Digikoppeling update

Release 02-09-2020

De Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en voorschriften zijn aangepast om expliciet duidelijk te maken dat PKIO private root certificaten zijn toegestaan in de Digikoppeling standaard.

De gedetailleerde release notes van de wijzigingen en de koppelvlakstandaard documenten vindt u bij de documentatie.


Openbare consultatie: Koppelvlakstandaard Grote Berichten (push) voor Digikoppeling

Tot uiterlijk 21 mei 2020 kunt u reageren op het ‘push’-concept voor de Koppelvlakstandaard Grote Berichten van Digikoppeling.

Kort samengevat houdt dit in dat een ontvangende partij een (upload)service kan aanbieden aan verzender(s). Zo kunnen zij grote bestanden ‘uploaden’ en versturen naar die ontvanger.

Stuur uw commentaar of vragen t.a.v. dossierhouder Peter Haasnoot naar digikoppeling@logius.nl

Meer informatie


Openbare consultatie Digikoppeling standaard

Tot en met 30 april 2020 kunt u uw mening geven over twee voorstellen voor wijziging van de Digikoppeling-standaard. De openbare consultaties gaan over PKIO Private Root certificaten en WUS.

Consultatie 1: PKIO Public en Private Root certificaten

In het document Digikoppeling Beveiligingsstandaarden en Voorschriften wordt voortaan expliciet aangegeven dat naast ‘PKIO Public Root’ certificaten ook ‘PKIO Private Root’ certificaten zijn toegestaan. Het volledige voorstel lees u op de Pleio-omgeving.

Wilt u op het voorstel reageren? Stuur uw commentaar of vragen uiterlijk 30 april t.a.v. dossierhouder Peter Haasnoot naar digikoppeling@logius.nl

Consultatie 2: WUS voor kennisgevingen

De voorgestelde wijziging komt er op neer dat de koppelingen tussen ‘Digikoppeling WUS-voor-bevragingen’ en ‘Digikoppeling ebMS-voor-meldingen’ komen te vervallen. In plaats daarvan kunnen Basisregistraties en landelijke voorzieningen zelf bepalen welke koppelvlakstandaard gebruikt wordt door een door hun geleverde dienst. Lees meer hierover op de Pleio-omgeving.

Wilt u op dit voorstel reageren? Stuur uw commentaar of vragen uiterlijk 30 april 2020 t.a.v. dossierhouder Pieter Hering naar digikoppeling@logius.nl

Meer informatie


Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde Digikoppeling-releases.

Release Datum
release CPA Register 8 augustus 2019

Rapport 'API’s versnellen digitalisering'

Logius heeft het rapport ‘API’s versnellen digitalisering’ gepubliceerd. Dit rapport is geschreven door Capgemini in opdracht van Logius. De verkenning biedt zowel Logius als haar afnemers materiaal om tot een expliciete API-strategie te komen.

Waarom deze verkenning?

De overheid richt zijn dienstverlening steeds meer in met Application Programming Interfaces (API’s). Hierdoor kan de realisatie van de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter versnellen. Daarnaast kunnen API’s een grote bijdrage leveren aan het doorbreken van de verzuiling tussen de voorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Met API’s kunnen organisaties hun dienstverlening modulair opbouwen en daarmee de gebruiker precies datgene bieden wat hij nodig heeft.

Standaardisatie

Als de gehele overheid bronnen wil ontsluiten en daarbij gebruik maakt van API’s, is standaardisatie hiervan belangrijk. Hierbij speelt Logius binnen de Nederlandse overheid een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk dat Logius actief bijdraagt aan de nieuwe standaarden die nodig zijn voor een met API’s ingerichte dienstverlening. Een uitbreiding van de Digikoppeling standaard ligt hierbij voor de hand.


Wijzigingen in de Digikoppeling Standaard

Op 16 mei 2019 stelde het Technisch Overleg Digikoppeling twee wijzigingen vast in de Digikoppeling Standaard. De wijzigingen zijn eerder via een openbare consultatie aangeboden en zijn nu doorgevoerd in de koppelvlakstandaarden WUS en ebMS2.

In de Digikoppeling WUS zijn tekstuele aanpassingen en toelichtingen met betrekking tot het Signing profiel geplaatst. Deze wijziging komt voort uit de resultaten van een onderzoek dat in 2018 op verzoek van Logius is uitgevoerd. De wijziging voor Digikoppeling ebMS maakt het mogelijk om binnen het ebMS2 profiel in bepaalde gevallen een synchrone response toe te staan.

De gedetailleerde release notes van de wijzigingen en de koppelvlakstandaard documenten vindt u op https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie


Roadmap

Door digitale berichtuitwisseling te standaardiseren, bevordert Digikoppeling interoperabiliteit. Hierbij maakt Digikoppeling gebruik van internationale open standaarden. De Roadmap Digikoppeling beschrijft hoe de Digikoppeling standaard in de periode van 2018 t/m 2020 meegroeit met de behoeften van haar gebruikers. Daarnaast biedt het een terugblik op de Roadmap 2015 t/m 2017

Bekijk alle roadmaps voor Digikoppeling

Focus en uitgangspunten

De focus voor Digikoppeling ligt in deze periode op doorontwikkeling, uitbreiding en het bieden van meer inzicht en overzicht. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Door betere samenwerking met gebruikers sluiten de gerealiseerde producten beter aan bij hun behoeften.

De doorontwikkeling van de Digikoppeling standaard vindt vooral plaats op het gebied van betrouwbaarheid en zekerheid van berichten (signing), transparantie van de berichtenketens en RESTfull Api’s. Meer overzicht ontstaat door bijvoorbeeld de ondersteunende voorzieningen voor Digikoppeling onder te brengen in één portaal voor alle Stelseldiensten.

Scope Digikoppeling ongewijzigd

Digikoppeling maakt het mogelijk dat organisaties met of binnen de overheid berichten kunnen uitwisselen tussen informatiesystemen; veilig en op gestandaardiseerde wijze. Het is in beginsel geen infrastructuur maar een set aan afspraken over het gebruik van internationale open standaarden. Digikoppeling kent wel ondersteunende voorzieningen maar deze zijn gericht op ondersteuning van het ontwikkelproces bij implementatie van Digikoppeling en niet op directe ondersteuning van productiesituaties zelf.


Lopende doorontwikkelingen

Voor de doorontwikkeling van Digikoppeling lopen op dit moment verschillende projecten. Vanuit deze verschillende projecten worden zowel applicatie- als functionele verbeteringen doorgevoerd met als doel:

  • Verbetering van de ondersteunende voorzieningen voor Digikoppeling.
  • Verbetering van het OIN beleid.

Onderzoek ebMS3/AS4

Voor de toekomst van de Digikoppeling Standaard is er het nodige uit te zoeken in 2018 om tot een goed besluit te komen. De ebMS2 standaard wordt niet meer verder ontwikkeld. Het ligt voor de hand om te kijken of ebMS2 vervangen kan worden door het AS4-profiel op ebMS3.

Het gebruik van ebMS2 is al sinds het ontstaan van Digikoppeling onderdeel van de standaard. Het profiel wordt echter internationaal niet meer verder ontwikkeld. Volgens gebruikers heeft ebMS2 ook een aantal beperkingen. In 2018 onderzoekt Logius of ebMS3/AS4 een geschikte opvolger is voor ebMS2.

Onderzoek Signing

Ook voert Logius in 2018 onderzoek uit naar signing. Aanleiding is een ingediende behoefte in het Technisch Overleg Digikoppeling om een situatie waarin interoperabiliteitsproblemen optraden bij het toepassen van signing nader te onderzoeken. Digikoppeling baseert de toepassing van signing met WS-Security op het Basic Security Profile 1.1. Ook wordt onderzocht of een eenduidig opgezet en breed inzetbaar signing-profiel toekomstbestendig is en toepasbaar op de huidige en toekomstige standaarden. Dit kan leiden tot verbeteringen in de Digikoppeling Standaard en de ondersteuning ervan.

REST API's

Informatie uitwisselen door via API’s direct bronnen te raadplegen/wijzigen is daarnaast steeds meer gangbaar. Voor het raadplegen wordt gebruik gemaakt van REST (REpresentational State Transfer). Ook binnen de Nederlandse overheid worden API’s steeds meer gebruikt. Logius wil inzicht en overzicht gaan bieden over het gebruik van REST en Digikoppeling.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.

Neem contact op