Main content

In het Instellingsbesluit Sturing Digitale Overheid dat geldt sinds 23 februari 2018 wordt de besturing van de digitale overheid beschreven. Het besluit is onder andere gebaseerd op deze uitgangspunten:

  • het functioneren van de overheid wordt steeds meer bepaald door digitalisering
  • de beleidsmatige vraagstukken van de digitale overheid kunnen alleen worden opgelost als zij gezamenlijk geagendeerd worden en digitaliseringsambities gezamenlijk worden opgepakt
  • de randvoorwaarden en samenwerking voor een overheidsbrede agenda voor het digitaliseren van het openbaar bestuur vragen om de juiste overlegstructuur

Organogram sturing van de digitale overheid

De sturing van de digitale overheid kent de volgende overleggen:

Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO)

Het OBDO adviseert aan de Staatssecretaris over het beleid van de digitale overheid, over het gebruik van digitale technologie als onderdeel beleidsontwikkeling en over de aansluiting van sectorale digitale ambities op generiek beleid. Het OBDO heeft daarnaast als taak het bevorderen van de interoperabiliteit (op advies van het Forum Standaardisatie). Deze organisaties zijn vertegenwoordigd: Directoraat Generaal Overheidsorganisaties van BZK (voorzitter), VNG, IPO, Unie van Waterschappen, de ministeries van EZK, J&V, SZW, VWS, OCW, I&W, CIO-Rijk, voorzitter PL.

Programmeringsraad Logius (PL)

De Programmeringsraad Logius adviseert het OBDO over de doorontwikkeling van de voorzieningen bij Logius. De PL heeft daarnaast als taak het opstellen van een concept-programmaplan voor de voorzieningen van Logius. Verder is de PL materieel opdrachtgever voor de voorzieningen van Logius. Deze organisaties zijn vertegenwoordigd: UWV/SVB, VNG, VWS, UvW, DUO, Pensioenfondsen, Belastingdienst, Beleidsdirectie I&O | BZK, Kamer van Koophandel, Afdeling financieel economische zaken van BZK. De algemeen directeur van Logius is adviserend lid van de PL.

Financiƫle Commissie Programmeringsraad Logius (FCPL)

Deze commissie adviseert de Programmeringsraad Logius over financiƫle onderwerpen. Zoals investeringsvoorstellen of het vaststellen van de tarieven van de voorzieningen van Logius.

Programmabureau PL

Het Programmabureau ondersteunt de Programmeringsraad Logius in haar werkzaamheden. Contact met het Programmabureau kunt u opnemen via postbus.pl@minbzk.nl.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.