluiting gereed

4Logius-trein

Voor de 4Logius-trein zijn voor het derde increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd.

 • Kostenmodel opgesteld
 • Bestelproces en tooling geoptimaliseerd
 • Contract afgerond
 • Mensen in dienst bij Logius
 • Klanten geïnformeerd
 • Ontwikkel- en beheerproces duidelijk
 • Beschikbaar stellen en gebruiken van data
 • Implementatie UX beleid en lab