Open standaarden

Open standaarden zijn afspraken over de wijze waarop gegevens uitgewisseld worden. Overheden, bedrijven en burgers kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren. De openheid van deze afspraken zorgt ervoor dat de inhoud voor iedereen toegankelijk is en dat iedereen een voorstel tot wijziging kan indienen bij een beheerder van deze afspraken. Open standaarden zijn voor overheden de norm. Voor alle organisaties binnen de publieke sector geldt daarom een 'pas toe of leg uit' verplichting.

Voordelen

  • Een open standaard is publiekelijk beschikbaar. De specificaties van de standaard mogen vrij van licentierechten worden toegepast, gebruikt en gehanteerd.
  • Door open standaarden is informatie makkelijker digitaal uit te wisselen tussen overheden onderling en ook tussen overheid, bedrijven en burgers (interoperabiliteit).
  • Daarnaast zorgt het gebruik van open standaarden ervoor dat meer keuze kan ontstaan in leveranciers. Open standaarden zijn namelijk niet software specifiek, waardoor het de onafhankelijkheid van softwareleveranciers stimuleert.

Bureau Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) stimuleert het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Dit doet ze onder andere door het publiceren van de lijst met open standaarden die overheden moeten gebruiken. Het bureau is gehuisvest bij Logius.

Secretariaat Forum Standaardisatie

Bureau Forum Standaardisatie (BFS) voert het secretariaat en is het uitvoeringsorgaan van het Forum Standaardisatie. De ministeries van BZK en EZK zijn de opdrachtgevers van het Forum Standaardisatie. Forum Standaardisatie heeft als doel interoperabiliteit en leveranciersonafhankelijkheid te bevorderen via het gebruik van open standaarden voor digitale gegevensuitwisseling in de publieke sector. Dit betekent dat niet alleen het Forum publiek privaat is samengesteld, maar ook dat de standaarden op de pas-toe-of-leg-uit-lijst op een open manier tot stand zijn gekomen.

Centrum voor standaarden

Het Centrum voor Standaarden faciliteert en stimuleert de beheerprocessen van de open standaarden die bij Logius zijn ondergebracht. U kunt contact opnemen met het Centrum voor Standaarden via cvs@logius.nl.

Beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS)

Logius beheert sommige open standaarden die zijn opgenomen op de open standaarden lijst van het Forum Standaardisatie. Logius doet dit aan de hand van het beheer- en ontwikkelmodel voor open standaarden (BOMOS). BOMOS is een instrument dat helpt bij de inrichting van het beheer van open standaarden. Met BOMOS worden organisaties ondersteund bij het structureel vormgeven van het beheer en ontwikkelingen van open standaarden.