Main content

Standaarden in de digitale samenleving

Standaarden zijn belangrijk voor de uitwisseling en beveiliging van gegevens in de digitale samenleving. Zoals er standaarden en normen bestaan voor allerlei gebruiksvoorwerpen, van stekkers tot speelgoed, zorgen digitale standaarden voor efficiënte en veilige gegevensoverdracht. Overheden, burgers, bedrijven en andere organisaties profiteren hiervan. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal uitwisselen van facturen, financiële rapportages of gegevens uit het kadaster.

Centrum voor Standaarden

Het Centrum voor Standaarden van Logius beheert en ontwikkelt verschillende standaarden die worden gebuikt binnen de Digitale Overheid. Dit zijn allemaal open standaarden. Het beheer en de ontwikkeling ervan gebeurt op basis van het BOMOS-model. Het Centrum voor Standaarden is mede-ontwikkelaar van BOMOS en geeft organisaties advies over de inzet ervan.

Open standaarden in beheer

Het Centrum voor Standaarden beheert en ontwikkelt de volgende open standaarden, domeinen met open standaarden en diensten die op open standaarden zijn gebaseerd:

Bureau Forum Standaardisatie

Bij Logius is ook het secretariaat en uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie gevestigd: Bureau Forum Standaardisatie. De medewerkers van dit bureau werken aan het mogelijk maken van de missie van het forum: interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector.

Voordelen open standaarden

Een belangrijk voordeel van open standaarden is hun brede toepasbaarheid voor zoveel mogelijk organisaties, burgers en bedrijven. Daarmee sluiten open standaarden optimaal aan op de behoeften van de gebruikers. Dit is de reden dat de overheid veel waarde hecht aan het gebruik ervan. Open standaarden bevorderen en vereenvoudigen de samenwerking en gegevensuitwisseling tussen organisaties (interoperabiliteit). Tegelijkertijd houden organisaties dankzij open standaarden de vrijheid om hun informatiesystemen naar eigen behoefte in te richten en kan er meer keuze ontstaan uit leveranciers.

Kenmerken open standaarden  

Open standaarden hebben de volgende vier kenmerken:

  • Documentatie over de standaard moet makkelijk en gratis, of tegen redelijke kosten, beschikbaar zijn.
  • Er mogen geen hindernissen zijn op het terrein van intellectueel eigendomsrecht.
  • Belanghebbenden moeten voldoende inspraakmogelijkheden hebben tijdens de (door)ontwikkeling van een standaard.
  • De onafhankelijkheid en duurzaamheid van de organisatie die een standaard beheert moet verzekerd zijn.

Standaarden die worden beheerd volgens de BOMOS-methode, hebben deze kenmerken. Dit maakt dat ze in aanmerking komen voor de lijst met verplichte open standaarden van het Forum Standaardisatie.