Main content

MijnOverheid bestaat uit een aantal kernfuncties, waaronder Persoonlijke Gegevens. Binnen deze kernfunctie kunnen burgers verschillende registraties raadplegen. Eén van deze registraties betreft de WOZ (Waardering Onroerende Zaken).

Versiegegevens

Publicatiedatum: 20 juli 2020
Versie: 1.2

Inleiding

Burgers kunnen via MijnOverheid een overzicht opvragen van hun onroerende zaken waar een WOZ-waarde aan is gekoppeld (verder aangeduid als WOZ-objecten). Van elk WOZ-object kan detailinformatie, zoals de actuele WOZ-waarde ingezien worden. Daarnaast heeft de burger de mogelijkheid om via MijnOverheid het bijbehorende Taxatieverslag op te vragen.

Om deze gegevens beschikbaar te maken op MijnOverheid voor de burger dient er een koppeling gelegd te worden tussen het systeem van de gemeente of leverancier waarin WOZ-registraties bijgehouden worden en het systeem van MijnOverheid. MijnOverheid weet, op basis van de Kadaster-registratie, bij welke gemeente de WOZ-gegevens voor een burger opgevraagd moet worden.

Deze pagina beschrijft de functionele en technische specificaties van de WOZ-inzage functionaliteit op MijnOverheid. Deze pagina vormt samen met het de Handleiding Aansluiten WOZ-inzage een eenheid waarin functioneel, technisch en procedureel wordt beschreven wat aansluiten op de WOZ-inzage functionaliteit inhoudt.
Voor overige documentatie van MijnOverheid en actuele informatie, kijk op: www.logius.nl/mijnoverheid

Doelgroep

Deze pagina richt zich op:

 1. Gemeenten die hun WOZ-registraties willen ontsluiten op MijnOverheid.
 2. Leveranciers die voor en in opdracht van deze gemeenten een aansluiting realiseren op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid.

Leeswijzer

Deze pagina is bruikbaar voor zowel de technische implementatie als het overbrengen van het concept achter de WOZ-inzage op MijnOverheid.

Op deze pagina wordt een toepassing van Digikoppeling (onder andere het opzetten van een WUS-webservice) en PKIoverheid beschreven, voor meer informatie hierover, zie:

Voor meer informatie over de stappen die genomen moeten worden om hiermee aan te sluiten op MijnOverheid, zie de 'Handleiding Aansluiten WOZ-inzage'

Voor meer informatie over de achterliggende gegevensmodellen gebruikt in de WOZ-berichten en de StUF-standaard, zie 'StUF WOZ 03.12'.

Functionaliteit WOZ-inzage

Uitgangspunten gebruik WOZ-inzage

 • Het tonen van persoonlijke WOZ-gegevens in MijnOverheid aan de burger verandert niets aan de bestaande wettelijke verantwoordelijkheid van uw organisatie voor de bijhouding en beschikbaarstelling van deze gegevens.
 • Voor het uitwisselen van een Burgerservicenummer (BSN) tussen overheidsorganisaties is geen toestemming van de burger nodig.
 • Het versturen van WOZ-gegevens verloopt via een beveiligde verbinding tussen de server van uw organisatie en MijnOverheid.
 • Voor een aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit dient uw organisatie akkoord te gaan en te voldoen aan de Algemene Voorwaarden van Logius en de Voorwaarden MijnOverheid.

Uitgangspunten functionaliteit WOZ-inzage

 • MijnOverheid stelt op basis van het BSN vast bij welke gemeenten WOZ-objecten beschikbaar zijn. Dit wordt via de Landelijke Voorziening WOZ gedaan.
 • Alle objecten die onder de wet Waardering Onroerende Zaken valt worden getoond in MijnOverheid, dus ook niet-woningen.
 • MijnOverheid toont een overzicht van de huidige WOZ-objecten van de betreffende burger. Historie van een WOZ-object wordt alleen getoond over de periode van eigenaarschap van de burger.
 • Alleen de WOZ-objecten van gemeenten aangesloten bij de LV-WOZ kunnen getoond worden.
 • Per getoond WOZ-object wordt de waarde van de meest recente peildatum weergegeven. Indien beschikbaar worden de twee meest recente peildata getoond.
 • De meest recente waarde (en alle overige gegevens) bij een waardepeildatum wordt meegegeven in de antwoordberichten van de gemeente.
 • Per waardepeildatum toont MijnOverheid de detailgegevens en kan het taxatieverslag opgevraagd worden van het betreffende WOZ-object.
 • Bij meerdere beschikbare taxatieverslagen per waardepeildatum wordt het meest recente verslag meegestuurd.
 • Per WOZ-object kan MijnOverheid de bijbehorende BAG-gegevens (Basisregistraties Adressen en Gebouwen) tonen.

Overzicht architectuur WOZ-inzage MijnOverheid


Figuur 1: Overzicht architectuur WOZ-inzage MijnOverheid

Techniek WOZ-inzage

Om als gemeente te kunnen koppelen met de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid dient uw organisatie een webservice te leveren welke MijnOverheid kan bevragen op basis van een BSN en een WOZ-objectnummer. In dit hoofdstuk wordt op hoofdlijnen uitgelegd aan welke specificaties uw webservice moet voldoen. Eerst zullen de algemene technische kaders geschetst worden waarbinnen de functies van MijnOverheid en specifiek de WOZ-inzage zijn gevormd.

Technische kaders

Het geheel van MijnOverheid is ontwikkeld binnen de kaders en richtlijnen van de Nederlandse Overheid Referentie Architectuur (NORA). Hieruit volgt, wanneer het gaat over koppelen met externe (overheids)systemen, dat Digikoppeling toegepast dient te worden. Deze bouwsteen richt zich op het vergemakkelijken van de informatie-uitwisseling en daarmee de samenwerking tussen organisaties. Daarnaast volgt het gebruik van PKIoverheid server (SSL/TLS) certificaten met een Organisatie-identificatienummer (OIN) uit zowel de Digikoppeling standaard als breder (Rijks)overheid beleid.

Naast de inhoud (de boodschap) en de logistiek (de envelop, Digikoppeling) is het noodzaak het feitelijke transport op te zetten. Digikoppeling kan niet alleen bij reeds bestaande transportvoorzieningen (eigen lijnen, Gemnet, Suwinet, internet) gebruikt worden, maar ook bij overheidsbrede voorzieningen als Diginetwerk (voorheen Koppelnet Publieke Sector). Voor de WOZ-inzage functionaliteit dient gekoppeld te worden over het internet.

Koppelvlak WOZ-inzage

Zoals in Figuur 1 weergegeven gebruikt MijnOverheid één koppelvlak voor de WOZ-inzage, dit betreft een WUS-koppelvlak.

Uitgangspunten techniek WOZ-inzage

WOZ-bericht:
 • WUS: de interactie tussen MijnOverheid en uw webservice vindt plaats op basis van vraag- antwoordberichten over een WUS-verbinding.
 • Berichtschema: de structuur van de vraag- antwoordberichten is vastgelegd in een XSD-bestand dat op deze pagina beschreven wordt, ontvangt u na goedkeuring van het Aanvraagformulier aansluiten preproductie.
 • Webservicedefinitie: de operaties die uw webservice moet bieden zijn beschreven in een WSDL-bestand dat beschikbaar wordt gesteld na goedkeuring van het Aanvraagformulier aansluiten preproductie.
 • PDF-formaat: Uw organisatie dient voor het taxatieverslag bij voorkeur uit te gaan van PDF/A-1a (ISO 19005-1). Vooralsnog wordt ook PDF/X (ISO 15930) toegestaan.
 • PDF-grootte: de maximale grootte van het PDF-taxatieverslag is 500 kB (512.000 bytes).
Transport:
 • Digikoppeling: WUS-berichten worden met dubbelzijdig TLS (minimaal versie 1.2) uitgewisseld met gebruik van client en server (TLS) PKIoverheid-certificaat. De client voor de WOZ-inzage is altijd het syteem van MijnOverheid. Het volgende Digikoppeling-profiel dient gebruikt te worden: Digikoppeling 2.0 WUS Best Effort 2-zijdig TLS. WS-security en WS-addressing zijn niet verplicht.
 • Authenticatie: Digikoppeling verplicht het gebruik van PKIoverheid-certificaten inclusief OIN.
 • MTOM: Message Transmission Optimization Mechanism dient toegepast te worden bij het versturen van het taxatieverslag (PDF) naar MijnOverheid. Het gaat specifiek om het volgende Digikoppeling-profiel: Digikoppeling 2.0 WUS Best Effort 2-zijdig TLS MTOM.

Berichtspecificaties WOZ-inzage

In dit hoofdstuk wordt in detail uitgelegd hoe de interactie tussen MijnOverheid en uw webservice verloopt en hoe de WOZ-gegevens van uw burgers uiteindelijk worden getoond op MijnOverheid.

Webservice aanleveren WOZ-gegevens

Adressering

De webservicedefinitie is beschreven in een WSDL-bestand, welke u ontvangt na akkoord van het Aanvraagformulier MijnOverheid. In dit formulier maakt uw organisatie tevens het endpoint bekend waar MijnOverheid de vraagberichten aan dient te richten.

Operaties

Uw webservice dient de volgende operaties te bieden, conform het WSDL-bestand:

 • mijnOverheid-vraagWRDDetails

Deze operatie geeft per WOZ-object voor een specifieke waardepeildatum de detailinformatie terug aan MijnOverheid.

 • mijnOverheid-vraagTaxatieverslag

Deze operatie geeft per WOZ-object voor een specifieke waardepeildatum het PDF-taxatieverslag terug.

Operatie: mijnOverheid-vraagWRDDetails

Met deze operatie haalt MijnOverheid additionele detailgegevens op. Dit zijn gegevens die niet vanuit de LV-WOZ worden teruggeven, maar wel noodzakelijk zijn voor het scherm op MijnOverheid met detailgegevens van het WOZ-object. De vraag wordt op basis van het WOZ-objectnummer in combinatie met de waardepeildatum gesteld.

Toelichting Elementen vraagbericht

Hieronder worden de belangrijkste elementen toegelicht welke MijnOverheid in dit vraagbericht opneemt. Voor meer informatie over het StUF-bericht, zie de documentatie van de StUF-standaard. Waar dat van toepassing is wordt het gegevensnummer uit het Gegevenswoordenboek StUF-WOZ tussenhaakjes aangegeven.

Element Toelichting
berichtcode Code voor identificatie van dit type vraagbericht, vaste waarde: "Di02" (een synchroon inkomend vrij bericht).
applicatie Identificatie van vragende applicatie, vaste waarde: "MijnOverheid.nl".
functie De functie van dit vrije bericht zoals gedefinieerd in het Sectormodel, vaste waarde: "mijnOverheid-vraagWRDDetails".
sortering Geeft aan volgens welke sortering de objecten teruggegeven moeten worden, vaste waarde: "1"
indicatorVervolgvraag Geeft aan of het bericht een vervolgvraag betreft, vaste waarde: "false".
maximumAantal Geeft aan hoeveel objecten er maximaal mogen worden teruggestuurd, vaste waarde: "1".
wozObjectNummer De unieke aanduiding van een WOZ-object. (01.01)
waardepeildatum Dit zal altijd een datum op 1 januari betreffen.
gemeenteCode De 4 cijferige code van de burgergemeente.
scope In de scope worden de gegevens meegestuurd die MijnOverheid vraagt.

Voorbeeld vraagbericht

Hieronder volgt een voorbeeld van een vraagbericht die MijnOverheid stuurt naar uw webservice voor deze operatie.


 <soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns="http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0312"
xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<soapenv:Header />
<soapenv:Body>
<ns:mijnOverheid-vraagWRDDetails>
<ns:stuurgegevens>
<stuf:berichtcode>Di02</stuf:berichtcode>
<stuf:zender>
<stuf:applicatie>MijnOverheid.nl</stuf:applicatie>
</stuf:zender>
<stuf:functie>mijnOverheid-vraagWRDDetails</stuf:functie>
</ns:stuurgegevens>
<ns:selectie stuf:functie="selectie" stuf:entiteittype="WRD">
ns:parameters>
<stuf:sortering>1</stuf:sortering>
<stuf:indicatorVervolgvraag>false</stuf:indicatorVervolgvraag>
<stuf:maximumAantal>1</stuf:maximumAantal>
</ns:parameters>
<ns:gelijk stuf:entiteittype="WRD">
<ns:waardepeildatum stuf:exact="true">20110101</ns:waardepeildatum>
<ns:isVoor stuf:entiteittype="WRDWOZ">
<ns:gerelateerde stuf:entiteittype="WOZ">
<ns:wozObjectNummer stuf:exact="true">123456789012</ns:wozObjectNummer>
<ns:verantwoordelijkeGemeente>
<ns1:gemeenteCode stuf:exact="true">0123</ns1:gemeenteCode>
</ns:verantwoordelijkeGemeente>
</ns:gerelateerde>
</ns:isVoor>
</ns:gelijk>
<ns:scope>
<ns:wrd stuf:entiteittype="WRD">
<ns:waardepeildatum xsi:nil="true" />
<ns:isVoor>
<ns:gerelateerde stuf:entiteittype="WOZ">
<ns:wozObjectNummer xsi:nil="true" />
<ns:soortObjectCode xsi:nil="true" />
</ns:gerelateerde>
</ns:isVoor>
</ns:wrd>
</ns:scope>
</ns:selectie>
</ns:mijnOverheid-vraagWRDDetails>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Toelichting Elementen antwoorbericht

Hieronder worden de belangrijkste elementen toegelicht welke uw webservice terug moet geven in dit antwoordbericht. Voor meer informatie over het StUF-bericht, zie de documentatie van de StUF-standaard. Waar dat van toepassing is wordt het gegevensnummer uit het Gegevenswoordenboek StUF-WOZ tussenhaakjes aangegeven.

Element Toelichting
berichtcode Code voor identificatie van dit type antwoordbericht, vaste waarde: "Du02" (een synchroon uitgaand vrij bericht).
organisatie Het OIN of HRN van uw organisatie, gelijk aan het SERIALNUMBER-veld uit het PKIoverheid-certificaat.
applicatie Identificatie van uw applicatie.
administratie De betreffende administratie binnen deze applicatie.
functie De functie van dit vrije bericht zoals gedefinieerd in het Sectormodel, vaste waarde: "mijnOverheid- antwWRDDetails".
indicatorVervolgvraag Geeft aan of het bericht een vervolgvraag betreft, vaste waarde: "false".
url De URL verwijst (waar mogelijk) naar WOZ-detailinformatie behorend bij het betreffende WOZ-object, op de gemeentesite. Persoonlijke gegevens staan in een beveiligde omgeving achter DigiD. (28.01)
waardepeildatum De datum waarop de waarde van het WOZ-object is bepaald. (15.20)
wozObjectNummer De unieke aanduiding van een WOZ- object. (01.01)
soortObjectCode De waarden voor dit element zijn niet voorgeschreven en staan niet in het gegevenswoordenboek. De gemeente heeft een lijst (SOC) en levert deze in het berichtenverkeer mee. De lijst kan per gemeente verschillen. Dit element wordt niet getoond op MijnOverheid. De omschrijving van dit element is de waarde van onderstaande elementen. (61.10)
omschrijvingSoortObject De omschrijving van het soort WOZ- object, bijvoorbeeld: "Vrijstaande woning". Indien dit element niet aanwezig is wordt onderstaand element getoond op MijnOverheid. (61.11)
omschrijvingSoortObjectVerkort Verkorte omschrijving van het soort WOZ-object. (61.12)

Voorbeeld antwoordbericht

Hieronder volgt een voorbeeld van een antwoordbericht dat uw webservice naar MijnOverheid stuurt bij deze operatie.


 <soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
ns:mijnOverheid-antwWRDDetails
xmlns:ns="http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0312"
xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<ns:stuurgegevens><stuf:berichtcode>Du02</stuf:berichtcode>
<stuf:ontvanger>
<stuf:organisatie>00000001234567890000</stuf:organisatie>
<stuf:applicatie>[uw_applicatie_naam]</stuf:applicatie>
<stuf:administratie>[de_betreffende_administratie]</stuf:administratie>
<stuf:gebruiker/>
</stuf:ontvanger>
<stuf:functie>mijnOverheid-antwWRDDetails</stuf:functie>
</ns:stuurgegevens>
<ns:parameters>
<ns:url stuf:exact="true">https://www.uwgemeente.nl/wozdossier/123</ns:url>
</ns:parameters>
<ns:wrd stuf:entiteittype="WRD" stuf:functie="antwoord">
<ns:parameters xmlns:default="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301">
<stuf:indicatorVervolgvraag>false</stuf:indicatorVervolgvraag>
</ns:parameters>
<ns:antwoord>
<ns:wrd stuf:entiteittype="WRD">
<ns:waardepeildatum stuf:exact="true">20110101</ns:waardepeildatum>
<ns:isVoor stuf:entiteittype="WRDWOZ">
<ns:gerelateerde stuf:entiteittype="WOZ">
<ns:wozObjectNummer>123456789012</ns:wozObjectNummer>
<ns:soortObjectCode>1111</ns:soortObjectCode>
</ns:gerelateerde>
</ns:isVoor>
</ns:wrd>
</ns:antwoord>
</ns:wrd>
<ns:soc stuf:entiteittype="SOC" stuf:functie="entiteit">
<ns:omschrijvingSoortObject stuf:exact="true">Bouwterrein
</ns:omschrijvingSoortObject>
<ns:omschrijvingSoortObjectVerkort stuf:exact="true"
stuf:noValue="geenWaarde" xsi:nil="true"/>
</ns:soc>
</ns:mijnOverheid-antwWRDDetails>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

Operatie: mijnOverheid-vraagTaxatieverslag

Met deze operatie haalt MijnOverheid het PDF-taxatieversalg op via uw webservice en presenteert dit direct aan de gebruiker. Net als de vorige operatie wordt de vraag naar het taxatieverslag gesteld op basis van het WOZ-objectnummer in combinatie met de waardepeildatum.

Toelichting elementen vraagbericht

Hieronder worden de belangrijkste elementen toegelicht welke MijnOverheid in dit vraagbericht opneemt. Voor meer informatie over het StUF-bericht, zie de documentatie van de StUF-standaard. Waar dat van toepassing is wordt het gegevensnummer uit het Gegevenswoordenboek StUF-WOZ tussenhaakjes aangegeven.

Element Toelichting
berichtcode Code voor identificatie van dit type vraagbericht, vaste waarde: "Di02" (een synchroon inkomend vrij bericht).
applicatie Identificatie van vragende applicatie, vaste waarde: "MijnOverheid.nl".
functie De functie van dit vrije bericht zoals gedefinieerd in het Sectormodel, vaste waarde: "mijnOverheid-vraagTaxVerslag".
sortering Geeft aan volgens welke sortering de objecten teruggegeven moeten worden, vaste waarde: "1"
indicatorVervolgvraag Geeft aan of het bericht een vervolgvraag betreft, vaste waarde: "false".
maximumAantal Geeft aan hoeveel objecten er maximaal mogen worden teruggestuurd, vaste waarde: "1".
wozObjectNummer De unieke aanduiding van een WOZ-object. (01.01)
waardepeildatum Dit zal altijd een datum op 1 januari betreffen. (15.20)
gemeenteCode De 4 cijferige code van de burgergemeente.

Voorbeeld vraagbericht

Hieronder volgt een voorbeeld van een vraagbericht die MijnOverheid stuurt naar uw webservice voor deze operatie. Voor het efficiënt uitwisselen van een binair bestand (i.c. het PDF-taxatieverslag) wordt voor deze operatie Message Transmission Optimization Mechanism (MTOM) toegepast. Daarom zijn in onderstaand voorbeeld naast het SOAP-bericht ook de HTTP-headers opgenomen.


 POST
https://service.gemeentenaam.nl/woz/
HTTP/1.1
Content-Type: multipart/related; type="application/xop+xml";
start="<rootpart@soapui.org>"; start-info="text/xml"; boundary="
----=_Part_5_26472574.1346686566359"
SOAPAction:
"http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0312/mijnOverheid-vraagTaxatieverslag"
MIME-Version: 1.0
Content-Length: 1385
Host: service.gemeentenaam.nl
Connection: Keep-Alive

------=_Part_5_26472574.1346686566359
Content-Type: application/xop+xml; charset=UTF-8; type="text/xml"
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Content-ID: <rootpart@soapui.org>

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ns1="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
xmlns:ns2="http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0312"
xmlns:ns3="http://www.egem.nl/StUF/sector/bg/0310">
<soapenv:Body>
<ns2:mijnOverheid-vraagTaxatieverslag>
<ns2:stuurgegevens>
<ns1:berichtcode>Di02</ns1:berichtcode>
<ns1:zender>
<ns1:applicatie>MijnOverheid.nl</ns1:applicatie>
</ns1:zender>
<ns1:functie>mijnOverheid-vraagTaxVerslag</ns1:functie>
</ns2:stuurgegevens>
<ns2:selectie ns1:entiteittype="WRD" ns1:functie="selectie">
<ns2:parameters> <ns1:sortering>1</ns1:sortering>
<ns1:indicatorVervolgvraag>false</ns1:indicatorVervolgvraag>
<ns1:maximumAantal>1</ns1:maximumAantal>
</ns2:parameters>
<ns2:gelijk ns1:entiteittype="WRD">
<ns2:waardepeildatum>20110101</ns2:waardepeildatum>
<ns2:isVoor ns1:entiteittype="WRDWOZ">
<ns2:gerelateerde ns1:entiteittype="WOZ">
<ns2:wozObjectNummer>123456789012</ns2:wozObjectNummer>
<ns2:verantwoordelijkeGemeente>
<ns3:gemeenteCode>0123</ns3:gemeenteCode>
</ns2:verantwoordelijkeGemeente>
</ns2:gerelateerde>
</ns2:isVoor>
</ns2:gelijk>
</ns2:selectie>
</ns2:mijnOverheid-vraagTaxatieverslag>
</soapenv:Body> </soapenv:Envelope>

------=_Part_5_26472574.1346686566359—

Toelichting Elementen antwoordbericht

Hieronder worden de belangrijkste elementen toegelicht welke uw webservice terug moet geven in dit antwoordbericht. Voor meer informatie over het StUF-bericht, zie de documentatie van de StUF-standaard. Waar dat van toepassing is wordt het gegevensnummer uit het Gegevenswoordenboek StUF-WOZ tussenhaakjes aangegeven.

Element Toelichting
berichtcode Code voor identificatie van dit type antwoordbericht, vaste waarde: "Du02" (een synchroon uitgaand vrij bericht).
organisatie Het OIN of HRN van uw organisatie, gelijk aan het SERIALNUMBER-veld uit het PKIoverheid-certificaat.
applicatie Identificatie van uw applicatie.
administratie De betreffende administratie binnen deze applicatie.
functie De functie van dit vrije bericht zoals gedefinieerd in het Sectormodel, vaste waarde: "mijnOverheid- antwTaxVerslag".
pdfTaxatieVerslag Het element dat de bestandsnaam en contentType (vaste waarde "application/pdf") bepaalt. Daarnaast bevat dit element een <xop:Include>-element waarmee verwezen wordt naar het content-id van de HTTP-header waarin het binaire bestand zich bevindt. (28.02)

Voorbeeld antwoordbericht

Hieronder volgt een voorbeeld van een antwoordbericht dat uw webservice naar MijnOverheid stuurt bij deze operatie. Ook in dit voorbeeld zijn de HTTP-headers opgenomen ter verduidelijking van het MTOM-mechanisme.


 HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 03 Sep 2012 15:35:58 GMT
Server: Apache/2.2.10 (Linux/SUSE)
Keep-Alive: timeout=15, max=100
Connection: Keep-Alive
Transfer-Encoding: chunked
Content-Type: multipart/related;
boundary=MIMEBoundary0f503a5a-f5dd-1e11-2ca2-000c297ab5c8;
type="application/xop+xml";
start="<0.0f503abe-f5dd-1e11-2ca3-000c297ab5c8@apache.org>";
start-info="text/xml"; charset="UTF-8"

--MIMEBoundary0f503a5a-f5dd-1e11-2ca2-000c297ab5c8
content-transfer-encoding: binary
content-id: <0.0f503abe-f5dd-1e11-2ca3-000c297ab5c8@apache.org>
content-type: application/xop+xml;charset=UTF-8;type="text/xml";

<soapenv:Envelope
xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
<soapenv:Body>
<ns:mijnOverheid-antwTaxatieverslag
xmlns:ns="http://www.waarderingskamer.nl/StUF/0312"
xmlns:stuf="http://www.egem.nl/StUF/StUF0301"
xmlns:xm="http://www.w3.org/2005/05/xmlmime">
<ns:stuurgegevens>
<stuf:berichtcode>Du02</stuf:berichtcode>
<stuf:ontvanger>
<stuf:organisatie>00000001234567890000</stuf:organisatie>
<stuf:applicatie>[uw_applicatie_naam]</stuf:applicatie>
<stuf:administratie>[de_betreffende_administratie]</stuf:administratie>
<stuf:gebruiker/>
</stuf:ontvanger>
<stuf:functie>mijnOverheid-antwTaxVerslag</stuf:functie>
</ns:stuurgegevens>
<ns:parameters>
<ns:pdfTaxatieVerslag stuf:bestandsnaam="Taxatieverslag 020200002262.pdf"
xm:contentType="application/pdf">
<xop:Include
xmlns:xop="http://www.w3.org/2004/08/xop/include"
href="cid:1.0f50376c-f5dd-1e11-2ca1-000c297ab5c8@apache.org"></xop:Include>
</ns:pdfTaxatieVerslag>
</ns:parameters>
</ns:mijnOverheid-antwTaxatieverslag>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

--MIMEBoundary0f503a5a-f5dd-1e11-2ca2-000c297ab5c8
content-transfer-encoding: binary
content-id: <1.0f50376c-f5dd-1e11-2ca1-000c297ab5c8@apache.org>
content-type: application/pdf

[start binary data]
%PDF-1.3
1 0 obj
<<
...
[end binary data]

Contactgegevens

Indien u meer informatie wenst over de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid, neem dan contact op met Logius.