Main content

Deze pagina beschrijft het aansluitproces op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Deze pagina vormt samen met de pagina API documentatie WOZ-inzage een eenheid waarin functioneel, technisch en procedureel wordt beschreven wat aansluiten inhoudt.

Versiegegevens

Publicatiedatum: 20 juli 2020
Versie: 1.3

Inleiding

Doelgroep

Deze pagina richt zich op:

 1. Gemeenten die hun WOZ-registraties willen ontsluiten op MijnOverheid.
 2. Leveranciers die voor en in opdracht van deze gemeenten een aansluiting realiseren op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid.

Leeswijzer

Deze handleiding bestaat uit een aansluitproces van vier stappen. Elk hoofdstuk beschrijft een van die vier stappen. In de paragrafen leest u een beschrijving van de substappen.

Let op!
Belangrijke aandachtspunten in het aansluitproces worden aangegeven met het kopje 'Let op!'

Leveranciersaansluiting
Waar de leveranciersaansluiting afwijkt van een aansluiting van een overheidsorganisatie, daar wordt dit aangegeven met een kopje 'Leveranciersaansluiting'.

Suggesties

Logius vindt het belangrijk dat u snel en zonder problemen aan kunt sluiten op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Deze handleiding helpt u daarbij. Heeft u suggesties om dit proces verder te verbeteren? Stuur die dan op naar het Servicecentrum Logius.

Algemene informatie over het aansluitproces

Het aansluitproces beschrijft alle handelingen die u moet uitvoeren om met succes op WOZ-inzage van MijnOverheid aan te sluiten. Het stappenplan bestaat uit vier stappen.

 • Stap 1: voorbereiding
 • Stap 2: aansluiten op Preproductie
 • Stap 3: testen op Preproductie
 • Stap 4: aansluiten op Productie

Verderop vindt u de beschrijving van deze stappen.

Onderdelen bij elke procesfase

Elke stap bestaat uit een aantal standaard onderdelen. Hieronder vindt u een korte beschrijving van de standaard paragrafen per stap.

Middelen

Bij het onderdeel ‘Middelen’ leest u wat uw organisatie nodig heeft om deze stap zo goed mogelijk te kunnen zetten. Onder middelen verstaan we de informatie en de documenten die u via Logius krijgt. Onder middelen verstaan we ook overige faciliteiten, waar u zelf voor moet zorgen om het aansluitproces te kunnen doorlopen.

Stappen

Hier vindt u een beschrijving van alle stappen die u per procesfase moet doen. Deze acties staan in chronologische volgorde. Zo zorgen we ervoor dat u niets in het aansluitproces vergeet.

Aandachtspunten

Bij het onderdeel ‘Aandachtspunten’ staan de zaken waarmee u in een procesfase rekening moet houden.

Resultaat

In dit onderdeel beschrijven wij het resultaat van de procesfase. Zo kunt u zelf checken of u dit resultaat heeft behaald.

Doorlooptijd

De doorlooptijd van het aansluitproces hangt van een aantal zaken af, waaronder:

 • beschikbare aansluitcapaciteit bij Logius
 • het aanmelden bij Digikoppeling en verkrijgen van het OIN (OrganisatieIdentificatieNummer), dit geldt alleen voor overheidsorganisaties. Private partijen kunnen zich niet aanmelden bij Digikoppeling en hebben voldoende aan een PKIoverheid-certificaat met een HRN (HandelsRegisterNummer)
 • de aanvraag van PKIoverheid-certificaten met OIN of HRN
 • beschikbare capaciteit binnen uw eigen organisatie en/of leverancier
 • flexibiliteit van applicaties en systemen binnen uw organisatie
 • beschikbare kennis over uw systemen en de gebruikte standaarden

Documentatie

U vindt alle documenten die u voor het aansluiten nodig heeft bij de documentatie.

Benodigde documentatie voor een aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit is:

Bovenstaande documenten kunnen verwijzingen bevatten naar relevante documentatie met betrekking tot Digikoppeling en PKIoverheid.

Overige documentatie die u ontvangt wanneer uw organisatie is geïdentificeerd en geauthenticeerd door Logius:

 • Handreiking Connectiviteit MijnOverheid
 • Technische bestanden WOZ-inzage

Fase 1: De voorbereiding

In dit hoofdstuk worden de voorbereidende activiteiten genoemd die uitgevoerd moeten worden om op een weloverwogen manier te kunnen beginnen met de daadwerkelijke aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid.

Middelen

Raadpleeg alle relevante documentatie die Logius beschikbaar stelt met betrekking tot de WOZ-inzage functionaliteit. Zo krijgt u inhoudelijk een goed beeld en weet u wat er moet gebeuren om een aansluiting te realiseren. Verder kunt u bij deze stap denken aan een standaard invoerings- of stappenplan die binnen uw organisatie bij projecten wordt gebruikt.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle stappen die nodig zijn in chronologische volgorde.

Aanmelden bij Digikoppeling

Digikoppeling is randvoorwaardelijk voor het aansluiten op MijnOverheid WOZ-inzage. Sommige organisaties hebben reeds Digikoppeling (ebMS/WUS) geïmplementeerd. U bent dan in het bezit van een OIN en een Digikoppeling (WUS) compliant adapter? Dan kan de onderstaande stap worden overgeslagen.

Heeft uw organisatie nog geen Digikoppeling? Door uw organisatie aan te melden bij Logius krijgt u toegang tot het Serviceregister en ontvangt u een OrganisatieIdentificatieNummer (OIN). Het OIN is noodzakelijk bij het aanvragen van PKIoverheid-certificaten en invullen van het Aanvraagformulier MijnOverheid WOZ-inzage. Daarnaast dient u een Digikoppeling adapter te selecteren.

Leveranciersaansluiting Als IT-leverancier kunt u per definitie geen OIN verkrijgen, u kunt deze taak dus overslaan.

PKIoverheid-certificaten aanvragen

Met behulp van PKI-certificaten is de informatie die personen en organisaties over het internet sturen, beveiligd op een hoog niveau van betrouwbaarheid. Meer informatie hierover vindt u op www.logius.nl/pkioverheid.

Bepaal of u PKIoverheid-certificaten bij een certificaatverstrekker moet aanvragen of controleer of u bestaande PKIoverheid-certificaten kunt hergebruiken.

NB: Als u gebruik maakt van een reeds geïmplementeerde Digikoppeling adapter kunnen PKIoverheid-certificaten vaak hergebruikt worden.

Heeft u al PKIoverheid-certificaten? Dan kunt u nieuwe PKIoverheid-certificaten bij uw certificaatverstrekker aanvragen. U moet mogelijk voor uw preproductie-/acceptatieomgeving en de productieomgeving verschillende certificaten aanvragen.

Let op! 
Het aanvragen van PKIoverheid-certificaten kunt u het beste zo vroeg mogelijk in het aansluitproces doen, omdat het een aantal weken kan duren voor uw registratie als nieuwe abonnee rond is. De uitgifte van de certificaten verloopt overigens sneller als uw organisatie al abonnee is bij een PKIoverheid-certificaatverstrekker.

Let op! 
Bij het aanvragen van PKIoverheid-certificaten voor koppeling met de WOZ-inzage, moeten de domeinnamen van de systemen die gekoppeld worden bekend zijn. Deze kunnen later niet meer worden gewijzigd in het certificaat. Tevens dient het OIN opgenomen te worden in het PKIoverheid-certificaat, dit moet expliciet aangegeven worden in de aanvraag bij uw TSP certificaatverstrekker).

Leveranciersaansluiting 
Als IT-leverancier dient u een certificaat inclusief HandelsRegisterNummer (HRN) bij uw certificaatverstrekker aan te vragen. Dit 20-cijferige nummer wordt door uw certificaatverstrekker afgeleid uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en opgenomen in het Subject.SerialNumber veld van het certificaat. Het HRN is noodzakelijk bij het invullen van het Aanvraagformulier MijnOverheid WOZ-inzage en dient opgenomen te worden in het PKIoverheid-certificaat.

Resultaat

Aan het einde van deze voorbereiding heeft u:

 • Een aansluiting op Digikoppeling
 • Beschikt u over een PKIoverheid certificaat met een OIN
 • Heeft u een goed overzicht van de relevante documentatie en de te verwachten hoeveelheid werk voor het aansluiten op de WOZ-inzage van MijnOverheid

Fase 2: Aansluiten op preproductieomgeving

Middelen

Voor deze stap heeft u de volgende documenten nodig:

 • Aanvraagformulier MijnOverheid WOZ-inzage
 • API-specificatie WOZ-inzage
 • Technische bestanden WOZ-inzage (WSDL en XSD’s)

U kunt deze documenten vinden via: http://www.logius.nl/domeinen/interactie/MijnOverheid en http://www.logius.nl/DigiKoppeling. De WSDL en XSD's ontvangt u van Logius nadat u het aanvraagformulier heeft ingediend en deze is goedgekeurd.

De volgende omgevingen moeten beschikbaar zijn:

 • Acceptatieomgeving/preproductieomgeving van uw organisatie.
 • Preproductieomgeving MijnOverheid.

Stappen om te komen tot een aansluiting op WOZ-inzage op MijnOverheid

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde.

Aanvraagformulier MijnOverheid WOZ-inzage insturen

De aanvraag voor MijnOverheid wordt online ingevuld op https://logius.nl/domeinen/interactie/mijnoverheid/aanvraagformulier-mijnoverheid-woz-inzage. U dient dit formulier na invullen te printen en met ondertekening per post naar Servicecentrum Logius te sturen. We vragen u dit per post te doen, omdat Logius de originele handtekening nodig heeft.

De belangrijkste informatie (naast contactgegevens) die u moet invullen op het formulier zijn het endpoint van de webservice en de in- en uitgaande IP-adressen van de webservice.

Servicecentrum Logius keurt de aanvraag goed op basis van volledigheid en juistheid. Als het formulier is verwerkt, ontvangt u direct een aantal gegevens:

 • Test DigiD-accounts
 • Gebruikersnaam en wachtwoord voor https://preprod.mijn.overheid.nl, dit is de preproductieomgeving waarin uw organisatie bij het testen (stap 3 van het aansluitproces) kan zien hoe de antwoorden van uw webservice weergegeven worden in de WOZ-inzage op MijnOverheid
 • Handreiking Connectiviteit MijnOverheid
 • Technische bestanden WOZ-inzage

Netwerkpad inregelen

Raadpleeg de Handreiking Connectiviteit MijnOverheid voor de benodigde informatie om een verbinding te leggen met systemen van MijnOverheid.

WOZ-webservice ontwikkelen

U moet ervoor zorgen dat er binnen uw organisatie een webservice beschikbaar komt die in het juiste formaat antwoordberichten met WOZ-gegevens levert aan MijnOverheid. Hiervoor heeft u de Technische Bestanden en de API documentatie WOZ-inzage nodig.

Dit betekent mogelijk dat er systemen aangeschaft, ontwikkeld, aangepast, geconfigureerd moeten worden, zodat een elektronische berichtenstroom tot stand kan komen en aangesloten kan worden op het koppelvlak WOZ-inzage van MijnOverheid.

Let op! 
Logius raadt aan om een ontwerp te maken van de functionele scenario’s inclusief de beoogde berichten en betrokken interne processen. Het ontwerp kan dienen als input voor de interne acceptatietest.

Interne acceptatietest WOZ-webservice

Zodra u klaar bent met het realiseren van de webservice, kunt u op basis van het ontwerp en het programma van eisen dat bij aanvang van het project is opgesteld, de webservice intern testen en accepteren.

U voert deze acceptatietest zelf uit. Met deze test bepaalt u of uw organisatie kan omgaan met de te versturen en te ontvangen berichten.

Aandachtspunten

Netwerkpad inregelen

Zorg er voor dat alle systemen en netwerkcomponenten die gebruikt worden bij de koppeling in beeld zijn. Let hierbij ook op verschillen in inkomende en uitgaande IP-adressen. Maak hiervoor een netwerkoverzicht waarin ondubbelzinnig alle berichtenstromen over de hele keten met bijbehorende systemen, netwerkcomponenten en IP-adressen worden vermeld.

Zorg ervoor dat contactgegevens van alle betrokken beheerorganisaties bekend zijn.

Let op dat componenten als firewalls, loadbalancers, proxies, DNS, IP-ranges goed zijn ingesteld. De betrokken componenten dienen geschikt te zijn voor verkeer met tweezijdig-TLS met PKIoverheid-certificaten. Zo dient u voor ter controle de PKIoverheid hiërarchie ingelezen te hebben, zie hiervoor: l/domeinen/toegang/pkioverheid/hoe-werkt-het/stamcertificaat-installeren.

Let op! 
Richt het netwerkpad voor de productieomgeving, indien mogelijk, ook direct bij deze stap in.

WOZ-webservice ontwikkelen

Mogelijk heeft uw organisatie vergelijkbare ontwikkeltrajecten in het verleden meegemaakt, gebruik de ervaring die daar is opgedaan. Raadpleeg eventueel de leveranciers van uw IT-systemen voor ondersteuning bij aanpassingen van systemen. Zorg ervoor dat systemen belast met het versturen van berichten naar MijnOverheid niet door onbevoegden gebruikt kunnen worden.

Realiseren aansluiting

De omgeving die gekoppeld gaat worden aan de preproductieomgeving van MijnOverheid dient op functioneel gebied productie-like te zijn, maar dient losgekoppeld te zijn van productiesystemen.

Naast het uitvoeren van een procesmatige test kan uw organisatie eventuele aanvullende testen uitvoeren rondom performance en security op uw eigen systemen. Performancetesten worden niet toegestaan op de omgeving van MijnOverheid, tenzij daar uitdrukkelijk toestemming voor is gegeven.

Resultaat

Na afloop van stap 2 heeft u de volgende zaken geregeld:

 • Het interne proces en systeem om berichten op te stellen is ingeregeld.
 • Er is een interne gebruikersacceptatietest afgerond.
 • Uw organisatie heeft toegang tot de preproductieomgeving van MijnOverheid.
 • Het endpoint van uw webservice is ingeladen in de preproductieomgeving van MijnOverheid.

Fase 3: Testen aansluiting preproductieomgeving

Middelen

Voor deze stap heeft u het volgende nodig:

De volgende omgevingen moeten beschikbaar en reeds met elkaar gekoppeld zijn:

 • Acceptatieomgeving/preproductieomgeving van uw organisatie
 • Preproductieomgeving MijnOverheid.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde.

Verkrijgen test DigiD-accounts

Om de gehele keten, vanuit uw organisatie naar MijnOverheid tot de burger, te kunnen testen, is het noodzakelijk om test DigiD-accounts in bezit te hebben. Een test DigiD-account is gekoppeld aan een test-BSN.

Uw organisatie dient in de ketentest berichten te versturen naar dit test-BSN, zodat u vervolgens met het test DigiD-account kunt inloggen op de preproductieomgeving van MijnOverheid en het zaakbericht kunt inzien, zoals de burger dat zal zien.

Indien uw organisatie een DigiD-aansluiting heeft, dan heeft u een aantal test DigiD-accounts in bezit. Deze kunt u gebruiken voor de ketentest. Indien uw organisatie geen DigiD-aansluiting heeft of de test DigiD-accounts niet kan achterhalen, kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius.

Leveranciersaansluiting 
Als IT-leverancier kunt u contact opnemen met het Servicecentrum Logius indien u niet beschikt over test DigiD-accounts.

Testslot aanvragen

Zodra uw webservice de interne acceptatie is doorgekomen en het netwerkpad is ingeregeld (met name het uitgaande IP-adres van MijnOverheid toegang geven tot uw webservice), kan aangevangen worden met het testen.

Neem hiervoor per e-mail contact op met het Servicecentrum Logius en stem de periode af waarin de testen plaats kunnen vinden.

Systemen gereed maken voor ketentest

Voor aanvang van de ketentest is het van belang om de benodigde testdata te genereren. Koppel deze testdata aan de beschikbare test-BSN’s. Verder is het belangrijk dat met de test DigiD-accounts ingelogd wordt op de preproductieomgeving burgerportaal van MijnOverheid (https://preprod.mijn.overheid.nl) om accounts te registeren, op die manier worden de test-BSN’s in het systeem geladen en kunnen WOZ-gegevens behorende bij deze BSN’s worden getoond.

Neem het Checklist testen WOZ-inzage en eventueel uw eigen testplan goed door om interne systemen en processen voor te bereiden en de WOZ-gegevens klaar te zetten waarmee de verschillende scenario’s getest gaan worden.

Initiëren en uitvoeren ketentesten

Zodra u zich ervan verzekerd heeft dat de koppelingen tussen de systemen van uw organisatie en MijnOverheid succesvol zijn gelegd en alle voorbereidende werkzaamheden voor de ketentest zijn verricht, kan de ketentest geïnitieerd worden.

In het Checklist testen WOZ-inzage staat wat er minimaal getest moet worden en waarover gerapporteerd dient te worden richting Logius.

Let op! 
Uw organisatie is zelf verantwoordelijk voor het volledig en juist uitvoeren van de testen.

Invullen en opsturen testrapport

Vul het testrapport volledig in zoals aangegeven in het Checklist testen WOZ-inzage en stuur het op naar het Servicecentrum Logius. Indien het testrapport volgens Logius geen positief testresultaat weergeeft, zal Logius uw organisatie vragen om de (resterende) onderdelen van de test opnieuw uit te voeren.

Indien Logius uw testrapport heeft goedgekeurd dan is de ketentest succesvol afgerond. Uw organisatie kan beginnen met de aansluiting op productie.

Aandachtspunten

Naast het testrapport waar Logius een oordeel over geeft is het belangrijk om uw interne systemen en processen, waar alleen uw organisatie zicht op heeft, succesvol te testen. Controleer of de WOZ-gegevens en taxatieverslagen naar verwachting worden weergegeven in het burgerportaal van MijnOverheid.

Controleer of de planning, zoals in stap 1 gemaakt, nog actueel is.

Resultaat

Na afloop van stap 3 heeft u heeft u het volgende bereikt:

 • de ketentest is succesvol afgerond

Fase 4: Aansluiten op productieomgeving

Middelen

Leveranciersaansluiting Als IT-leverancier kunt u geen productieaansluiting realiseren ten behoeve van uw systeemontwikkeling. Deze stap is voor u niet van belang.

De volgende omgevingen moeten beschikbaar zijn voordat uw organisatie kan aansluiten op de productieomgeving van MijnOverheid:

 • Productieomgeving van uw organisatie;
 • Productieomgeving MijnOverheid.

Stappen

In deze paragraaf vindt u alle genoemde stappen in chronologische volgorde. Deze stappen zijn bijna gelijk aan de acties die nodig zijn voor het aansluiten op de preproductieomgeving.

Netwerkpad inregelen

Richt het netwerkpad in en regel de connectiviteit met de productiesystemen van MijnOverheid wanneer u dit nog niet gedaan heeft bij stap 2. Zie ook de Handreiking Connectiviteit.

Initiëren en uitvoeren limited productierun (LPR)

De limited productierun is het eerste gebruik van de nieuwe koppelingen in productie. In deze beperkte productierun dienen alle koppelingen die zijn gelegd gecontroleerd te worden.

Voor de LPR selecteert uw organisatie zelf een aantal betrokkenen bij het aansluitproject. In de productierun worden de verschillende vraagantwoordscenario’s gecontroleerd. De betrokkenen loggen hiervoor in op MijnOverheid met hun eigen DigiD-account. Zolang de koppeling tussen de Landelijke Voorziening WOZ en MijnOverheid niet is gelegd, moeten betrokkenen in bezit zijn van een koophuis in de aansluitende gemeente. Zie voor meer informatie de Checklist testen WOZ-inzage.

Indien u een technisch probleem constateert bij het uitvoeren van de LPR, breng Logius dan op de hoogte, zodat eventueel de koppeling ongedaan kan worden gemaakt.

Limited productierun succesvol afgerond

U geeft bij Logius aan dat de productieberichten succesvol zijn afgeleverd.

Bijwerken beheerdocumentatie

Door de aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit wijzigt de beheerdocumentatie. Binnen uw organisatie moet u hiernaar laten kijken, het is belangrijk dat er in uw organisatie voldoende (technische) kennis aanwezig blijft als uw aansluiting op de WOZ-inzage functionaliteit in productie staat.

Helpdesk instrueren

Bij het inzetten van een nieuw kanaal om burgers te bereiken, dient uw organisatie voorbereid te zijn op vragen van burgers hierover. Zorg ervoor dat uw helpdesk hiervoor is ingericht en bekend is met de nieuwe voorziening, de (on)mogelijkheden hiervan en bijbehorende processen.

Communicatie campagne afstemmen

Mogelijk heeft uw organisatie de wens om een communicatie campagne op te zetten rondom de nieuwe aansluiting op de WOZ-inzage van MijnOverheid. Zoek hierbij afstemming met Logius, met het oog op de inhoud van de uiting, alsmede het inzichtelijk krijgen van mogelijke piekbelasting en waarborgen van continuïteit van de dienstverlening.

Aandachtspunten

Wanneer uw organisatie aangesloten is op de productiesystemen van MijnOverheid is het van belang de verantwoordelijkheden van uw organisatie en die van Logius goed te kennen. Daarnaast is het essentieel om up to date contactgegevens van elkaar te hebben, zeker in geval van calamiteiten. Hiertoe dient het Dossier Afspraken en Procedures (DAP) en de Service Niveau Overeenkomst (SNO) die u heeft met MijnOverheid.

Geef wijzigingen (in systemen, contactgegevens of andere zaken die de dienstverlening in de keten raken) ruim op tijd aan.

Resultaat

Aan het einde van stap 4 zijn de volgende punten bereikt:

 • Limited productierun is succesvol afgerond.
 • Uw beheerdocumentatie is bijgewerkt.
 • Uw organisatie is succesvol aangesloten en kan WOZ-gegevens en taxatieverslagen beschikbaar stellen aan burgers via MijnOverheid.

Contact

Indien u meer informatie wenst over de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid, neem dan contact op met Logius.