Main content

Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing, indien Logius aan een Koppelnetwerkbeheerder toegang verleent tot het Koppelnet Publieke Sector.

Versiegegevens

Versie: 2.3

1 begrippen en afkortingen

De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen en afkortingen hebben in deze Aansluitvoorwaarden de volgende betekenis:

 • Aansluitvoorwaarden: de onderhavige aansluitvoorwaarden Koppelnet Publieke Sector.
 • Afnemer: een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie met een publieke taak, alsmede ingeval van overheidsorganisatie het samenwerkingsverband waarvan de overheidsorganisatie onderdeel is, die voor de uitoefening van die publieke taak elektronisch verkeer met andere organisaties wenselijk acht en dit verkeer uit oogpunt van informatiebeveiliging via een besloten elektronisch communicatienetwerk wil laten plaatsvinden.
 • Beveiligingsincident: een gebeurtenis die een bedreiging vormt of kan vormen voor de vertrouwelijkheid, integriteit of de beschikbaarheid van de data die door het Koppelnet Publieke Sector getransporteerd wordt.
 • Diginetwerk: een verzameling van besloten elektronische communicatienetwerken (Koppelnetwerken) die, door onderlinge afspraken en de implementatie van de Diginetwerk Architectuur, functioneert als één virtueel besloten elektronisch communicatienetwerk voor de bij Diginetwerk aangesloten organisaties. De aangesloten organisaties kunnen elkaar op een veilige wijze via Diginetwerk bereiken.
 • Diginetwerk Architectuur: document waarin de inrichting van Diginetwerk is vastgelegd (te vinden op de Website).
 • Diginetwerkconnect: een beveiligingsvoorziening om privaatrechtelijke Afnemers veilig aan te kunnen sluiten op Diginetwerk.
 • Koppelnet Publieke Sector (KPS): de centrale netwerkvoorziening die datatransport tussen verschillende Koppelnetwerken faciliteert ten behoeve van Diginetwerk. Het Koppelnet Publieke Sector is een onderdeel van Diginetwerk.
 • Koppelnetwerk: een onafhankelijk besloten elektronisch communicatienetwerk dat een technisch onderdeel vormt of gaat vormen van Diginetwerk.
 • Koppelnetwerkbeheerder: de beheerder van het Koppelnetwerk die Afnemer aansluit op Diginetwerk.
 • Logius: baten-lastendienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 • Samenwerkingsovereenkomst Koppelnetwerk Diginetwerk: overeenkomst waarin afspraken tussen Logius en Koppelnetwerkbeheerder zijn opgenomen voor de aansluiting van het Koppelnetwerk van Koppelnetwerkbeheerder met het Koppelnet Publieke Sector. Deze overeenkomst omvat ook de voorwaarden waaronder de Koppelnetwerkbeheerder zijn Diginetwerkdiensten dient aan te bieden aan Afnemer.
 • Website: website van Logius (www.logius.nl) ten behoeve van Diginetwerk (www.logius.nl/diensten/Diginetwerk).

2 Toepasselijkheid Aansluitvoorwaarden

Deze Aansluitvoorwaarden zijn van toepassing, indien Logius aan Koppelnetwerkbeheerder toegang verleent tot het Koppelnet Publieke Sector. Door het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector aanvaardt Koppelnetwerkbeheerder deze Aansluitvoorwaarden. De (inkoop)voorwaarden van Koppelnetwerkbeheerder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing.

3 Eisen aan de Koppelnetwerkbeheerder

De Koppelnetwerkbeheerder is als rechtspersoon ingeschreven in het Handelsregister zoals bedoeld in de Handelsregisterwet.

Indien  Koppelnetwerkbeheerder  een Samenwerkingsovereenkomst Koppelnetwerk Diginetwerk met Logius is aangegaan, zijn deze Aansluitvoorwaarden van toepassing in aanvulling op het bepaalde in deze Samenwerkingsovereenkomst.

De Koppelnetwerkbeheerder is verplicht zijn Koppelnetwerk in te richten en te onderhouden volgens de principes, uitgangspunten en ontwerpbeslissingen die zijn vastgelegd in de meest actuele versie van de Diginetwerk Architectuur die te vinden is op de Website.

De Koppelnetwerkbeheerder is verantwoordelijk voor het beheer en gebruik van zijn Koppelnetwerk en medeverantwoordelijk voor het beheer en gebruik van zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector.

4 Gebruik van de aansluiting

De Koppelnetwerkbeheerder gebruikt de aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector voor het leveren van Diginetwerkdiensten aan Afnemer onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Aansluitvoorwaarden en conform de Dienstbeschrijving Diginetwerk (beide documenten zijn te vinden op de Website), met verplichte gebruikmaking van Diginetwerkconnect ingeval van een privaatrechtelijke Afnemer.

Koppelnetwerkbeheerder zal Afnemer ondersteunen bij het oplossen van incidenten en problemen alsmede bij implementatie van wijzigingen in verband met de aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector.

5 Koppelscenario’s

De Koppelnetwerkbeheerder is verplicht om twee netwerkpoorten op verschillende  Koppelnet Publieke Sectorlocaties af te nemen van Logius en een automatische omschakeling (failovermechanisme) te implementeren voor deze twee poorten. Een enkelvoudige aansluiting op slechts één Koppelnet Publieke Sector-locatie of een dubbele aansluiting op één Koppelnet Publieke Sector-locatie is niet toegestaan als koppelscenario.

Koppelnetwerkbeheerder is verplicht om de door Logius voorgeschreven technische configuratie toe te passen voor de aansluiting met het Koppelnet Publieke Sector, alvorens deze aansluiting operationeel wordt.

6 Beveiliging

Koppelnetwerkbeheerder zal zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector en zijn Koppelnetwerk beveiligen conform de Baseline Informatiebeveiliging Rijksoverheid of een daaraan gelijkwaardige informatiebeveiligingsstandaard. De Koppelnetwerkbeheerder dient zijn beveiligingsbeleid te baseren op de meest actuele versie ervan.

De Koppelnetwerkbeheerder zal ervoor zorgen dat zijn Koppelnetwerk alsmede zijn aansluitingen op Diginetwerk die hij daarop aanbiedt en zijn aansluiting op het Koppelnet Publieke Sector gescheiden zijn van het internet. De filtering die de Koppelnetwerkbeheerder gebruikt voor de informatiestromen, is zodanig dat toegang vanuit internet naar het Koppelnet Publieke Sector onmogelijk is via zijn Koppelnetwerk of de aansluitingen op Diginetwerk die hij daarmee biedt.

De Koppelnetwerkbeheerder dient er zorg voor te dragen dat dataverkeer aangeboden aan het Koppelnet Publieke Sector geen verkeer bevat dat de goede werking van de netwerkapparatuur of software van het Koppelnet Publieke Sector of een andere Koppelnetwerkbeheerder kan storen of kan leiden tot een Beveiligingsincident.

Logius heeft het recht de in het eerste artikel van hoofdstuk 6 bedoelde eisen aan beveiligingsmaatregelen voor het Koppelnet Publieke Sector te wijzigen. Gelet op de gewijzigde eisen stelt Logius de Koppelnetwerkbeheerder een redelijke termijn voordat hieraan moet worden voldaan. Indien naar het redelijk oordeel van Logius door Koppelnetwerkbeheerder niet wordt voldaan aan de gewijzigde eisen, heeft Logius het recht het gebruik van onderdelen van het Koppelnet Publieke Sector tijdelijk op te schorten dan wel te beëindigen. Een dergelijk besluit wordt door Logius met redenen omkleed en geschiedt schriftelijk.

Logius heeft het recht zonder nadere aankondiging het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector door Koppelnetwerkbeheerder tijdelijk op te schorten indien er sprake is van een Beveiligingsincident.

Logius zal zo mogelijk voorafgaand aan de in het artikel direct hierboven genoemde onderbreking Koppelnetwerkbeheerder informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

Logius heeft het recht om naast de in artikel 6.1 bedoelde eisen aanvullende beveiligingseisen te stellen voor Diginetwerkconnect, die moeten worden opgevolgd door Koppelnetwerkbeheerder nadat Logius deze aanvullende beveiligingseisen heeft gepubliceerd op haar Website.

7 Geheimhouding

Indien en voor zover voor de gebruikmaking van het Koppelnet Publieke Sector vertrouwelijke informatie van de Koppelnetwerkbeheerder of Logius ter kennis komt van de ander, zal de ander deze informatie alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het Koppelnet Publieke Sector. De toegang tot deze informatie wordt beperkt tot de personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. De Koppelnetwerkbeheerder en Logius staan ervoor in dat deze personen verplicht zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie. Over informatie die de beveiliging van het Koppelnet Publieke Sector betreft, neemt Koppelnetwerkbeheerder strikte geheimhouding in acht.

Het bepaalde in het artikel direct hierboven geldt tevens voor ingeschakelde derden of onderaannemers.

8 Intellectuele eigendomsrechten

Logius en Koppelnetwerkbeheerder garanderen dat het toegang verlenen tot respectievelijk het gebruik van het Koppelnet Publieke Sector geen inbreuk maakt op enig geldend recht van intellectuele of industriële eigendom, alsmede anderszins niet onrechtmatig is jegens derden. Logius en Koppelnetwerkbeheerder vrijwaren elkaar voor vorderingen van derden op grond van vermeende inbreuk op genoemd recht.

9 Duur en beëindiging

Onverminderd hun overige wettelijke rechten, zijn Koppelnetwerkbeheerder en Logius gerechtigd om de dienstverlening door Logius in het kader van het Koppelnet Publieke Sector schriftelijk te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na de beëindiging van de dienstverlening in het kader van het Koppelnet Publieke Sector voort te duren, blijven na beëindiging in stand.

10 Wijziging van de Aansluitvoorwaarden

Logius heeft het recht deze Aansluitvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Koppelnetwerkbeheerder wordt hierover  geïnformeerd via de Website.

Ingeval de Koppelnetwerkbeheerder een wijziging in de Aansluitvoorwaarden niet aanvaardt, kan hij samenwerking met Logius ten behoeve van het Koppelnet Publieke Sector schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van twaalf (12) maanden.

11 Geschillenbeslechting

Op deze Aansluitvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval zich een geschil voordoet en dit geschil niet na deugdelijk gevoerd onderling overleg tot oplossing kan worden gebracht, zullen de betrokken partijen een commissie benoemen van onafhankelijke deskundigen waarbij elke Partij daartoe een deskundige aanwijst, terwijl deze aldus aangewezen deskundigen de derde aanwijzen, die als voorzitter van de commissie zal fungeren. De commissie van deskundigen brengt een advies uit, dat slechts terzijde kan worden gesteld door een besluit van de ministerraad.

12 Kwaliteitsborging en auditing

Ten aanzien van kwaliteitsborging en auditing gelden voor Koppelnetwerkbeheerder de volgende voorwaarden: Bijlage 8 van Raamovereenkomst ON2013 perceel 1. Zie pdf-bestand onder aan deze pagina.

13 Aansprakelijkheid en vrijwaring

Logius is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaan is door het gebruik van Diginetwerk of het Koppelnet Publieke Sector, waaronder ook begrepen is schade ten gevolge van het niet, niet juist of onveilig toepassen van informatiebeveiligingsstandaarden.

Koppelnetwerkbeheerder vrijwaart Logius voor alle vorderingen van derden, uit welke hoofde dan ook, ten gevolge van het gebruik van Diginetwerk of het Koppelnet Publieke Sector of het niet, niet juist of onveilig toepassen van de informatiebeveiligingsstandaarden.  

14 Slotbepaling

Indien één of meerdere bepalingen van deze Aansluitvoorwaarden in strijd is met enig toepasselijk wettelijk voorschrift, dan zal de desbetreffende bepaling komen te vervallen en zullen Logius en Koppelnetwerkbeheerder overleg plegen omtrent de formulering van een nieuwe vergelijkbare en rechtens toelaatbare bepaling, waarbij zoveel mogelijk doel en strekking van de vervallen bepaling in acht wordt genomen.

Het hiervoor genoemde laat de toepasselijkheid van het overige in deze Aansluitvoorwaarden onverlet.