Doorbelasting

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Vanaf 1 januari 2019 worden ook overige voorzieningen doorbelast aan de afnemers.

Op 22 december 2017 heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken als eigenaar van Logius de volgende tarieven (exclusief BTW) voor DigiD en MijnOverheid vastgesteld:

 • DigiD: 12,1 cent per succesvolle authenticatie, exclusief btw.
 • MijnOverheid: 45,4 cent per verwerkt bericht, exclusief btw (netto-tarief).
 • DigiD Machtigen wordt in 2018 niet in rekening gebracht.

De tarieven zijn gebaseerd op het totale geschatte verbruik van afnemers. Voor afnemers die geen prognose hebben aangeleverd, is het historisch verbruik

 • Nieuwsbericht Digicommissaris: Besluit Nationaal Beraad tariefstructuur doorbelasting MijnOverheid, DigiD en Digipoort (PDF | 23 kB)

In de Programmeringsraad van Logius worden de tarieven van DigiD, DigiD Machtigen en MijnOverheid voor 2019 met de afnemers van Logius besproken. Daarna worden de tarieven ter goedkeuring voorgelegd aan de eigenaar van Logius, dat is de secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Die stelt de tarieven voor 31 december 2018 vast.

Bruto- en netto-tarief MijnOverheid in 2019

Voor MijnOverheid is een bruto en netto tarief berekend. In 2018 betalen afnemers het netto tarief. Het bruto tarief bevat kosten die in 2018 door de Rijksoverheid worden gecompenseerd. In 2019 geldt deze compensatie niet meer. Dat betekent dat vanaf 2019 het bruto tarief voor MijnOverheid in rekening wordt gebracht.

Voor de voorzieningen DigiD, DigiD machtigen, MijnOverheid geldt het volgende facturatieproces.

December 2018 Vaststelling tarieven 2019
Maart 2019 Verzending voorschotfactuur 2019
Juni 2019 Verzending eindfactuur 2018
Juli 2019 Uitvraag prognoses 2020
Augustus 2019 Deadline aanleveren prognoses 2020
December 2019 Vaststelling tarief 2020
Maart 2020 verzending voorschotfactuur 2020
Juni 2020 Verzending eindfactuur 2019
 • U ontvangt per voorziening één factuur;
 • Sommige organisaties hebben meerdere aansluitingen op DigiD. Op de factuur voor DigiD staat het verwachte verbruik van álle aansluitingen die uw organisatie heeft. U ontvangt dus nog steeds één factuur als uw organisatie meerdere aansluitingen heeft. Hetzelfde geldt voor uw factuur voor MijnOverheid;
 • De eerste 999 gelukte authenticaties (DigiD) of verwerkte berichten (MijnOverheid) worden niet in rekening gebracht. Als uw geschatte verbruik gelijk aan of lager is dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u geen voorschotfactuur.

Vanaf 1 januari 2019 worden de Stelselcatalogus, Digimelding, Digikoppeling en Digilevering, Samenwerkende Catalogi, PKIoverheid en Digitoegankelijkheid door Logius doorbelast aan 13 departementen, IPO, VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en de Unie van Waterschappen. Individuele afnemers ontvangen dan ook geen factuur.

Voor al deze voorzieningen tezamen wordt één verdeelsleutel bepaald. Voor het bepalen van de verdeelsleutel gaat Logius uit van de omvang van de departementen en de medeoverheden zoals vermeld in de rijksbegroting. Er wordt geen tarief op basis van gebruik per afnemer berekend, omdat er geen directe koppeling kan worden gelegd met het profijt bij individuele afnemers.

Logius is verplicht om 21% btw te berekenen over de doorbelasting van DigiD, Digipoort, MijnOverheid en andere soortgelijke diensten aan organisaties die geen onderdeel uitmaken van de rijksoverheid. Dit is definitief vastgesteld door de belastinginspecteur.

Btw-plicht in 2018

Met de btw-plicht ontstaat het recht op btw-vooraftrek. Dit is het terugvorderen door Logius van aan leveranciers betaalde btw bij de belastinginspectie, waarna dit wordt verrekend met de afnemers buiten het rijk. In 2018 lukt het Logius niet om de btw-vooraftrek vooraf met afnemers te verrekenen en toch te voldoen aan de eisen van de Belastinginspectie. Het is wel mogelijk om de vooraftrek met terugwerkende kracht over 2018 te effectueren en het werkelijke bedrag af te rekenen met de afnemers begin 2019.

Dat betekent dat voor 2018 onderstaande werkwijze geldt voor organisaties die geen onderdeel uitmaken van de rijksoverheid:

 1. Logius stuurt de facturen voor 2018 met 21% btw aan organisaties buiten het Rijk.
 2. Logius werkt een werkwijze uit -in overleg met de Belastingdienst- waardoor Logius alsnog over 2018 btw terug kan vorderen.
 3. Op basis van de afgesproken werkwijze vordert Logius de betaalde btw over ondernemersdiensten terug.
 4. Begin 2019 ontvangen de organisaties een creditnota over 2018. De basis hiervoor is het werkelijk door Logius teruggevorderde btw-bedrag.
 5. Uit eerder berekeningen op basis van de begroting blijkt dat daarmee het effect van de btw-heffing voor veel organisaties buiten het Rijk gemiddeld 10% zal zijn in plaats van 21%. Deze 10% is een inschatting die mede afhankelijk is van de in 2018 werkelijk betaalde btw.

Voorwaarden

Logius heeft de (product)voorwaarden van DigiD en MijnOverheid aangepast aan de financieringsafspraken. De voorwaarden gelden vanaf 1 december 2017:

Tien veelgestelde vragen over de doorbelasting

Beide tarieven zijn als volgt tot stand gekomen: de kosten voor beheer en exploitatie zijn bij elkaar opgeteld en gedeeld door het verwachte gebruik. Dit levert een tarief op voor DigiD van 12,1 cent per succesvolle authenticatie en 45,4 cent per verwerkt bericht voor MijnOverheid. Beide tarieven zijn vastgesteld voor 2018 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De tarieven voor DigiD en MijnOverheid zijn exclusief BTW vastgesteld. Logius is BTW-plichtig. Dat betekent dat Logius BTW moet doorberekenen aan organisaties die niet onder de Rijksoverheid vallen. Wat deze BTW-plicht voor u als afnemer betekent, is afhankelijk van uw situatie. Voor meer informatie over de eventuele gevolgen voor uw organisatie verwijst Logius u naar uw financiële afdeling/belastingconsulent. U kunt ook contact opnemen met de koepelorganisatie voor uw domein/branche of de Belastingdienst.

Voor MijnOverheid is een bruto en netto tarief berekend. In 2018 betalen afnemers het netto tarief. Het bruto tarief bevat kosten die in 2018 door de Rijksoverheid worden gecompenseerd. In 2019 geldt deze compensatie niet meer. Dat betekent dat vanaf 2019 het bruto tarief voor MijnOverheid in rekening wordt gebracht. De tarieven voor 2019 worden naar verwachting in december van 2018 gepubliceerd.

U berekent het bedrag dat uw organisatie in 2018 moet betalen door uw verwachte verbruik te vermenigvuldigen met het tarief. Uw organisatie heeft in het vierde kwartaal van 2017 een verbruiksprognose aangeleverd. Als u niet in staat bent geweest om tijdig een prognose aan te leveren, kunt u uitgaan van uw historisch verbruik.

Uw organisatie betaalt een voorschotfactuur in 2018. Deze factuur betekent letterlijk een ‘voorschot op gebruik’. Dit voorschot is gebaseerd op de door uw organisatie aangeleverde verbruiksprognose of – indien dat niet op tijd gelukt is – het historisch verbruik.

Uw organisatie ontvangt de eindfactuur over 2018 uiterlijk in juni 2019. Op deze eindfactuur staat het werkelijk verbruik vermeld en het bedrag wat u definitief moet betalen over 2018.

Logius stuurt de factuur voor DigiD en de factuur voor MijnOverheid per e- mail naar de financiële administratie van uw organisatie. Indien er geen digitaal factuuradres beschikbaar is, stuurt Logius de factuur naar het fy- sieke vestigingsadres van uw organisatie. U kunt contact opnemen met Logius als u wilt weten welk adres gehanteerd wordt voor het verzenden van de factuur: doorbelasting@logius.nl.

De eerste 999 gelukte authenticaties (DigiD) of verwerkte berichten (MijnOverheid) worden niet in rekening gebracht. Als uw geschatte verbruik gelijk aan of lager is dan 999 afname-eenheden, ontvangt u geen voorschotfactuur. Mocht het werkelijk verbruik hoger uitvallen dan 999 afname-eenheden, dan ontvangt u alsnog een factuur voor het verbruik boven de 999 afname-eenheden.

In een aantal domeinen en branches heeft de koepelorganisatie aanvullende financieringsafspraken voor DigiD of MijnOverheid gemaakt. De leden van deze koepelorganisaties ontvangen voor deze voorzieningen geen factuur over 2018. Of dit voor uw organisatie geldt, hoort u van uw koepelorganisatie. U kunt hierover natuurlijk ook zelf contact opnemen met uw koepelorganisatie.

Het meer/minderverbuik gaat verrekend worden. Zodra er meer duidelijkheid is over de wijze van verrekening wordt dit op de website gepubliceerd.

 • Opzeggen van uw DigiD aansluiting kan door het invullen en onderte- kenen van het wijzigingsformulier DigiD.
 • Opzeggen van uw MijnOverheid aansluiting kan schriftelijk door een tekenbevoegd persoon van uw organisatie.
 • Als u uw aansluiting op DigiD of MijnOverheid vóór 1 december 2017 heeft opgezegd, ontvangt u geen factuur over 2018. Hetzelfde geldt conform de nu geldende aansluitvoorwaarden voor 2018: als u vóór 1 december 2018 opzegt, ontvangt u geen factuur over 2019.

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Deze financieringsafspraak is bedoeld om de digitale overheid veilig, bruikbaar en toekomstvast te houden en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).