Main content

Vanaf 14 maart 2022 kan iedereen op MijnOverheid inzien met welke (overheid-)organisaties de persoonsgegevens uit de Basis Registratie Personen (BRP) worden gedeeld. Een eerste stap naar meer inzicht en transparantie bij gebruik van persoonsgegevens door de overheid.

Onder het thema identiteit is een nieuwe tegel ‘gedeelde persoonsgegevens’ toegevoegd. Iedereen kan zo zelf bekijken met welke organisaties gegevens gedeeld zijn en hoe zij in contact kunnen komen met de organisaties die gebruik maken van de gegevens.

Gedeelde gegevens

In de BRP wordt informatie over iemand vastgelegd, zoals burgerservicenummer (BSN), naam, geboortedatum, huwelijk of adres. De gemeente waar iemand staat ingeschreven houdt deze gegevens bij. Overheidsorganisaties kunnen deze gegevens uit de BRP krijgen, als die nodig zijn om hun wettelijke taak uit te voeren. Denk hierbij aan het innen van belasting of het verstrekken van een uitkering. Ook organisaties met een maatschappelijke taak kunnen deze gegevens krijgen, zoals pensioenfondsen, zorgverzekeraars en ziekenhuizen.

Het delen van gegevens uit de BRP gebeurt automatisch. Burgers hoeven hiervoor geen toestemming te geven. Dit is vastgelegd in de Wet en het Besluit BRP. In de wet staat ook met welke organisaties persoonsgegevens gedeeld mogen worden.

De volgende stap

Momenteel is het via MijnOverheid alleen mogelijk om in te zien welke BRP-gegevens met welke organisatie gedeeld worden. In de toekomst wordt het ook mogelijk om via MijnOverheid zelf aan te geven met welke organisaties, buiten de overheid, gegevens gedeeld mogen worden. Dit kan dan alleen in die gevallen waar dit wettelijk is toegestaan. 

Regie op gegevens

Het kabinet wil burgers meer regie geven op het gebruik van hun gegevens bij de overheid. Door beter inzicht te geven in welke gegevens gedeeld worden, gegevens eenvoudig aan te kunnen passen en in de toekomst waar mogelijk gegevens naar eigen wens te delen.

Logius en MijnOverheid

Op MijnOverheid hebben burgers overzichtelijk, veilig en gemakkelijk toegang tot de overheid. In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is Logius verantwoordelijk voor het beheer van MijnOverheid. Hier valt zowel het beheer van de architectuur van de producten en diensten als de doorontwikkeling onder. Daarbij zorgt Logius voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van MijnOverheid.

Gerelateerde dienst(en)