Digikoppeling update

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde Digikoppeling releases.

Release Datum
release CPA Register 8 augustus 2019

 


Rapport 'API’s versnellen digitalisering'

Logius heeft het rapport ‘API’s versnellen digitalisering’ gepubliceerd. Dit rapport is geschreven door Capgemini in opdracht van Logius. De verkenning biedt zowel Logius als haar afnemers materiaal om tot een expliciete API-strategie te komen.

Waarom deze verkenning?

De overheid richt zijn dienstverlening steeds meer in met Application Programming Interfaces (API’s). Hierdoor kan de realisatie van de Agenda Digitale Overheid NL DIGIbeter versnellen. Daarnaast kunnen API’s een grote bijdrage leveren aan het doorbreken van de verzuiling tussen de voorzieningen binnen de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI). Met API’s kunnen organisaties hun dienstverlening modulair opbouwen en daarmee de gebruiker precies datgene bieden wat hij nodig heeft.

Standaardisatie

Als de gehele overheid bronnen wil ontsluiten en daarbij gebruik maakt van API’s, is standaardisatie hiervan belangrijk. Hierbij speelt Logius binnen de Nederlandse overheid een belangrijke rol. Het is daarom belangrijk dat Logius actief bijdraagt aan de nieuwe standaarden die nodig zijn voor een met API’s ingerichte dienstverlening. Een uitbreiding van de Digikoppeling standaard ligt hierbij voor de hand.

Wijzigingen in de Digikoppeling standaard

Op 16 mei 2019 stelde het Technisch Overleg Digikoppeling twee wijzigingen vast in de Digikoppeling Standaard. De wijzigingen zijn eerder via een openbare consultatie aangeboden en zijn nu doorgevoerd in de koppelvlakstandaarden WUS en ebMS2.

In de Digikoppeling WUS zijn tekstuele aanpassingen en toelichtingen met betrekking tot het Signing profiel geplaatst. Deze wijziging komt voort uit de resultaten van een onderzoek dat in 2018 op verzoek van Logius is uitgevoerd. De wijziging voor Digikoppeling ebMS maakt het mogelijk om binnen het ebMS2 profiel in bepaalde gevallen een synchrone response toe te staan.

De gedetailleerde release notes van de wijzigingen en de koppelvlakstandaard documenten vindt u op https://www.logius.nl/diensten/digikoppeling/documentatie

 

Roadmap

Door digitale berichtuitwisseling te standaardiseren, bevordert Digikoppeling interoperabiliteit. Hierbij maakt Digikoppeling gebruik van internationale open standaarden. De Roadmap Digikoppeling beschrijft hoe de Digikoppeling standaard in de periode van 2018 t/m 2020 meegroeit met de behoeften van haar gebruikers. Daarnaast biedt het een terugblik op de Roadmap 2015 t/m 2017

Bekijk alle roadmaps voor Digikoppeling

Focus en uitgangspunten

De focus voor Digikoppeling ligt in deze periode op doorontwikkeling, uitbreiding en het bieden van meer inzicht en overzicht. Hiervoor is veel onderzoek nodig. Door betere samenwerking met gebruikers sluiten de gerealiseerde producten beter aan bij hun behoeften.

De doorontwikkeling van de Digikoppeling standaard vindt vooral plaats op het gebied van betrouwbaarheid en zekerheid van berichten (signing), transparantie van de berichtenketens en RESTfull Api’s. Meer overzicht ontstaat door bijvoorbeeld de ondersteunende voorzieningen voor Digikoppeling onder te brengen in één portaal voor alle Stelseldiensten.

Scope Digikoppeling ongewijzigd

Digikoppeling maakt het mogelijk dat organisaties met of binnen de overheid berichten kunnen uitwisselen tussen informatiesystemen; veilig en op gestandaardiseerde wijze. Het is in beginsel geen infrastructuur maar een set aan afspraken over het gebruik van internationale open standaarden. Digikoppeling kent wel ondersteunende voorzieningen maar deze zijn gericht op ondersteuning van het ontwikkelproces bij implementatie van Digikoppeling en niet op directe ondersteuning van productiesituaties zelf.

Lopende doorontwikkelingen

Voor de doorontwikkeling van Digikoppeling lopen op dit moment verschillende projecten. Vanuit deze verschillende projecten worden zowel applicatie- als functionele verbeteringen doorgevoerd met als doel:

  • Verbetering van de ondersteunende voorzieningen voor Digikoppeling.
  • Verbetering van het OIN beleid.

Onderzoek ebMS3/AS4

Voor de toekomst van de Digikoppeling standaard is er het nodige uit te zoeken in 2018 om tot een goed besluit te komen. De ebMS2 standaard wordt niet meer verder ontwikkeld. Het ligt voor de hand om te kijken of ebMS2 vervangen kan worden door het AS4 profiel op ebMS3.

Het gebruik van ebMS2 is al sinds het ontstaan van Digikoppeling onderdeel van de standaard. Het profiel wordt echter internationaal niet meer verder ontwikkeld. Volgens gebruikers heeft ebMS2 ook een aantal beperkingen. In 2018 onderzoekt Logius of ebMS3/AS4 een geschikte opvolger is voor ebMS2.

Onderzoek Signing

Ook voert Logius in 2018 onderzoek uit naar Signing. Aanleiding is een ingediende behoefte in het Technisch Overleg Digikoppeling om een situatie waarin interoperabiliteitsproblemen optraden bij het toepassen van signing nader te onderzoeken. Digikoppeling baseert de toepassing van signing met WS-Security op het Basic Security Profile 1.1. Ook wordt onderzocht of een eenduidig opgezet en breed inzetbaar signing-profiel toekomstbestendig is en toepasbaar op de huidige en toekomstige standaarden. Dit kan leiden tot verbeteringen in de Digikoppeling Standaard en de ondersteuning ervan.

REST API's

Informatie uitwisselen door via API’s direct bronnen te raadplegen/wijzigen is daarnaast steeds meer gangbaar. Voor het raadplegen wordt gebruik gemaakt van REST (REpresentational State Transfer). Ook binnen de Nederlandse overheid worden API’s steeds meer gebruikt. Logius wil inzicht en overzicht gaan bieden over het gebruik van REST en Digikoppeling.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.

Neem contact op