×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

Objectives eerste increment 2020

Op 8 en 9 januari vond de eerste Program Increment (PI) Planning van Logius voor 2020 plaats. De planning van deze objectives kent een doorlooptijd tot en met 1 april 2020 wanneer de volgende PI Planning plaatsvindt.

De voortbrenging van de producten en diensten van Logius vindt plaats volgens de SAFe methodiek in vier releasetrains:

 1. De A&P-trein die staat voor alle generieke digitale bouwstenen op het gebied van Authenticaties en Portalen;
 2. De P&C-trein die staat voor alle generieke digitale bouwstenen op het gebied van Platform en Connectiviteit;
 3. De GU-trein die staat voor alle generieke digitale bouwstenen die nodig zijn op het gebied van Gegevensuitwisseling;
 4. De 4Logius-trein die werkt aan de kaderstelling, organisatie en doorontwikkeling van Logius zelf.

A&P-trein

Voor de A&P-trein zijn voor het eerste increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Beheer en Exploitatie (iets wat ieder increment geprioriteerd wordt) waarbij er aandacht is voor:
  • Monitoring en incidentafhandeling
  • Doorvoeren van updates en Patches
  • Continu werken aan informatiebeveiliging
  • Compliancy en Audits
  • Continu aandacht voor het afhandelen van 3e lijns burgermeldingen met als doel binnen 1 week een reactie gegeven te hebben.
 • RedHat-upgrade voor MijnOverheid waarbij minimaal een derde van de services zijn omgezet.
 • De “Digistorm” voor de Belastingdienst 2020 (IH 2019) is succesvol voorbereid en van start gegaan.
 • De DigiD assessments voor MijnOverheid, DigiD en DigiD Machtigen zijn voorbereid en de audit hiervoor is gestart.
 • Er is een alternatieve oplossing voor DigiD app2app uitgedacht zodat in het tweede kwartaal de realisatie kan worden gestart.
 • Op korte termijn is er een oplossing voor app2app en mobileweb2app (iOS-issue) geïmplementeerd in de DigiD app en is er een oplossing bekend voor de BerichtenBox app.
 • De architectuurvoorbereiding voor MijnOverheid voor eIDAS is gestart
 • Een volgende stap is gezet om ten aanzien van de infrastructuur- en platformmigratie (Geactualiseerd doel migratie infrastructuur: eind 2020 voorbereid voor start migratie Q1-2021; migratie afgerond Q3-2021)
 • Er wordt aan gebruiksvriendelijkheid gewerkt doordat:
  • De vernieuwde DigiD Machtigen-website klaar is voor uitrol (t/m ketenontwikkelomgeving). Live in Q2 in verband met de Digistorm-freeze;
  • De Friends & Family-pilot met het Minimum Viable Product van de Mijn Gegevens app is gestart;
  • De onboarding van DigiD is makkelijker, doordat burgers een DigiD kunnen aanvragen en activeren in de DigiD-app (livegang in Q2);
  • Push-notificaties kunnen worden ontvangen op de DigiD app (POC)
 • Er wordt gewerkt aan het sneller aansluiten van grote aantallen partijen op DigiD:
  • Er is een start gemaakt met de beproeving van de Clusteraansluiting (Minimum Viable Product) met een beperkt aantal dienstverleners;
  • Meervoudige assessment is gereed voor een pilot;
  • Geautomatiseerd grote aantallen aansluiten via Clusteraansluiting is technisch gerealiseerd, zodat beproeving kan starten na de mei-release.
 • Aansluiten Machtigen:
  • Het Minimum Viable Product voor ‘vrijwillig machtigen’ is beschikbaar in de BVD (bevoegdheidsverklaringsdienst) op de acceptatie omgeving;
  • Gereed om vanaf Q2 eerste partijen rechtstreeks op deze BVD aan te sluiten in de productieomgeving.
 • Routeringsdienst (Identity Bridge):
  • Realisatie van een Minimum Viable Product, zodat (uiterlijk) eind Q2 in productie name en in beheer name voor o.a. Mijn Overheid mogelijk is;
  • De Roadmap 2020 is bepaald;
  • Gezamenlijke koppelvlakspecificaties routeringsdiensten zijn afgestemd (met TVS).
 • Toegankelijkheidsverklaringen:
  • MijnOverheid: toets is uitgevoerd en de opvolging is gestart;
  • DigiD Machtigen: toets is uitgevoerd en de opvolging is gestart;
  • DigiD: opvolging toets is gestart;
  • Apps: een nulmeting is gedaan.
 • Hogere betrouwbaarheidsniveaus:
  • Balie-uitgifte: klaar voor pilot om DigiD app uit te geven aan de gemeentebalie (op het niveau Substantieel);
  • Desktop app DigiD Hoog is gereed voor gebruik pilot Substantieel via desktop (dit is als stretch-goal gedefinieerd);
  • DigiD Hoog: het Minimum Viable Product is af en er is een start gemaakt met de pin (re)set functie eNIK (Elektronische Nationale Identiteitskaart)
  • ID-checker-app is gereed voor een brede praktijkbeproeving;
  • De gevolgen voor Machtigen zijn duidelijk.
 • Delen van Gegevens MijnOverheid (Woningcorporatie-pilot):
  • ‘Happy flow’-scenario voor delen van gegevens woningcorporaties is klaar voor de acceptatietest.
 • Aansluitstrategie rondom Toegang:
  • De IST-situatie van alle koppelvlakken op het domein Toegang is in kaart gebracht;
  • De wensen van de zorgsector zijn geïnventariseerd (zodat de roadmap aansluitstrategie gemaakt kan worden).
 • De volgende stap richting DevOps en CI/CD (Continuous Integration / Continuous Delivery) is gezet waarbij:
  • De belangrijkste lessen van de DevOps evaluatie zijn toegepast (MijnOverheid): CI/CD is ingericht;
  • Outtake-test is geautomatiseerd en documentatie deel omgezet naar Confluence (DigiD);
  • De uitrol naar acceptatie voor DDM is deels geautomatiseerd;
  • Er is een eenduidig beeld gecreëerd over CI/CD samenwerking met DigiD, Machtigen, MijnOverheid en Platformteam P&C .
 • Vaker releasen:
  • MijnOverheid: bij directe businesswaarde worden losse wijzigingen direct naar productie gebracht in plaats van dat deze opgespaard worden voor een release.
 • Improvements die voortkomen uit de Inspect en Adapt sessie van het vorige increment:
  • Acties n.a.v. Inspect & Adapt zijn opgepakt:
   • T-shaped medewerkers in teams;
   • Eigenaarschap voor problemen en verbeteracties;
   • Vaker releasen worden.
  • Het planningsproces is onderzocht en verbeterd
 • Professionaliseren beheer: functionele ontwerpen van de Berichtenbox app en de Mijn Gegevens app zijn in use case vorm uitgeschreven

P&C-trein

Voor de P&C-trein zijn voor het eerste increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • De reguliere beheerswerkzaamheden zijn uitgevoerd. Er is aandacht voor en wordt rekening gehouden met de Digistorm van 2020 en het afronden van de transitie van het Koppelvlak Publieke Sector.
 • De resources zijn op orde voor de expertise en omvang.
 • De Logius Private Cloud op de Ontwikkelomgeving en testomgeving is in beheer genomen. De acceptatie en productieomgeving is werkend;
 • Een derde hackaton is heeft plaatsgevonden;
 • De Logius Platform Connectiviteit eisen en planning zijn in kaart gebracht;
 • Er is samen met DUO een Proof of Concept uitgevoerd voor de generieke berichtenservice;
 • Samen met KOOP/bekendmakingen is er een vervolg op de Notificatie en Notificatie Profile Service uitgevoerd;
 • Eerste fase robuuster RijksDNS gerealiseerd.
 • Voor de aanbesteding Infrastructuur-SIEM/SOC is het Beschrijvend Document gepubliceerd aan de marktpartijen die in de selectiefase zijn geselecteerd.
 • Er is een marktconsultatie gehouden voor ON2013 (OverheidsNetwerken 2013) t.b.v. de Internet en anti-DDOS dienstverlening.

GU-trein

Voor de GU-trein zijn voor het eerste increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 1. Versnellen aansluiten (de administratieve handelingen rondom Digipoort, DigiMelding, DigiLevering, DigiKoppeling en Mijn Overheid zijn geminimaliseerd. Registraties zijn makkelijker toe te voegen);
 2. De herbouw van Digipoort is voorbereid (Er is een eerste versie van de architectuurplan, het team is up-to-speed);
 3. De infrastructuur migratie, migratieplan versie 1 en afhankelijkheden met het huidige platform zijn in kaart gebracht;
 4. Het gebruikersgemak van de portalen is verbeterd (Digipoort, KetenDiensten management portaal, KvK portaal, DigiMelding Portaal, afnemers DigiLevering. Het is mogelijk om abonnementen zelf op te zeggen, Marktplaats);
 5. Er is geëxperimenteerd met het Logius Cloud Platform (voorbereiding op container platvorm).

4Logius-trein

Voor de 4Logius-trein zijn voor het eerste increment van 2020 de volgende doelstellingen geformuleerd:

 • Verbeteringen binnen S&R- en B&O-teams en hun eigen werkwijze
 • Verbeteringen voor heel Logius

Denk hierbij aan:

 • Datagedreven werken verder brengen
 • Audits
 • Inkoopproces
 • Omgangsvormen
 • Duidelijkheid rollen
 • Monitoring van standaarden
 • Medewerkers/managers faciliteren in Agile SAFe-werken (bijvoorbeeld opleidingen, Portfolio add-on Jira, verhuizingen)
 • Binnen 4Logius-trein SAFe-werken verhogen (bijvoorbeeld team M&D, Stelsel en standaarden)
 • Processen conform SAFe-beschrijven en inrichten (bijvoorbeeld Slinc, DevOps werken bijv. bij M&D, financiële verantwoordelijkheden, teambudgettering)
 • Meten/dashboarding/sturing (Obeya, capaciteitsmanagement, afwegingskaders, governance)
 • Het leiderschapsmanifest is opgesteld
 • O&F-addendum is vastgesteld
 • Verwervingskalender, Contracthouderschap is gecommuniceerd
 • Nieuw dashboard is gerealiseerd/Berichtenbox/Obeya, DT-wensen/advies datafundament, dataloket platform is gerealiseerd
 • Digitale ondertekening is in gebruik
 • Jaarrekening, teambudgettering zijn afgerond
 • Burgerfeedback op DigiD app, digitale inclusie wordt meegenomen in de doorontwikkeling
 • Logius International event is gehouden
 • SIEM/SOC aanbesteding heeft plaatsgevonden.

In het kader van treinoverstijgend werk wil 4Logius zich sterk committeren om de volgende onderwerpen vlot te trekken:

 • Capaciteitsmanagement
 • Aanbestedingen