Main content

Hier vindt u uitleg bij een aantal begrippen dat wordt gebruikt binnen het het afsprakenstelsel Diginetwerk.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 28 februari 2022
Versie: 1.0

Afnemer: is een publiekrechtelijke of privaatrechtelijke organisatie met een publieke taak, alsmede in geval van een overheidsorganisatie, het samenwerkingsverband waarvan de overheidsorganisatie onderdeel is, die voor de uitoefening van die publieke taak digitaal verkeer met andere organisaties wenselijk acht en dit verkeer uit oogpunt van informatiebeveiliging via een besloten digitaal communicatienetwerk wil laten plaatsvinden. Bij Partijen tevens bekend als Aangesloten Organisatie.

Derde: is een dienstaanbieder die een dienst aanbiedt via Diginetwerk aan een afnemer. Afnemer is verplicht om te toetsen of Derde voldoet aan alle eisen die gesteld zijn aan een koppeling met Diginetwerk.

Beveiligd Koppelvlak: Het geheel van gemeenschappelijke beveiligingsafspraken en ICT-voorzieningen die het uitwisselen van elektronische informatie tussen aangesloten ketenpartners mogelijk maakt. Deze uitwisseling is zo veel mogelijk onafhankelijk van, en pleegt geen inbreuk op, de eigen bedrijfsprocessen, bescherming van (persoons)gegevens, applicaties en infrastructuur van de betreffende ketenpartner.

Diginetwerk: een afsprakenstelsel voor het koppelen van besloten netwerken, de zogenoemde koppelnetwerken aan het KPS. Door onderlinge afspraken en de implementatie van de Diginetwerk Architectuur en de Diginetwerk-uitgangspunten, functioneert het als één geheel. De Aangesloten Organisaties kunnen elkaar op een veilige wijze via één aansluiting bereiken. Voor de inrichting zie het Diginetwerk Architectuurdocument.

Diginetwerkaansluiting: Een Diginetwerkaansluiting is een IP-gerouteerd netwerkkoppelvlak, dat uitsluitend geleverd kan worden door elke Koppelnetwerkaanbieder die een samenwerkingsovereenkomst heeft met Logius. Kenmerk van de Diginetwerkaansluiting is dat zij wordt geleverd via de besloten infrastructuur van de Koppelnetwerkaanbieder waardoor het transport is gescheiden van internet. Een Diginetwerkaansluiting wordt niet via internet geleverd.

Koppelnet Publieke Sector (KPS): de centrale netwerkvoorziening die datatransport tussen verschillende koppelnetwerken faciliteert voor Diginetwerk.

Koppelnetwerk: een besloten netwerk dat onderdeel vormt van Diginetwerk conform de gedefinieerde architectuur van Diginetwerk zoals opgenomen in het Diginetwerk Architectuurdocument.

Koppelnetwerkaanbieder: De (semi) overheids- of private organisatie die middels een samenwerkingsovereenkomst met Logius aansluiting heeft verkregen op het Diginetwerk en haar infrastructurele diensten aanbiedt aan een Afnemer middels een gesloten koppelnetwerk waar zij eigenaar en/of beheerder van is.

KPS-aanbieder: Logius is de aanbieder van het Koppelnet Publieke Sector (KPS) en opdrachtgever voor de KPS-leverancier van de KPS-dienst.

KPS-Leverancier: De KPS-leverancier levert en beheert het Koppelnet Publieke Sector (KPS) in opdracht van Logius.

Samenwerkingsovereenkomst: deze Overeenkomst met inbegrip van de bijlagen die hier integraal onderdeel van uitmaken.

Samenwerkruimte Diginetwerk: Dit is de besloten omgeving waarin Logius informatie deelt met alle Koppelnetwerkaanbieders voor de samenwerking, https://www.samenwerkruimten.nl/teamsites/diginetwerk

Stelselregisseur: Logius voert in opdracht van het Ministerie BZK de regie op het Afsprakenstelsel Diginetwerk.

Strategisch Beraad Diginetwerk: Overleg op strategisch beheerniveau, waarin alle Koppelnetwerkaanbieders vertegenwoordigd zijn en eveneens deel van uitmaken.

Tactisch Beraad Diginetwerk: Overleg op Tactisch Beheerniveau waarin alle Koppelnetwerkaanbieders vertegenwoordigd zijn en eveneens deel van uitmaken.

Operationeel Overleg: Overleg op operationeel beheerniveau, waarin alle Koppelnetwerkaanbieders vertegenwoordigd zijn en eveneens deel van uitmaken.