Main content

Het Adviescollege ICT-toetsing (het voormalige BIT) heeft een advies gegeven over de Aanbesteding applicatiediensten Logius. De staatssecretaris van BZK heeft dit advies met een bestuurlijke reactie naar de Tweede Kamer gestuurd. Logius herkent zich in de adviezen en neemt de aanbevelingen mee in de verdere uitwerking van het traject.

Aanbesteding applicatiediensten Logius

De Aanbesteding applicatiediensten Logius omvat werkzaamheden voor de primaire applicaties van Logius, gericht op de digitale dienstverlening voor burgers en bedrijven, zoals DigiD en MijnOverheid. Die applicaties moeten beheerst en toekomstvast worden onderhouden en ontwikkeld. 

De aanbesteding is belangrijk voor Logius, omdat Logius hiermee zorgt voor rechtmatigheid, doelmatigheid en flexibiliteit in de contracten. Logius kiest voor een stapsgewijze aanpak om zo flexibel te kunnen inspelen op actuele situaties en ontwikkelingen en om stapeling van werkzaamheden te voorkomen. 

Advies AcICT en opvolging

Het AcICT heeft voor dit advies specifiek gekeken naar de zogenoemde NOK-strategie. Dat is een kaderstellend document dat richting geeft aan de nadere overeenkomsten, die onder de raamovereenkomst worden gesloten. Op basis van een conceptversie van dit document is het AcICT-advies aan Logius om gereed te zijn voor de uitvoering van de NOK-strategie. Hoe Logius omgaat met de adviezen van het AcICT staat beschreven in de in bestuurlijke reactie die naar de Kamer is gestuurd.

Het AcICT voerde het onderzoek tussen april en juli 2021 uit. Door de strakke planning en goede samenwerking kon parallel gewerkt worden, waardoor de aanbesteding volgens planning kon doorgaan. Vanuit Logius is het traject ondersteund door een intern begeleidingsteam dat de schakel vormde tussen het aanbestedingsteam en het AcICT en zo de samenwerking ondersteunde. Logius bedankt het AcICT voor het advies en waardeert dat het als kritische vriend heeft meegekeken bij dit belangrijke traject.

Vanuit het streven naar transparantie heeft Logius ervoor gekozen om een bestuurlijke reactie op te stellen en deze samen met het advies direct te publiceren, wat bij een advies optioneel is. Met de opvolging van het advies en de gekozen aanpak werkt Logius verder aan een betere digitale overheid.