Main content

Deze handleiding beschrijft het aansluitproces op Lopende Zaken van MijnOverheid. Deze pagina vormt samen met de API documentatie Lopende Zaken een eenheid waarin functioneel, technisch en procedureel wordt beschreven wat aansluiten inhoudt.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 25 januari 2020
Versie: 2.0

Inleiding

Doelgroep

Dit document richt zich op: 

 • overheidsorganisaties die gebruik willen maken van Lopende Zaken
 • leveranciers die voor en in opdracht van overheidsorganisaties een aansluiting realiseren op Lopende Zaken

Leeswijzer

Deze handleiding bestaat uit een aansluitproces van vier stappen. Elk hoofdstuk beschrijft een van die vier stappen. In de paragrafen leest u een beschrijving van de substappen. 

Let op!
Belangrijke aandachtspunten in het aansluitproces worden aangegeven met het kopje 'Let op!'.

Instructies specifiek voor leveranciersaansluitingen worden met onderstaand kader aangegeven. Een dergelijke aansluiting wordt niet voor een specifieke overheidsorganisatie gerealiseerd, maar is bedoeld voor systeemontwikkeling bij een IT-leverancier. Deze aansluiting kan nooit de stap naar een productieaansluiting maken.

Leveranciersaansluiting
Waar de leveranciersaansluiting afwijkt van het reguliere aansluitproces wordt dit aangegeven met het kopje 'Leveranciersaansluiting'.

Suggesties

Logius vindt het belangrijk dat u snel en zonder problemen van Lopende Zaken gebruik kunt maken. Deze handleiding helpt u daarbij. Heeft u suggesties om dit proces verder te verbeteren? Stuur die dan op naar Logius.

Algemene informatie over het aansluitproces

Het aansluitproces beschrijft alle handelingen die u moet uitvoeren om met succes op Lopende Zaken van MijnOverheid aan te sluiten. Het stappenplan bestaat uit vier stappen.

 • Stap 1: voorbereiding
 • Stap 2: aansluiten op Preproductie
 • Stap 3: testen op Preproductie
 • Stap 4: aansluiten op Productie

Verderop vindt u de beschrijving van deze stappen.

Onderdelen bij elke procesfase

Elke stap bestaat uit een aantal standaard onderdelen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de standaard paragrafen per stap.

Middelen

Bij het onderdeel ‘Middelen’ leest u wat uw organisatie nodig heeft om deze stap zo goed mogelijk te kunnen zetten. Onder middelen verstaan we de informatie en de documenten die u via Logius krijgt. Onder middelen verstaan we ook overige faciliteiten, waar u zelf voor moet zorgen om het aansluitproces te kunnen doorlopen.

Stappen

Hier vindt u een beschrijving van alle stappen die u per procesfase moet doen. Deze acties staan in chronologische volgorde. Zo zorgen we ervoor dat u niets in het aansluitproces vergeet.

Aandachtspunten

Bij het onderdeel ‘Aandachtspunten’ staan de zaken waarmee u in een procesfase rekening moet houden.

Resultaat

In dit onderdeel beschrijven wij het resultaat van de procesfase. Zo kunt u zelf checken of u dit resultaat heeft behaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het aansluitproces hangt van een aantal zaken af, waaronder:

 • beschikbare aansluitcapaciteit bij Ketenbeheer Logius
 • het aanmelden bij Digikoppeling en verkrijgen van het OIN (OrganisatieIdentificatieNummer), dit geldt alleen voor overheidsorganisaties. Private partijen kunnen zich niet aanmelden bij Digikoppeling en hebben voldoende aan een PKIoverheid-certificaat met een HRN (HandelsRegisterNummer)
 • de aanvraag van PKIoverheid-certificaten met OIN of HRN
 • beschikbare capaciteit binnen uw eigen organisatie en/of leverancier
 • flexibiliteit van applicaties en systemen binnen uw organisatie
 • beschikbare kennis over uw systemen en de standaarden

Documentatie

U vindt alle documenten die u voor het aansluiten nodig heeft op http://www.logius.nl/mijnoverheid.
Benodigde documentatie voor een aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit is:

Bovenstaande documenten kunnen verwijzingen bevatten naar relevante documentatie met betrekking tot Digikoppeling, PKIoverheid en Diginetwerk.

Overige documentatie die u ontvangt wanneer uw organisatie is geïdentificeerd en geauthenticeerd door Logius:

 • Technische bestanden Lopende Zaken (XSD’s)
 • Handreiking Connectiviteit MijnOverheid

Fase 1: De voorbereiding

In dit hoofdstuk worden de voorbereidende activiteiten genoemd die uitgevoerd moeten worden om op een weloverwogen manier te kunnen beginnen met de daadwerkelijke aansluiting op Lopende Zaken.

Leveranciersaansluiting

Deze stap is met name van belang voor overheidsorganisaties die willen aansluiten op Lopende Zaken van MijnOverheid. Als IT-leverancier dient u uw eigen afwegingen te maken in de voorbereiding bij systeemontwikkeling.

Middelen

Raadpleeg alle relevante documentatie die Logius beschikbaar stelt met betrekking tot Lopende Zaken. Zo krijgt u een goed beeld van Lopende Zaken en wat er moet gebeuren om een aansluiting te realiseren. Verder kunt u bij deze stap denken aan een standaard invoerings- of stappenplan die binnen uw organisatie bij projecten wordt gebruikt.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle stappen die nodig zijn in chronologische volgorde.

Keuze verbinding

MijnOverheid Lopende Zaken is bereikbaar via internet of Diginetwerk verbinding. Maak een keuze voor of u wilt ontsluiten via één van deze twee verbindingen overeenkomstig met uw architectuur en beleid. In dit kader is verstandig te realiseren dat Diginetwerk de complexiteit vergroot / een  uitbreiding is in de keten hetgeen de doorlooptijd nadelig kan beïnvloeden. Meldt u zich bij Logius indien u wilt aansluiten met Diginetwerk.

Indien u nog geen Diginetwerk aansluiting heeft, maar hier wel gebruik van wilt maken, dient u zich aan te melden bij Diginetwerk.

Keuze zaakberichtstroom

Maak een keuze voor één of meerdere typen zaken die u met de burger wilt delen via MijnOverheid. Daarnaast is het belangrijk een keuze te maken in de berichttype standaard; ondersteund uw “zaaksysteem” de StuF standaard of sluit u aan met het MO-bericht. 

Aanmelden bij Digikoppeling

Digikoppeling is randvoorwaardelijk voor het aansluiten op MijnOverheid Lopende Zaken. 

Sommige organisaties hebben reeds Digikoppeling (ebMS/WUS) geïmplementeerd. U bent dan in het bezit van een OIN en een Digikoppeling (ebMS) compliant adapter? Dan kan de onderstaande stap  worden overgeslagen.

Heeft uw organisatie nog geen Digikoppeling? Door uw organisatie aan te melden bij Logius krijgt u toegang tot het Serviceregister en ontvangt u een OrganisatieIdentificatieNummer (OIN). Het OIN is noodzakelijk bij het aanvragen van PKIoverheid-certificaten en invullen van het Aanvraagformulier MijnOverheid Lopende Zaken. 

Daarnaast dient u een Digikoppeling adapter te selecteren.

Leveranciersaansluiting

Als IT-leverancier kunt u per definitie geen OIN verkrijgen, u kunt deze taak dus overslaan.

PKIoverheid-certificaten aanvragen

Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid. Meer informatie hierover vindt u op www.logius.nl/pkioverheid

Bepaal of u PKIoverheid-certificaten bij een certificaatverstrekker moet aanvragen of controleer of u bestaande PKIoverheid-certificaten kunt hergebruiken. 

NB. Als u gebruik maakt van een reeds geïmplementeerde Digikoppeling adapter kunnen PKIoverheid-certificaten vaak hergebruikt worden. 

Heeft u al PKIoverheid-certificaten? Dan kunt u nieuwe PKIoverheidcertificaten bij uw certificaatverstrekker aanvragen. U moet mogelijk voor uw preproductie-/acceptatieomgeving en de productieomgeving verschillende certificaten aanvragen.

Let op! 
Het aanvragen van PKIoverheid-certificaten kunt u het beste zo vroeg mogelijk in het aansluitproces doen, omdat het een aantal weken kan duren voor uw registratie als nieuwe abonnee rond is. De uitgifte van de certificaten verloopt overigens sneller als uw organisatie al abonnee is bij een PKIoverheidcertificaatverstrekker. 

Let op!
Bij het aanvragen van PKIoverheid-certificaten voor koppeling met de Lopende Zaken, moeten de domeinnamen van de systemen die gekoppeld worden bekend zijn. Deze kunnen later niet meer worden gewijzigd in het certificaat. Tevens dient het OIN opgenomen te worden in het PKIoverheid-certificaat, dit moet expliciet aangegeven worden in de aanvraag bij uw TSP certificaatverstrekker.

Leveranciersaansluiting
Als IT-leverancier dient u een certificaat inclusief HandelsRegisterNummer (HRN) bij uw certificaatverstrekker aan te vragen. Dit 20-cijferige nummer wordt door uw certificaatverstrekker afgeleid uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en opgenomen in het Subject.SerialNumber veld van het certificaat. Het HRN is noodzakelijk bij het invullen van het Aanvraagformulier MijnOverheid Lopende Zaken en dient opgenomen te worden in het PKIoverheid-certificaat.

Resultaat

Aan het einde van deze voorbereiding:

 • Bent u aangesloten op Digikoppeling
 • Beschikt u over een PKIoverheid certificaat met een OIN
 • Heeft u een keuze gemaakt over het type verbinding
 • Heeft u een keuze gemaakt voor welk type berichten (zaakstromen) u met burgers wilt delen

Fase 2: Aansluiten op preproductieomgeving 

In deze stap meldt u zich aan voor een aansluiting op MijnOverheid Lopende Zaken op de preproductieomgeving. Wordt Digikoppeling (technisch) ingericht binnen de organisatie en wordt de verbinding gerealiseerd.

Deze inrichting wordt in eerste instantie vormgegeven middels het configureren van een Digikoppeling adapter waarbij een Digikoppeling Compliancy voorziening (ebMS) de rol van ketenpartner inneemt. Daarna wordt er verbinding met MijnOverheid tot stand gebracht.

De inrichting in deze stap resulteert in succesvol verbinding met preproductieomgeving van MijnOverheid Lopende Zaken.

Middelen

Voor deze stap heeft u de volgende documenten nodig:

U kunt deze documenten vinden via: http://www.logius.nl/MijnOverheid en http://www.logius.nl/DigiKoppeling

Documenten en bestanden verstuurd na aanmelding:

 • Handreiking Connectiviteit MijnOverheid
 • Technische bestanden Lopende Zaken (XSD’s)

De volgende omgevingen moeten beschikbaar zijn:

 • Acceptatieomgeving/preproductieomgeving van uw organisatie
 • Preproductieomgeving MijnOverheid

Stappen om te komen tot een Lopende zaken aansluiting op MijnOverheid

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde. Logius gaat ervan uit dat u voordat u deze stappen onderneemt een werkende Digikoppeling adapter heeft. Twijfelt u hierover, vraag dit dan na bij uw leverancier en/of controleer dit via https://portaal.digikoppeling.nl/

Aanvraagformulier MijnOverheid Lopende Zaken insturen

Voordat u tot de preproductieomgeving van MijnOverheid toegang krijgt, moet u het Aanvraagformulier MijnOverheid Lopende Zaken invullen.

Let op! 
U dient in het bezit te zijn van een OIN als overheidsorganisatie of HRN voor een leveranciersaansluiting te ondersteuning van Digikoppeling.

Logius keurt de aanvraag goed op basis van volledigheid en juistheid. Als het formulier is verwerkt, ontvangt u binnen 5 werkdagen een aantal gegevens:

 • Uw afzenderID zoals deze opgenomen dient te worden als berichtleverancier
 • Service-ID voor het aanmaken van een CPA (zie Handreiking Connectiviteit MijnOverheid)
 • Technische bestanden Lopende Zaken (XSD’s)
 • Handreiking Connectiviteit MijnOverheid

Netwerkpad inregelen

Bij het Aanvraagformulier MijnOverheid Lopende Zaken heeft u aangegeven via welk netwerk uw organisatie aan wil sluiten op Lopende Zaken: internet of Diginetwerk. Indien u heeft gekozen voor Diginetwerk raadt Logius aan tijdig te beginnen met het realiseren van de netwerkverbinding en de noodzakelijke firewall wijzigingen bij de beheerder van Diginetwerk en uw eigen beheerorganisatie. Een aansluiting via Diginetwerk kent hierdoor een langere doorlooptijd. 

Raadpleeg de Handreiking Connectiviteit MijnOverheid voor de benodigde informatie om een verbinding te leggen met systemen van MijnOverheid.
Indien u nog geen Diginetwerk aansluiting heeft, maar hier wel gebruik van wilt maken, dient u zich aan te melden bij Diginetwerk.

Let op! 
U kunt al in een vrij vroeg stadium de netwerkconnectiviteit inregelen. Hiervoor is het niet strikt noodzakelijk dat de Digikoppeling-adapter aanwezig is, of de aansluiting van interne systemen hierop.

Interne berichtverwerkingsproces inregelen

U moet ervoor zorgen dat er binnen uw organisatie zaakberichten verstuurd en foutberichten ontvangen kunnen worden en dat hiervoor een verwerkingsproces is ingericht. Hiervoor heeft u de Technische Bestanden en de API documentatie Lopende Zaken nodig. 

Dit betekent mogelijk dat er systemen aangeschaft, ontwikkeld, aangepast, geconfigureerd moeten worden, zodat een elektronische berichtenstroom tot stand kan komen en aangesloten kan worden op de koppelvlakken ten behoeve van Lopende zaken.

Dit is één van de meest complexe en tijdrovende stappen in het aansluitproces. In deze stap wordt namelijk de interne koppeling gerealiseerd tussen uw interne systemen, welke zaakberichten genereren voor burgers en het systeem dat deze berichten uiteindelijk aflevert bij Lopende Zaken van MijnOverheid (uw Digikoppeling-adapter).

Let op! 
Logius raadt aan om een ontwerp te maken van de functionele scenario’s inclusief de beoogde berichten en betrokken interne processen. Het ontwerp kan dienen als input voor de interne acceptatietest.

Interne gebruikersacceptatietest berichtstroom

Zodra u klaar bent met het realiseren van het interne berichtverwerkingsproces, kunt u op basis van het ontwerp en het programma van eisen wat bij aanvang van het project is opgesteld, de nieuwe processen en systemen intern testen en accepteren.

U voert deze acceptatietest zelf uit. Met deze test bepaalt u of uw organisatie kan omgaan met de te versturen en te ontvangen berichten.

Realiseren aansluiting koppelvlakken Lopende Zaken

Zodra uw organisatie een Digikoppeling-adapter (voor ebMS-verkeer) geïmplementeerd heeft, kan aansluiting gezocht worden met Lopende Zaken. Zie hiervoor de API documentaties Lopende Zaken. 

Voor het aanleveren van zaakberichten moet u een CPA aanmaken. Met de identificerende servicenaam (ID) die u kunt vinden in het document Handreiking Connectiviteit MijnOverheid, kunt u een CPA aanmaken via het CPA Register.

Zodra u het CPA heeft laten genereren, stuurt u deze per e-mail naar het Servicecentrum Logius. Geef hierbij uw contactgegevens en het gebruikte OIN (of HRN in geval van een leveranciersaansluiting) door. Logius zorgt ervoor dat het CPA bij Lopende Zaken van MijnOverheid wordt ingeladen, zodra dit is gebeurd ontvangt u hier per e-mail een bericht van. U zorgt ervoor dat het CPA ingeladen wordt in uw Digikoppeling-adapter.

Let op! 
Het is niet strikt noodzakelijk om uw Digikoppeling-adapter volledig aan ‘de achterkant’ te koppelen met het interne systeem die de adapter gaat voeden met zaakberichten, vóórdat u het CPA gaat aanmaken en inlezen.

Controleren koppelingen op koppelvlakken

Om zeker te weten dat de koppelingen correct zijn gelegd kunt u het volgende doen.

 • Voor ebMS (na inladen van het CPA aan beide kanten): stuur een ebMS-Ping Message (let op: dit is geen ICMP-bericht), als de koppeling werkt krijgt u een Pong Message terug.

Aandachtspunten

Netwerkpad inregelen

Zorg ervoor dat alle systemen en netwerkcomponenten die gebruikt worden bij de koppeling in beeld zijn. Let hierbij ook op verschillen in inkomende en uitgaande IP-adressen. Wij adviseren hiervoor een netwerkoverzicht te maken waarin ondubbelzinnig alle berichtenstromen over de hele keten met bijbehorende systemen, netwerkcomponenten en IPadressen worden vermeld.

Zorg ervoor dat contactgegevens van alle betrokken beheerorganisaties bekend zijn. 

Let op dat componenten als firewalls, loadbalancers, proxies, DNS, IP-ranges goed zijn ingesteld. De betrokken componenten dienen geschikt te zijn voor verkeer met tweezijdig-TLS met PKIoverheid-certificaten.

Let op! 
Richt het netwerkpad voor de productieomgeving, indien mogelijk, ook direct bij deze stap in.

Interne berichtverwerkingsproces inregelen

Mogelijk heeft uw organisatie vergelijkbare ontwikkeltrajecten in het verleden meegemaakt, gebruik de ervaring die daar is opgedaan. Raadpleeg eventueel de leveranciers van uw IT-systemen voor ondersteuning bij aanpassingen van systemen.

Indien gewenst kan in het proces van versturen van zaakberichten eerst worden vastgesteld of de burger een MijnOverheid-account heeft via de Profielservice. 

Zorg ervoor dat systemen belast met het versturen van berichten naar de burger niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden. 

Realiseren aansluiting koppelvlakken Lopende zaken

De omgeving die gekoppeld gaat worden aan de preproductieomgeving van MijnOverheid voor Lopende Zaken dient op functioneel gebied productie-like te zijn, maar dient losgekoppeld te zijn van productiesystemen. 

Naast het uitvoeren van een procesmatige test kan uw organisatie eventuele aanvullende testen uitvoeren rondom performance en security op uw eigen systemen. Performancetesten worden niet toegestaan op de omgeving van MijnOverheid, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Voor het aanmaken van een CPA via het CPA Register ten behoeve van de ebMS-koppeling dient u een Consumerspecificatie op te stellen, hieronder volgt een voorbeeld van een Consumerspecificatie.


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<osb-ebms-service-specificatie>
<parameters name="SR">
<parameter name="PartyName">[uw_organisatie_naam]</parameter>
<parameter name="PartyId">[uw_oin]</parameter>
<parameter name="PartyRef"/>
<parameter
name="EndpointUri">[uw_endpoint_voor_lopendezaken_koppeling]</parameter>
<parameter name="ClientCert">
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
[uw_client_certificaat_data]
</KeyInfo>
</parameter>
<parameter name="ServerCert">
<KeyInfo xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
[uw_server_certificaat_data]
</KeyInfo>
</parameter>
</parameters>
</osb-ebms-service-specificatie>

Let op: Het correct aanmaken van de Consumerspecificatie is uw verantwoordelijkheid. Indien u hierin fouten maakt werkt de (preproductie) koppeling niet. Indien u gebruik maakt van de diensten van een provider maak met deze partij goede afspraken.

Connectiviteitstest op koppelvlak Lopende Zaken

Voor het controleren van de koppeling tussen twee ebMS-adapters kan een ebMS-Ping Message gebruikt worden, hieronder volgt een voorbeeld van een dergelijk Ping Message. 


 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<MessageMetadataDocument documentId="PingMMD" protocol="ebXML"
protocolVersion="2.0">
<Metadata name="From" type="string">[uw_oin/PartyID]</Metadata>
<Metadata name="To" type="string">[lz_oin/PartyID]</Metadata>
<Metadata name="Service">urn:oasis:names:tc:ebxml-msg:service</Metadata>
<Metadata name="Action" type="string">Ping</Metadata>
<Metadata name="CPAId">[CPA_ID_tussen_uw_organisatie_en_BB]</Metadata>
</MessageMetadataDocument>

Planning

Het is belangrijk dat u een heldere planning opstelt en u uzelf ervan verzekerd dat er voldoende (technische) kennis binnen uw organisatie aanwezig is om de aansluiting te realiseren. 

Controleer of de planning, zoals in stap 1 gemaakt, nog actueel is.

Resultaat

Na afloop van stap 2 heeft u de volgende zaken geregeld:

 • Het interne proces en systeem om zaakberichten op te stellen is ingeregeld
 • Er is een interne gebruikersacceptatietest afgerond
 • Er is een aansluiting op de preproductieomgeving van MijnOverheid gemaakt

Fase 3: Testen aansluiting preproductieomgeving

Middelen

Voor deze stap heeft u het volgende nodig:

 • Checklist Testen Lopende Zaken
 • Test DigiD-accounts
 • Toegang tot https://preprod.mijnoverheid.nl (preproductie burgerportaal MijnOverheid).

De volgende omgevingen moeten beschikbaar en reeds met elkaar gekoppeld zijn:

 • Acceptatieomgeving/preproductieomgeving van uw organisatie
 • Preproductieomgeving MijnOverheid.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde.

Verkrijgen test DigiD-accounts

Om de gehele keten, vanuit uw organisatie naar MijnOverheid tot de burger, te kunnen testen, is het noodzakelijk om test DigiD-accounts in bezit te hebben. Een test DigiD-account is gekoppeld aan een test-BSN. 

Uw organisatie dient in de ketentest berichten te versturen naar dit test-BSN, zodat u vervolgens met het test DigiD-account kunt inloggen op de preproductieomgeving van MijnOverheid en het zaakbericht kunt inzien, zoals de burger dat zal zien.

Indien uw organisatie een DigiD-aansluiting heeft, dan heeft u een aantal test DigiD-accounts in bezit. Deze kunt u gebruiken voor de ketentest. Indien uw organisatie geen DigiD-aansluiting heeft of de test DigiD-accounts niet kan achterhalen, kunt u contact opnemen met het Logius.

Leveranciersaansluiting

Als IT-leverancier kunt u contact opnemen met het Servicecentrum van Logius indien u niet beschikt over test DigiD-accounts.

Systemen gereed maken voor ketentest

Voor aanvang van de ketentest is het van belang om de benodigde testdata te genereren. Koppel deze testdata aan de beschikbare test-BSN’s. Verder is het belangrijk dat met de test DigiD-accounts ingelogd wordt op de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid (https://preprod.mijnoverheid.nl) om accounts te registeren, op die manier worden de test-BSN’s in het systeem geladen en kunnen zaakberichten naar deze BSN’s gestuurd worden. 

Neem het Checklist Testen Lopende Zaken en eventueel uw eigen testplan goed door om interne systemen en processen voor te bereiden en de zaak- en vraagberichten klaar te zetten waarmee de verschillende scenario’s getest gaan worden. 

Initiëren en uitvoeren ketentesten

Zodra u zich ervan verzekerd heeft dat de koppelingen tussen de systemen van uw organisatie en MijnOverheid succesvol zijn gelegd en alle voorbereidende werkzaamheden voor de ketentest zijn verricht, kan de ketentest geïnitieerd worden.

Neem per e-mail contact op met Logius en stem de periode af waarin de testen plaats gaan vinden. 

Let op: Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het volledig en juist uitvoeren van de testen.
In het Checklist Testen Lopende Zaken staat wat er minimaal getest moet worden en waarover gerapporteerd dient te worden richting Logius. 

Invullen en opsturen testrapport

Vul het testrapport volledig in zoals aangegeven in het Checklist Testen Lopende Zaken en stuur het op naar Logius. Indien het testrapport volgens Logius geen positief testresultaat weergeeft, zal Logius uw organisatie vragen om de (resterende) onderdelen van de test, na eventuele aanpassingen aan uw systeem, opnieuw uit te voeren.

Leveranciersaansluiting
Als IT-leverancier dient u ook het testrapport te laten beoordelen door Logius. Tevens kunt u op basis van een goedgekeurd testrapport dit laten opnemen in de software catalogus van GEMMA  (indien u gemeente als doelgroep heeft) https://www.softwarecatalogus.nl/.

Indien Logius uw testrapport heeft goedgekeurd dan is de ketentest succesvol afgerond. Uw organisatie kan nu beginnen met de aansluiting op productie.

Aandachtspunten

Naast het testrapport waar Logius een oordeel over geeft is het belangrijk om uw interne systemen en processen, waar alleen uw organisatie zicht op heeft, succesvol te testen. Controleer of de zaakberichten naar verwachting worden weergegeven in het burgerportaal van MijnOverheid.

Resultaat

Na afloop van stap 3 heeft u heeft u het volgende bereikt:

 • de ketentest is succesvol afgerond

Fase 4: Aansluiten op productieomgeving

Middelen

Leveranciersaansluiting
Als IT-leverancier kunt u geen productieaansluiting realiseren ten behoeve van uw systeemontwikkeling. Deze stap is voor u niet van belang.

De volgende omgevingen moeten beschikbaar zijn voordat uw organisatie kan aansluiten op de productieomgeving van MijnOverheid:

 • Productieomgeving van uw organisatie
 • Productieomgeving MijnOverheid

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde. Deze stappen zijn bijna gelijk aan de acties die nodig zijn voor het aansluiten op de preproductieomgeving. 

Netwerkpad inregelen

Richt het netwerkpad in en regel de connectiviteit met de productiesystemen van MijnOverheid wanneer u dit nog niet gedaan heeft bij stap 2.

Realiseren aansluiting koppelvlakken Lopende Zaken

Met de identificerende servicenaam (ID) die te vinden is in de Handreiking Connectiviteit, kunt u het productie CPA aanmaken. De procedure hiervoor is gelijk aan die zoals bij het aansluiten van de preproductie omgeving.

Zodra u het CPA heeft laten genereren, stuurt u deze per e-mail naar Logius. Geef hierbij uw contactgegevens en het gebruikte OIN door. Logius zorgt ervoor dat het CPA bij Lopende Zaken van MijnOverheid wordt ingeladen, zodra dit is gebeurd ontvangt u hier per e-mail een bericht van. U zorgt ervoor dat het CPA ingeladen wordt in uw Digikoppeling-adapter.

Zie voor extra informatie ook de generieke Digikoppelingaansluitprocedure in de Handleiding Digikoppeling.

Initiëren en uitvoeren limited productierun (LPR)

De limited productierun is het eerste gebruik van de nieuwe koppelingen in productie. Logius verplicht u om een beperkte productietest uit te voeren, voordat uw organisatie het kanaal Lopende Zaken van MijnOverheid volledig in zet voor communicatie met de burger. In deze beperkte  productierun dienen alle koppelingen die zijn gelegd gecontroleerd te worden. 

Voor de LPR selecteert uw organisatie zelf een aantal betrokkenen bij het aansluitproject. In de productierun worden BSN’s van de betrokkenen gebruikt en worden hieraan één of meerdere zaakberichten gestuurd om de keten te controleren. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5 van het Checklist Testen Lopende Zaken.

Limited productierun succesvol afgerond

U geeft bij Logius aan dat de productieberichten succesvol zijn afgeleverd.

Bijwerken beheerdocumentatie

Door de aansluiting op Lopende Zaken wijzigt de beheerdocumentatie. Binnen uw organisatie moet u hiernaar laten kijken, het is belangrijk dat er in uw organisatie voldoende (technische) kennis aanwezig blijft als uw aansluiting op Lopende Zaken in productie is. 

Helpdesk instrueren

Bij het inzetten van een nieuw kanaal om burgers te bereiken, dient uw organisatie voorbereid te zijn op vragen van burgers hierover. Zorg ervoor dat uw helpdesk hiervoor is ingericht en bekend is met de nieuwe voorziening, de (on)mogelijkheden hiervan en bijbehorende processen.

Communicatie campagne afstemmen

Mogelijk heeft uw organisatie de wens om een communicatie campagne op te zetten rondom de nieuwe aansluiting op Lopende Zaken van MijnOverheid. Zoek hierbij afstemming met Logius, met het oog op de inhoud van de uiting, alsmede het inzichtelijk krijgen van mogelijke piekbelasting en waarborgen van continuïteit van de dienstverlening. 

Aandachtspunten

Wanneer uw organisatie aangesloten is op de productiesystemen van MijnOverheid is het van belang de verantwoordelijkheden van uw organisatie en die van Logius goed te kennen. Daarnaast is het essentieel om up to date contactgegevens van elkaar te hebben, zeker in geval van calamiteiten. Hiertoe dient het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) en de Service Niveau Overeenkomst (SNO) die u heeft met MijnOverheid.

Geef wijzigingen (in systemen, contactgegevens of andere zaken die de dienstverlening in de keten raken) ruim op tijd aan. 

Resultaat

Aan het einde van stap 4 zijn de volgende punten bereikt:

 • limited productierun is succesvol afgerond
 • uw beheerdocumentatie is bijgewerkt
 • uw organisatie is succesvol aangesloten en kan zaakberichten afleveren aan burgers via Lopende Zaken van MijnOverheid

Contact

Indien u meer informatie wenst over de Lopende Zaken functionaliteit van MijnOverheid, neem dan contact op met Logius.